Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος (Οδηγός Σπουδών) 

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός κινούμενης εικόνας- Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

1.1. Ονομασία Ειδικότητας

Η ειδικότητα έχει τίτλο «Τεχνικός κινούμενης εικόνας- Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος»

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού

Η ειδικότητα  «Τεχνικός κινούμενης εικόνας- Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος», ανήκει  στον Τομέα : 

«Καλλιτεχνικών Σπουδών και Εφαρμοσμένων Τεχνών», και στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών».

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής 

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Τεχνικός κινούμενης εικόνας- Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος» των Ι.Ε.Κ. είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός κινούμενης εικόνας- Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας «Τεχνικός κινούμενης εικόνας- Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος» οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1.5. Διάρκεια Σπουδών 

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

Το «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα.

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα: 

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού. 
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου. 
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑ .Λ. 
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους α. των ΙΕΚ και β. της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., μετά από πιστοποίηση. 
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ). 
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. 
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα. 

1.7. Πιστωτικές Μονάδες 

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

1.8. Σχετική Νομοθεσία

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Υ.Α. 5954 (Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος) 

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ειδικότητας

Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Τεχνικός κινούμενης εικόνας- Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να συνδυάζει πλήθος σύνθετων και διαφορετικών επεξεργασιών, να συνδυάζει στοιχεία εικαστικών τεχνών, τυπογραφίας, φωτογραφίας, γραφικών, κινούμενης εικόνας, 3D Animation κλπ για να δημιουργήσει ένα τελικό μήνυμα που επικοινωνεί αποτελεσματικά το θέμα και πείθει και συγκινεί τον τελικό αποδέκτη. Ταυτόχρονα, επινοεί και διαμορφώνει μία ταυτότητα για την πηγή του μηνύματος (concept design). 

Ο Τεχνικός κινούμενης εικόνας- Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζει και να εκτελεί προσχέδια όλων των εν δυνάμει γραφιστικών εφαρμογών, κινούμενης εικόνας και 3D Animation χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, να διεκπεραιώνει γραφιστικές εργασίες με τη συνεργασία και επίβλεψη του καλλιτεχνικού επιμελητή (art director) και να είναι ικανός να παρακολουθεί και να επιμελείται την εργασία σε όλα της τα στάδια παραγωγής (workflow), μέχρι την παράδοση του έργου στον τελικό αποδέκτη.

Τομείς Απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός κινούμενης εικόνας- Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος», μπορεί να εργαστεί σε: 

 • Δημόσιους οργανισμούς, όπως:
 • Επιστημονικά ιδρύματα, ιδρύματα μελετών, μουσεία κλπ, όπου μπορούν να κατασκευάζουν μοντέλα αναπαράστασης διαφόρων δεδομένων, όπως το κοινωφελές Ίδρυμα Ευγενίδου, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού κλπ. 
 • Εταιρείες παραγωγής τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών για τη δημιουργία κινούμενης εικόνας σε τηλεοπτικές εκπομπές και κινηματογραφικές ταινίες. 
 • Εταιρείες παραγωγής τίτλων πολυμέσων (cd-rom). Οι τεχνικοί κινούμενης εικόνας - ηλεκτρονικής σχεδίασης γραφήματος απασχολούνται σε τομείς που καλύπτουν το σχεδιασμό και τη δημιουργία των βασικών οθονών σε επίπεδο εικόνας, γραφιστικής, κινουμένου σχεδίου κλπ. Πρόκειται για τίτλους εκπαιδευτικούς, παιχνίδια κλπ.
 • Τηλεόραση & Κινηματογράφο, για τη δημιουργία τρισδιάστατων γραφημάτων και εφέ στα τρέιλερ, στα δελτία ειδήσεων και σε διάφορες εκπομπές δημοσιογραφικού χαρακτήρα, καθώς και στην κατασκευή τίτλων.
 • Εταιρείες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών, καθώς η χρήση της κινούμενης τρισδιάστατης εικόνας έχει γενικευθεί με διαφημιστικά spots στην τηλεόραση. 
 • Εταιρείες παραγωγής κινούμενης εικόνας – ταινιών κλπ 
 • Διαφημιστικές εταιρίες
 • Βουλή των Ελλήνων (Γραφείο Τύπου, Βιβλιοθήκη κλπ) 
 • Υπουργεία Πολιτισμού, Τουρισμού, Αμύνης (Γεωγραφική, Υδρογραφική Υπηρεσία στρατού κλπ 
 • Οργανισμοί, όπως Εθνικό Τυπογραφείο, Μουσεία, Πινακοθήκες, Βιβλιοθήκες, Δημόσια Τηλεόραση, ΕΟΤ, ΕΛΤΑ κλπ. 
 • Γραφεία Τύπου Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων
 • Μουσείο φωτογραφίας, Σχολή κινηματογράφου Θεσσαλονίκης κλπ.
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό του εργαστήριο

Επαγγελματικά Προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της εν λόγω ειδικότητας είναι τα κάτωθι:

 • Να γνωρίζει το περιβάλλον εργασίας των λειτουργικών συστημάτων Macintosh/PC Windows 
 • Να είναι ικανός να σχεδιάζει με ελεύθερο χέρι και με κατάλληλα προγράμματα ψηφιακής σχεδίασης 
 • Να διαβάζει και να εκτελεί προσχέδια εντύπων και κινούμενης εικόνας 
 • Να δημιουργεί πρότυπες σελίδες με τον H/Y
 • Να συνθέτει με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών προγραμμάτων τυπογραφικά στοιχεία – κείμενα, σχέδια, ψηφιακές και κινούμενες εικόνες, κλπ
 • Να επεξεργάζεται και να τροποποιεί κατάλληλα ψηφιακές εικόνες 
 • Να σχεδιάζει απλές και σύνθετες εφαρμογές κινούμενης εικόνας 
 • Να γνωρίζει και να παρακολουθεί τα διάφορα στάδια παραγωγής ενός εντύπου 
 • Να γνωρίζει τα υλικά και τα μέσα παραγωγής
 • Να χειρίζεται περιφερειακά μηχανήματα υποστήριξης (εκτυπωτές, ψηφιακό σαρωτή, modem κ.λπ.) 
 • Να συνεργάζεται με επαγγελματίες συναφών ειδικοτήτων
 • Να είναι ικανός να κοστολογεί μια γραφιστική εργασία ή/και ένα ολοκληρωμένο έργο κινούμενης εικόνας
 • Να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής 
 • Να γνωρίζει την ορολογία των γραφικών τεχνών και της κινούμενης εικόνας 

Επαγγελματικά Καθήκοντα 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός κινούμενης εικόνας- Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος» πρέπει να είναι σε θέση:

 • να δημιουργεί προσχέδια εντύπου και κινούμενης εικόνας χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία
 • να διεκπεραιώνει γραφιστικές εργασίες σε συνεργασία με τον καλλιτεχνικό επιμελητή και άλλους συναφών ειδικοτήτων
 • να σχεδιάζει σκίτσα για ταινίες κινουμένων σχεδίων
 • να δημιουργεί ταινίες κινουμένων σχεδίων
 • να δημιουργεί κινούμενες εικόνες τριών διαστάσεων (3D Animation)
 • να δύναται να παρακολουθεί την παραγωγή μιας εργασίας σε όλα της τα στάδια μέχρι την παράδοση του ολοκληρωμένου έργου στον τελικό αποδέκτη. 

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι γενικές γνώσεις συνίστανται στις ακόλουθες: 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας θα πρέπει να: 

 • Να γνωρίζει την τεχνική του ελεύθερου και του γραμμικού σχεδίου και τη χρήση του χρώματος με το χέρι. 
 • Να γνωρίζει τη διαμόρφωση διαμέσου του χρόνου των βασικών τάσεων εικαστικής δημιουργίας.
 • Να γνωρίζει τις βασικές περιόδους και τα καλλιτεχνικά ρεύματα–σχολές της κλασσικής και σύγχρονης τέχνης 
 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές και τις τεχνικές του σχεδίου, του σκίτσου, του χρώματος και της κινούμενης εικόνας και δημιουργίας ταινιών κινούμενου σχεδίου 
 • Να γνωρίζει τις βασικές τεχνικές δημιουργίας τρισδιάστατης κίνησης (3D Animation). 
 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές και τεχνικές της σύνθεσης και γραφιστικής δημιουργίας.
 • Να γνωρίζει τους βασικούς κανόνες και τις τεχνικές της τυπογραφίας και της γραμματογραφίας 
 • Να γνωρίζει τους κανόνες και τις βασικές τεχνικές της γραφιστικής δημιουργίας μακετών, συσκευασιών, σελίδων πολυσέλιδων εντύπων, διαφημιστικών καταχωρήσεων, ιστοσελίδων, οπτικοακουστικών έργων κ.λπ. 
 • Να γνωρίζει την τεχνική διαδικασία και τις μεθόδους παραγωγής α. εντύπου (προεκτύπωση, εκτύπωση, περατώσεις) και β. κινούμενης εικόνας 
 • Να γνωρίζει την επεξεργασία κειμένου με ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές λήψης και επεξεργασίας της φωτογραφίας
 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές δημιουργίας της ψηφιακής σύνθετης εικόνας 
 • Να γνωρίζει τα βασικά πακέτα λογισμικού επεξεργασίας μακέτας (Adobe Illustrator, CorelDraw ή ανάλογο) 
 • Να γνωρίζει τα βασικά πακέτα λογισμικού επεξεργασίας εικόνας (Adobe Photoshop ή ανάλογο) 
 • Να γνωρίζει τα βασικά πακέτα λογισμικού επεξεργασίας και ανάπτυξης video (Adobe Premiere ή ανάλογο) 
 • Να γνωρίζει τα βασικά πακέτα λογισμικού επεξεργασίας ήχου (Sound Force, Cool Edit Pro ή ανάλογο)
 • Να γνωρίζει τα βασικά πακέτα λογισμικού επεξεργασίας 3D Animation 
 • Να γνωρίζει την ορολογία των γραφικών τεχνών και της κινούμενης εικόνας στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα (προτείνεται νέο μάθημα Αγγλική Ορολογία Ειδικότητας)
 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές κοστολόγησης ενός έργου (προτείνεται νέο μάθημα "Μάρκετινγκ - Διαφήμιση")
 • Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, που απορρέουν από αυτή (προτείνεται νέο μάθημα "Εργατική Νομοθεσία") 

Οι γενικές δεξιότητες και ικανότητες του αποφοίτου της εν λόγω ειδικότητας είναι οι κάτωθι: 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 • Να διαβάζει και να εκτελεί προσχέδια.
 • Να εφαρμόζει τις βασικές αρχές σύνθεσης σε ένα γραφιστικό έργο 
 • Να εφαρμόζει τους κανόνες και τις βασικές τεχνικές της γραφιστικής δημιουργίας 
 • Να έχει την ικανότητα λήψης, δημιουργίας, σύνθεσης, επεξεργασίας και εκτύπωσης ψηφιακής εικόνας
 • Να χειρίζεται το κατάλληλο λογισμικό επεξεργασίας μακέτας (Adobe Illustrator, CorelDraw ή ανάλογο)
 • Να χειρίζεται το κατάλληλο λογισμικό επεξεργασίας εικόνας (Adobe Photoshop ή ανάλογο) 
 • Να χειρίζεται το κατάλληλο λογισμικό επεξεργασίας και ανάπτυξης video (Adobe Premiere ή ανάλογο)
 • Να χειρίζεται το κατάλληλο λογισμικό επεξεργασίας ήχου (Sound Force, Cool Edit Pro ή ανάλογο) 
 • Να χειρίζεται το κατάλληλο λογισμικό επεξεργασίας και παραγωγής 3D Animation 
 • Να είναι σε θέση να παρακολουθεί τα στάδια παραγωγής εντύπων και κινούμενης εικόνας 
 • Να είναι σε θέση να κοστολογεί το παρεχόμενο έργο του 
 • Να χειρίζεται με ασφάλεια τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Να έχει αυξημένη αισθητική αντίληψη και ευχέρεια στη χρήση σχεδιαστικών εργαλείων
 • Να είναι εξοικειωμένος με τη χρήση των λειτουργικών συστημάτων Macintosh/PC Windows 
 • Να έχει την ικανότητα αναγνώρισης, διάκρισης και διαχείρισης των χρωμάτων 
 • Να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να προτείνει λύσεις σε τυχόν προβλήματα σε όλα τα στάδια παραγωγής 
 • Να απευθύνεται και να επικοινωνεί με ευχέρεια, με προμηθευτές, συνεργάτες και πελάτες. 

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

Οι επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του αποφοίτου της εν λόγω ειδικότητας συνίστανται στις ακόλουθες: 

 • Αναλαμβάνει να εκτελεί - υλοποιεί μια γραφιστική εργασία με βάση τα προσχέδια του καλλιτεχνικού επιμελητή. 
 • Yλοποιεί μακέτες χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές σχεδιασμού και στηριζόμενος στις γνώσεις και δεξιότητες χειρισμού των εξειδικευμένων ηλεκτρονικών προγραμμάτων επεξεργασίας των H/Y δημιουργώντας τελικά ψηφιακά αρχεία. 
 • Επιβλέπει μια εργασία σε όλα τα στάδια της παραγωγής της.

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας

Η ειδικότητα «Τεχνικός κινούμενης εικόνας- Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος» των Ι.Ε.Κ. είναι αντίστοιχη με τις κάτωθι ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: 

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr