Ειδικότητα ΙΕΚ: Τέχνη Σκηνοθεσίας (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τέχνη Σκηνοθεσίας» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ..

1.1. Ονομασία Ειδικότητας «Τέχνη Σκηνοθεσίας»

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού

Η ειδικότητα ανήκει στον Τομέα :«Καλλιτεχνικών Σπουδών και Εφαρμοσμένων Τεχνών». 

και στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών»

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Τέχνη Σκηνοθεσίας» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τέχνη Σκηνοθεσίας» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

1.5. Διάρκεια Σπουδών 

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα: 

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού.
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου. 
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ. 
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση. 
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ).
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα. 

1.7. Πιστωτικές Μονάδες

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

1.8. Σχετική Νομοθεσία 

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.).

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος) 

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο σκηνοθέτης οφείλει να γνωρίζει τις βασικές αρχές του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, προκειμένου να εξελιχθεί και να διακριθεί στην ειδικότητα του. Ο σκηνοθέτης συντονίζει και κατευθύνει τις προσπάθειες όλων των καλλιτεχνικών και τεχνικών συντελεστών, που έχουν σαν σκοπό την παραγωγή ενός οπτικοακουστικού προϊόντος, το οποίο είτε είναι προσωπικό του όραμα είτε εκτέλεση μιάς ιδέας που του έχει δοθεί. Ο σκηνοθέτης είναι ο σημαντικότερος καλλιτεχνικός παράγοντας στη διαδικασία ολοκλήρωσης μιας οπτικοακουστικής παραγωγής και είναι υπεύθυνος για τη μετατροπή ενός σεναρίου ή μιας ιδέας σε εικόνες και ήχους, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο τεχνικό και αισθητικό αποτέλεσμα. 

Τομείς απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τέχνη Σκηνοθεσίας» των ΙΕΚ μπορεί να απασχοληθεί σε όλες τις εταιρείες παραγωγής (κινηματογραφικές, διαφημιστικές, τηλεοπτικές, multimedia) αλλά και σε τηλεοπτικούς σταθμούς που παράγουν κατεξοχήν τηλεοπτικό πρόγραμμα (ειδήσεις, εκπομπές, talkshow κλπ).

Η μεγάλη ανάπτυξη της οπτικοακουστικής παραγωγής και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα είναι αυτονόητο ότι δίνει μεγάλες δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης στους καταρτιζόμενους που έχουν εκπαιδευτεί σε όλη το φάσμα της οπτικοακουστικής έκφρασης, με απαραίτητη αφετηρία την κινηματογραφική γλώσσα και αισθητική. 

Πιο συγκεκριμένα, ο διπλωματούχος αυτής της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως βοηθός σκηνοθέτη τηλεοπτικού πλατό, ως σκριπτ ή ως χειριστής κονσόλας μείξης εικόνας. Με την ανάλογη προϋπηρεσία μπορεί επίσης να εργαστεί ως βοηθός σκηνοθέτης και σκηνοθέτης στον κινηματογράφο (Υπ. Αποφ. Αρ. ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/ 1376/1402 – ΦΕΚ 1483/τ. Β΄/27-10-2005). 

Αναλυτικότερα, μπορεί να απασχοληθεί σε:

 • κινηματογραφικές ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους 
 • διαφημιστικά σποτ
 • κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ
 • βιντεοκλίπ
 • τηλεταινίες
 • σήριαλ με μία ή πολλές κάμερες
 • εκπομπές λόγου (talk show)
 • δελτία ειδήσεων
 • αθλητικές συναντήσεις (ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ.) διάφορες ζωντανές μεταδόσεις

Επαγγελματικά προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • Να είναι εξειδικευμένος στους διάφορους τρόπους κινηματογράφησης σκηνών διαλόγου, 
 • Να είναι εξειδικευμένος στους διάφορους τρόπους κινηματογράφησης αυτοσχεδιασμών, και σε συνθήκες αποσπασματικών γυρισμάτων ή γυρισμάτων με ανορθόδοξη σειρά. 

Απαραίτητο είναι επίσης το γεγονός ότι θα πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς:

 • σχετικά με τα νέα προϊόντα (κάμερες, φώτα, εξαρτήματα κλπ) της αγοράς που μεταβάλλουν την τεχνολογία που χρησιμοποιεί και τις δυνατότητες του μέσου του. 
 • σχετικά με τις επικρατούσες αισθητικές αντιλήψεις που διαμορφώνουν (και διαμορφώνονται) στα ΜΜΕ που εργάζετα. 
 • σχετικά με την τεχνολογία και τις μεταβολές στους χώρους παραγωγής, καθώς και με τους νέους τρόπους μετάδοσης και αναπαραγωγής της εικόνας που καταγράφει με την κάμερά του. 

Επαγγελματικά καθήκοντα 

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 • Συμμετέχει στο προπαρασκευαστικό στάδιο μιας οπτικοακουστικής παραγωγής, δίνοντας κατευθύνσεις για την καλύτερη προετοιμασία του γυρίσματος. 
 • Στο γύρισμα, τοποθετεί την κάμερα ή τις κάμερες στο χώρο, κατευθύνει τις κινήσεις των ηθοποιών και εν γένει των εμπλεκομένων στην δράση.
 • Προΐσταται όλων των διαδικασιών και λειτουργιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός άρτιου τεχνικά και αισθητικά γυρίσματος. 
 • Συμμετέχει στη διαδικασία του μοντάζ, μετά την ολοκλήρωση του γυρίσματος. Στο στάδιο αυτό τοποθετεί τα πλάνα σε σειρά, ανάλογα με τις επιλογές του. 
 • Προβαίνει επίσης σε όλες τις τεχνικές επεξεργασίες που απαιτούνται, προκειμένου να παραδοθεί η οπτικοακουστική παραγωγή ολοκληρωμένη και έτοιμη για προβολή στο κοινό. 

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα) 

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι γενικές γνώσεις συνίστανται στις ακόλουθες: 

 • Γνωρίζει άριστα την τεχνική του κινηματογράφου. 
 • Έχει μια γενικότερη καλλιέργεια και μόρφωση που έχει να κάνει με την αισθητική, τη φιλοσοφία, την ιστορία τέχνης και κινηματογράφου, την επικοινωνία, τη δραματουργία, την τεχνική του σεναρίου. 
 • Είναι ευαίσθητος δέκτης των μηνυμάτων του κοινωνικού περιβάλλοντός του - άμεσου ή ευρύτερου - ώστε αν επιθυμεί, να μπορεί να το αποδώσει μέσω της τέχνης του. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Οι απόλυτα απαραίτητες δεξιότητες ενός σκηνοθέτη είναι:

 • Σκηνοθετεί ταινίες μεγάλου μήκους για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση .
 • Σκηνοθετεί ταινίες μικρού μήκους για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. 
 • Σκηνοθετεί σειρές τηλεοπτικές. 
 • Σκηνοθετεί ντοκιμαντέρ για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.
 • Σκηνοθετεί ειδησεογραφικές εκπομπές για τη τηλεόραση.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 • Σκηνοθετεί ψυχαγωγικές εκπομπές (μουσικές, τηλεπαιχνίδια κλπ.) 
 • Σκηνοθετεί τη ζωντανή μετάδοση γεγονότων (αθλητικών, πολιτικών συγκεντρώσεων κλπ). 
 • Σκηνοθετεί διαφημίσεις, videoclips κλπ.
 • Καλύπτει τον καλλιτεχνικό τομέα παραγωγής πολυμέσων.
 • Συμμετέχει στη συγγραφή σεναρίου. 

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

Οι επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες είναι οι ακόλουθες: 

 • απόλυτος έλεγχος της κάμερας που χρησιμοποιεί 
 • γνώση των δυνατοτήτων των φωτιστικών σωμάτων, ανάλογα με την ισχύ τους, τη θέση τους κλπ. 
 • «φωτογραφική» αντίληψη του κόσμου, μια ικανότητα που απαιτεί εκπαίδευση της οπτικής του, ώστε να μπορεί να προσδιορίζει πώς θα είναι η πραγματικότητα όταν αποτυπωθεί από την κάμερα 
 • ευρύτερη καλλιέργεια και παιδεία πάνω στην τέχνη και την αισθητική 
 • καλή γνώση των τεχνικών της οπτικοακουστικής αφήγησης και της ειδικής (και ξενόγλωσσης) ορολογίας που

απαιτείται, ώστε να μπορεί στις εργασίες που αναλαμβάνει να αξιολογεί και να αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες του σεναρίου ή και να συμμετέχει στη συγγραφή του.

 • γνώση της ιστορίας κινηματογράφου, τηλεόρασης και των ΜΜΕ στα οποία εργάζεται 
 • γνώση μεθόδων διεύθυνσης ηθοποιών
 • γνώση της ειδικής (και ξενόγλωσσης) ορολογίας, ώστε να αξιοποιεί τον τεχνολογικό εξοπλισμό και να συνεννοείται με τους λοιπούς συντελεστές της παραγωγής 
 • άνετη χρήση ελληνικής και ξενόγλωσσης ορολογίας σχετικά με τα είδη και τις τεχνικές λήψεων εικόνας
 • άνετη χρήση ελληνικής και ξενόγλωσσης ορολογίας σχετικά με τις μηχανές λήψεων εικόνας και τον εξοπλισμό τους 
 • άνετη χρήση ελληνικής και ξενόγλωσσης ορολογίας σχετικά με την κίνηση της κάμερας στη διάρκεια των λήψεων
 • άνετη χρήση ειδικών λογισμικών προγραμμάτων χρωματικών και τονικών διορθώσεων της εικόνας. 
 • ικανότητα συνεργασίας με τα υπόλοιπα μέλη του συνεργείου και τους καλλιτεχνικούς συνεργάτες.
 • ικανότητα πρότασης εναλλακτικών λύσεων ως προς τα προβλήματα που προκύπτουν 
 • Ικανότητα διοίκησης και καθοδήγησης των μελών της ομάδας παραγωγής

Επίσης πρέπει να έχει κάποιες βασικές γνώσεις της τεχνολογίας των Η/Υ, καθώς και των διαδικασιών παραγωγής, αφού το αντικείμενο της εργασίας του είναι άμεσα συνυφασμένο με μία τέχνη, η οποία στηρίζει τα εκφραστικά της μέσα, στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας. 

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας 

Η ειδικότητα «Τέχνη Σκηνοθεσίας» των ΙΕΚ είναι αντίστοιχη με την ειδικότητα των ΙΕΚ «Σκηνοθέτης » (παλαιά ειδικότητα βάσει ν.2009/1992). 

5. Κατατάξεις

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr