Ειδικότητα ΙΕΚ: Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων (Οδηγός Σπουδών)

Ειδικότητα ΙΕΚ: Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ. 

1.1. Ονομασία Ειδικότητας 

«Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων» 

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού

Η ειδικότητα των Ι.Ε.Κ. «Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων» ανήκει Στον Τομέα: «Καλλιτεχνικών Σπουδών και Εφαρμοσμένων Τεχνών»

Και στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών».

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋποθέσεις εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων» των Ι.Ε.Κ. είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : «Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων»  μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5.Οι απόφοιτοι της ειδικότητας : «Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων» των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1.5. Διάρκεια Σπουδών 

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

 Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα: 

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού. 
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου. 
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ.
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ). 
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

1.7. Πιστωτικές Μονάδες

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

1.8. Σχετική Νομοθεσία

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ειδικότητας 

Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να συνδυάζει στοιχεία εικαστικών τεχνών και τυπογραφίας, φωτογραφίας και γραφικών για να δημιουργήσει ένα μήνυμα που πείθει και συγκινεί τον αποδέκτη. Ταυτόχρονα, επινοεί και διαμορφώνει μία ταυτότητα για την πηγή του μηνύματος (concept design). Ο γραφίστας έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί προσχέδια χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, να διεκπεραιώνει γραφιστική εργασία υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του καλλιτεχνικού επιμελητή και να παρακολουθεί την παραγωγή της εργασίας σε όλα της τα στάδια μέχρι την παράδοση του έργου στον πελάτη.

Τομείς Απασχόλησης 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων», μπορεί να εργαστεί σε:

 • Διαφημιστικές εταιρίες
 • Εκδοτικούς οίκους 
 • Εφημερίδες & Περιοδικά 
 • Τηλεόραση & Κινηματογράφο 
 • Δημιουργικά γραφεία.
 • Εταιρίες DTP Departments
 • Εταιρείες σχεδίασης ιστοσελίδων, I-books κλπ
 • Ατελιέ γραφικών τεχνών
 • Επιχειρήσεις γραφικών τεχνών
 • Βιομηχανίες παραγωγής ειδών συσκευασίας
 • Ιδιωτικά και Κρατικά τυπογραφεία
 • Δημόσιους οργανισμούς, όπως:
 • Βουλή των Ελλήνων (Γραφείο Τύπου, Βιβλιοθήκη, Βουλή των Εφήβων κλπ)
 • Υπουργεία Πολιτισμού, Τουρισμού, Αμύνης (Γεωγραφική, Υδρογραφική Υπηρεσία στρατού Τυπογραφείο στρατού), Δημόσιας Τάξης (Τυπογραφείο και κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις) κλπ

και 

 • Οργανισμοί, όπως Εθνικό Τυπογραφείο, Μουσεία, Πινακοθήκες, Βιβλιοθήκες, Δημόσια Τηλεόραση, ΕΟΤ, ΕΛΤΑ κλπ
 • Γραφεία Τύπου Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων 
 • Γενικά Αρχεία του Κράτους 
 • Μουσείο φωτογραφίας, Σχολή κινηματογράφου Θεσσαλονίκης κλπ. 
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό του εργαστήριο.

Επαγγελματικά Προσόντα 

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της εν λόγω ειδικότητας είναι τα κάτωθι:

 • Να γνωρίζει την ορολογία των γραφικών τεχνών και των πολυμέσων 
 • Να γνωρίζει τα στάδια παραγωγής εντύπων και πολυμέσων
 • Να διαβάζει και να εκτελεί προσχέδια 
 • Να γνωρίζει τα λειτουργικά συστήματα Macintosh/PC Windows 
 • Να χειρίζεται περιφερειακά μηχανήματα υποστήριξης (εκτυπωτή, ψηφιακό σαρωτή, modem κ.λπ.) 
 • Να δημιουργεί πρότυπες σελίδες με τον H/Y 
 • Να εισάγει κείμενα και εικόνες/σχέδια μέσα στη σελίδα
 • Να διαχειρίζεται τυπογραφικά τα κείμενα και τις εικόνες/σχέδια μέσα στη σελίδα 
 • Να επεμβαίνει ψηφιακά στις εικόνες 
 • Να σχεδιάζει με ψηφιακά εργαλεία 
 • Να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής
 • Να συγκροτεί ένα βασικό κοστολόγιο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Επαγγελματικά Καθήκοντα 

 • Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων»
 • πρέπει να είναι σε θέση:
 • να εκτελεί προσχέδια χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία
 • να διεκπεραιώνει γραφιστική εργασία υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του καλλιτεχνικού επιμελητή 
 • να παρακολουθεί την παραγωγή της εργασίας σε όλα της τα στάδια μέχρι την παράδοση του έργου στον πελάτη. 

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1.  Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

Οι γενικές γνώσεις συνίστανται στις ακόλουθες: 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας θα πρέπει: 

 • Να γνωρίζει την τεχνική του ελεύθερου και του γραμμικού σχεδίου και τη χρήση του χρώματος με το χέρι. 
 • Να γνωρίζει τις βασικές τεχνικές της γραφιστικής δημιουργίας μακετών, συσκευασιών, διαφημιστικών καταχωρήσεων κ.λπ. εκ του φυσικού. 
 • Να γνωρίζει την επεξεργασία κειμένου με ηλεκτρονικό υπολογιστή.
 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές λήψης και εκτύπωσης της φωτογραφίας.
 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές δημιουργίας της ψηφιακής εικόνας. 
 • Να γνωρίζει τα βασικά πακέτα (Software) επεξεργασίας μακέτας (Illustrator, CorelDraw κ.λπ.). 
 • Να γνωρίζει τα βασικά πακέτα (Software) επεξεργασίας εικόνας (Photoshop, κ.λπ.). 
 • Να γνωρίζει τα βασικά πακέτα (Software) επεξεργασίας σελίδας (InDesign, QuarkXpress, κ.λπ.). 
 • Να γνωρίζει τα βασικά πακέτα (Software) επεξεργασίας ιστοσελίδων (websites) (Dreamweaver, Flash)
 • Να γνωρίζει τα βασικά πακέτα (Software) επεξεργασίας κινούμενης εικόνας ( Flash, Microsoft Gif Animator ή ανάλογο)
 • Να γνωρίζει τα βασικά πακέτα (Software) επεξεργασίας και ανάπτυξης video (Adobe Premiere)
 • Να γνωρίζει τα βασικά πακέτα (Software) επεξεργασίας ήχου (Sound Edit, Cool Edit Pro ή ανάλογο)
 • Να γνωρίζει τα βασικά πακέτα (Software) επεξεργασίας και παραγωγή πολυμέσων (Director, κλπ) 
 • Να κοστολογεί μια συναφή επαγγελματική εργασία 
 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της εργατικής νομοθεσίας και αντιλαμβάνεται τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του, που απορρέουν από αυτή. 
 • Να γνωρίζει την ορολογία των γραφικών τεχνών και των πολυμέσων. 

Οι γενικές δεξιότητες και ικανότητες του αποφοίτου της εν λόγω ειδικότητας είναι οι κάτωθι:

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 • Να γνωρίζει και να εκτελεί τα στάδια παραγωγής εντύπων και πολυμέσων.
 •  Να διαβάζει και να εκτελεί προσχέδια.
 • Να χειρίζεται με ασφάλεια τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Να δημιουργεί πρότυπες σελίδες με τον H/Y. 
 • Να γνωρίζει τα λειτουργικά συστήματα Macintosh/PC Windows.
 • Να χειρίζεται περιφερειακά μηχανήματα υποστήριξης (εκτυπωτή, ψηφιακό σαρωτή, modem κ.λπ.).
 • Να απευθύνεται και να επικοινωνεί με διαύγεια με προμηθευτές, συνεργάτες και πελάτες. 

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του αποφοίτου της εν λόγω ειδικότητας συνίστανται στις ακόλουθες:

 • Αναλαμβάνει να εκτελεί - υλοποιεί γραφιστική εργασία με βάση τα προσχέδια του καλλιτεχνικού επιμελητή.
 • Yλοποιεί τη μακέτα χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές σχεδιασμού και στηριζόμενος στη γνώση του χειρισμού ηλεκτρονικών προγραμμάτων των H/Y δημιουργεί τα τελικά ψηφιακά αρχεία
 • Επιβλέπει την εργασία σε όλα τα στάδια της παραγωγής της (διαχωρισμοί, δοκίμια, εκτύπωση, βιβλιοδεσία - εφαρμογή ιστοσελίδας - παραγωγή/λειτουργία CD-ROM). 

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας

Η ειδικότητα «Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων» των Ι.Ε.Κ. είναι αντίστοιχη με τις κάτωθι ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr