Ειδικότητα ΙΕΚ: Ηχοληψία (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Ηχοληψία» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

1.1. Ονομασία Ειδικότητας «Ηχοληψία» 

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού

Η ειδικότητα ανήκει στον Τομέα: «Καλλιτεχνικών Σπουδών και Εφαρμοσμένων Τεχνών» 

και στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών».

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Ηχοληψία» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Ηχοληψία» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

1.5. Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα: 

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού. 
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου.
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ. 
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ).
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα. 

1.7. Πιστωτικές Μονάδες 

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

1.8. Σχετική Νομοθεσία 

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος) 

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας 

O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Ηχοληψία» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, είναι ικανός να απασχοληθεί στην αγορά εργασίας σε συγκεκριμένες και επαγγελματικά κατοχυρωμένες θέσεις στην ηχοληψία για δισκογραφία (studio ήχου), συναυλιακές εκδηλώσεις (Ρ.Α.), ραδιοφωνία, ηχοληψία-μοντάζ για Film-T.V. -διαφήμιση (Post production), και σε Mastering και Cutting rooms. 

Τομείς απασχόλησης 

Το πεδίο εφαρμογής της δραστηριότητας της ειδικότητας του ηχολήπτη αναλύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Στούντιο δισκογραφίας 
 • Project studio
 • Στούντιο προετοιμασίας
 • Post production studio
 • Στούντιο κινηματογράφου
 • Κινητή μονάδα ήχου (ΒΑΝ)
 • On-air στούντιο ραδιόφωνου
 • Production studio ραδιόφωνου
 • Χειριστής ραδιοφωνικού στούντιο
 • Συνεργείο πλατό τηλεοπτικού σταθμού
 • Κινητή μονάδα ζωντανής αναμετάδοσης
 • Production studio τηλεοπτικού σταθμού
 • Ηχοληψία συναυλιακών και άλλων ζωντανών εκδηλώσεων
 • Mastering - Cutting
 • Τηλεόραση &Κινηματογράφο
 • Εταιρείες σχεδίασης ιστοσελίδων
 • Δημόσιους οργανισμούς (υπηρεσίες εκδόσεων, Εθνικό Τυπογραφείο, κ.ά.) 

Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • Χειρισμός εξοπλισμού ηχοληψίας σε ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΑ STUDIOS
 • Χειρισμός εξοπλισμού ηχοληψίας ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 • Χειρισμός εξοπλισμού ηχοληψίας ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ STUDIO
 • Χειρισμός εξοπλισμού ηχοληψίας για ΦΙΛΜ - T.V. – JINGLES
 • Χειρισμός εξοπλισμού επεξεργασίας ήχου για MASTERING – CUTTING 

Επαγγελματικά καθήκοντα 

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας είναι να υποστηρίζει ή/και χειρίζεται τα συστήματα καταγραφής και επεξεργασίας ήχου σε:

 • Τηλεοπτικούς Σταθμούς 
 • Εταιρίες Παραγωγής Τηλεοπτικών Προγραμμάτων
 • Στούντιο Παραγωγής και Επεξεργασίας Εικόνας ή Ήχου
 • Εταιρίες Παραγωγής Διαφημιστικών Ταινιών, Εταιρίες Παρουσιάσεων Multimedia
 • Στούντιο Ηχογραφήσεων
 • Συναυλιακούς χώρους, κ.λπ.

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1.  Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι γενικές γνώσεις συνίστανται στις ακόλουθες: 

 • Ηχοληψία σε Δισκογραφικά STUDIOS 
 • Ηχοληψία Συναυλιακών Εκδηλώσεων 
 • Γνώσεις χειρισμού ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ STUDIO 
 • Ηχοληψία για ΦΙΛΜ - T.V. – JINGLES 
 • Γνώσεις MASTERING – CUTTING

Οι γενικές δεξιότητες και ικανότητες του αποφοίτου της εν λόγω ειδικότητας  είναι οι κάτωθι:

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Κριτική ικανότητα 
 • Άνεση στη χρήση των διαφόρων μηχανημάτων εγγραφής, επεξεργασίας και αναπαραγωγής ήχου 
 • Δεξιότητες στην ηχοληψία στο Studio και στις ζωντανές συναυλιακές εκδηλώσεις 
 • Δεξιότητες στις τεχνικές επεξεργασίας και μίξης των ήχων 
 • Δεξιότητες χειρισμού προγραμμάτων (software) Η/Υ, για την παραγωγή μουσικής 
 • Οργανωτικότητα
 • Επικοινωνία
 • Διαχείριση χρόνου
 • Ομαδική εργασία
 • Λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Eνημέρωση για τη σύγχρονη αγορά εργασίας και τους τομείς εφαρμογής της αποκτούμενης ειδικότητας
 • Φαντασία
 • Δημιουργικότητα 
 • Καλή μνήμη

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

Οι βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες συνίστανται στις ακόλουθες: 

 • Επιλογή-τοποθέτηση μικροφώνων στο στούντιο με όλες τις διαδεδομένες τεχνικές
 • Χρήση CUES για ενδοσυνεννόηση μουσικών
 • Μίξεις στο στούντιο
 • Πολυκαναλική ηχογράφηση στο στούντιο 
 • Ηχογράφηση play-backs οργάνων στο στούντιο με τη μέθοδο overdubbing και bounching
 • Φωνοληψία στο στούντιο 
 • Τελική μίξη με χρήση περιφερειακών effects. Μοντάζ,masters στο στούντιο 
 • Επιλογή συστήματος ενίσχυσης στους συναυλιακούς χώρους 
 • Επιλογή τοποθέτησης μικροφώνων στις συναυλιακές εκδηλώσεις 
 • Μίξη monitors μουσικών στις συναυλιακές εκδηλώσεις
 • Ανάλυση - ισοστάθμιση ηχείων στις συναυλιακές εκδηλώσεις 
 • Frontofhouse mix με χρήση περιφερειακών effects στις συναυλιακές εκδηλώσεις 
 • Mobile πολυκαναλικής ηχογράφησης στις συναυλιακές εκδηλώσεις
 • Ζωντανές και ηχογραφημένες ραδιοφωνικές εκπομπές
 • Χρήση περιφερειακών μηχανημάτων τζινγκλιέρες , cd' s turntables, , compressors – exciters κ.λ.π. στο ραδιοφωνικό στούντιο 
 • Ηχογράφηση ''in house'' διαφημιστικών παραγωγών για το ραδιόφωνο
 •  Location recording - χρήση μικροφώνων με γερανούς 
 • Σύγχρονη ηχογράφηση - συστήματα συγχρονισμού για κινηματογραφική ή τηλεοπτική παραγωγή 
 • Μίξη-Μοντάζ για κινηματογραφική ή τηλεοπτική παραγωγή 
 • Χρήση ψηφιακής τεχνολογίας για ηχογράφηση, μοντάζ- μίξη για κινηματογραφική ή τηλεοπτική παραγωγή
 • Χρήση αναλογικής και ψηφιακής τεχνολογίας για mastering , ψηφιακό editing για mastering - cutting.

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας 

Η ειδικότητα ΙΕΚ «Ηχοληψία» είναι αντίστοιχη με την παλαιά ειδικότητα ΙΕΚ «Ηχολήπτης» (

(βάσει ν.2009/1992).

5. Κατατάξεις

Στην ειδικότητα «Ηχοληψία» των ΙΕΚ, δικαιούνται να εγγραφούν στο Γ ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι ΙΕΚ-κάτοχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Μουσική Τεχνολογία» που υλοποιείται στα ΙΕΚ. 

6. Πρόγραμμα Κατάρτισης 

6.1. Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας «Ηχοληψία» με παρουσίαση των εβδομαδιαίων ωρών θεωρίας (Θ), εργαστηρίων (Ε) και συνόλου (Σ) αυτών ανά μάθημα και εξάμηνο είναι το κάτωθι:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr