Ειδικότητα ΙΕΚ: Μουσική Τεχνολογία (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Μουσική Τεχνολογία» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ..

1.1. Ονομασία Ειδικότητας

«Μουσική Τεχνολογία» 

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού 

Η ειδικότητα «Μουσική Τεχνολογία» ανήκει 

στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών» και στον Τομέα :«Καλλιτεχνικών Σπουδών και Εφαρμοσμένων Τεχνών».

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Μουσική Τεχνολογία» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Μουσική Τεχνολογία» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

1.5. Διάρκεια Σπουδών 

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής  διάρκειας 960 ωρών.

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού. 
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου.
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). 
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ. 
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ). 
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

1.7. Πιστωτικές Μονάδες 

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

1.8. Σχετική Νομοθεσία 

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)» 

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Μουσική Τεχνολογία» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, είναι ικανός να απασχοληθεί στην αγορά εργασίας σε συγκεκριμένες και επαγγελματικά κατοχυρωμένες θέσεις στο χώρο του Πολιτισμού, των Τεχνών, των ΜΜΕ, της Μουσικής Παιδείας, του Θεάτρου και γενικότερα στο χώρο της Μουσικής και του θεάματος.

Τομείς απασχόλησης

Ο διπλωματούχος αυτής της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί στην αγορά εργασίας σε συγκεκριμένες και επαγγελματικά κατοχυρωμένες θέσεις στο χώρο του Πολιτισμού, των Τεχνών, των ΜΜΕ, της Μουσικής Παιδείας, του Θεάτρου και γενικότερα στο χώρο της Μουσικής και του θεάματος.

Οι κυριότεροι τομείς απασχόλησης του ειδικευμένου στη Μουσική Τεχνολογία είναι οι εξής:

 • Θέατρο
 • Σχολείο 
 • Ωδείο
 • Κ.Ε.Κ. 
 • Στούντιο Ηχογραφήσεων
 • Συναυλίες και ζωντανές εκδηλώσεις λόγου και μουσικής 
 • Τηλεόραση και ραδιόφωνο
 • Μουσικές εκδόσεις
 • Multimedia εφαρμογές 

Συγκεκριμένα ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως:

 • Υπεύθυνος μουσικής επιμέλειας (σχολεία, εκδηλώσεις, συναυλίες) 
 • Τεχνικός σε μουσικές παραγωγές και συναυλίες 
 • Υπεύθυνος επεξεργασίας ηχητικού υλικού με μουσικά δεδομένα στον επαγγελματικό και ερασιτεχνικό τομέα
 • Εκπαιδευτής σε τμήμα μουσικής τεχνολογίας
 • Ειδικός στη μουσική τεχνολογία του στούντιο
 • Στέλεχος παραγωγής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων

Επαγγελματικά προσόντα 

Τα επαγγελματικά προσόντα της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα: 

 • Χειρισμός εξοπλισμού ηχοληψίας σε ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΟ STUDIO 
 • Χειρισμός εξοπλισμού ηχοληψίας σε ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ STUDIO
 • Χειρισμός εξοπλισμού επεξεργασίας ήχου για ΦΙΛΜ - T.V. – JINGLES 
 • Χειρισμός εξοπλισμού αναπαραγωγής, επεξεργασίας και ηχογράφησης για συναυλίες
 • Χειρισμός εξοπλισμού επεξεργασίας ήχου για MASTERING – CUTTING
 • Μουσική δημιουργία και παραγωγή με Computer
 • Γνώση των σύγχρονων τεχνικών που εφαρμόζονται για την ηχογράφηση, την επεξεργασία και την μίξη ηχητικού και μουσικού υλικού. 

Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας είναι τα ακόλουθα: 

 • Μουσική επιμέλεια (σχολεία, εκδηλώσεις) 
 • Τεχνικός σε μουσικές παραγωγές 
 • Ειδικός στη μουσική τεχνολογία του στούντιο 
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση project studios 
 • Επεξεργασία ηχητικού υλικού με μουσικά δεδομένα στον επαγγελματικό τομέα 
 • Χειρισμός λογισμικών μουσικής τεχνολογίας (μουσικής δημιουργίας, μουσικής παραγωγής, μουσικής σημειογραφίας) 
 • Διδασκαλία μαθημάτων μουσικής τεχνολογίας 
 • Στέλεχος παραγωγής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων
 • Post Production στους τομείς της εικόνας, του ραδιοφώνου και της διαφήμισης 
 • Έκδοση Partitura - Συγγράμματα σχετικά με μουσική τεχνολογία 
 • Συναυλιακές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις κ.λπ.
 • Ηχητική επένδυση και επιμέλεια σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

Οι γενικές γνώσεις του απόφοιτου της εν λόγω ειδικότητας συνίστανται στις ακόλουθες:

 • Άρτια αντίληψη του φαινομένου του ήχου και ικανότητα εκπόνησης ακουστικών μελετών.
 • Εξοικείωση με τη χρήση βασικών δομικών στοιχείων στη μουσική δημιουργία.
 • Εξοικείωση με την εισαγωγή μουσικών δεδομένων στον Η/Υ.
 • Ακουστική εμπειρία και γνώση των δυνατοτήτων των πιο διαδεδομένων μουσικών οργάνων. 
 • Γνώση των σπουδαιότερων γεγονότων στην εξέλιξη της μουσικής τέχνης μέσα από τις σπουδαιότερες τάσεις και ρεύματα. 
 • Κατανόηση της έννοιας της φόρμας στην αρχιτεκτονική των μουσικών έργων, από τις απλές ως τις πιο συνθέτες μορφές.
 • Γνώση των ιδιαιτεροτήτων της μουσικής που προορίζεται για συναυλιακές, θεατρικές, κινηματογραφικές, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές - video και πολυμεσικές (multimedia) παραγωγές.
 • Γνώση των μουσικών και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων της σύγχρονης ηλεκτρονικής και ηλεκτρακουστικής μουσικής.
 • Ηχοληψία και επεξεργασία ήχου σε δισκογραφικά Studio.
 • Γνώσεις χειρισμού ραδιοφωνικού Studio.
 • Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια του ήχου για ΦΙΛΜ - T.V. – JINGLES.
 • Ηχοληψία και τεχνική υποστήριξη σε χώρους συναυλιών και θεαμάτων γενικότερα.
 • Εξειδικευμένες γνώσεις στη χρήση και λειτουργία των σύγχρονων λογισμικών δημιουργίας μουσικής και επεξεργασίας ήχου (recording – editing – mixing).
 • Βασικές γνώσεις μεταπαραγωγής και Mastering.
 • Βασικές γνώσεις του τρόπου λειτουργίας του τομέα της μουσικής βιομηχανίας. 

Οι γενικές δεξιότητες και ικανότητες του αποφοίτου της εν λόγω ειδικότητας είναι οι κάτωθι:

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Κριτική ικανότητα. 
 • Άνεση στη χρήση του εξοπλισμού εγγραφής, επεξεργασίας και αναπαραγωγής ήχου.
 • Δεξιότητες ηχοληψίας στο αναλογικό και ψηφιακό Studio. 
 • Δεξιότητες στις τεχνικές επεξεργασίας και μίξης των ήχων. 
 • Δεξιότητες χειρισμού λογισμικών (software) Η/Υ για την δημιουργία και παραγωγή μουσικής.
 • Δημιουργική χρήση του MIDI πρωτοκόλλου και της τεχνολογίας που απορρέει από αυτό.
 • Κατανόηση του ρόλου των Synthesizers στη σύγχρονη μουσική παραγωγή και εξοικείωση με τον προγραμματισμό και τον έλεγχο διαφόρων κατηγοριών Synthesizers.
 • Ομαδική εργασία.
 • Λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 • Ενημέρωση για τη σύγχρονη αγορά εργασίας και τους τομείς εφαρμογής της αποκτούμενης ειδικότητας. 
 • Ικανότητα προσαρμογής και παρακολούθησης των συνεχών εξελίξεων που αφορούν τη χρήση και εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας αναφορικά με το αντικείμενο της μουσικής τεχνολογίας 
 • Ικανότητα στον σωστό χειρισμό λογισμικών τύπου Sequencing, DAWs, Audio Editors.
 • Εξοικείωση με τις σημαντικότερες τεχνικές σύνθεσης ήχου.
 • Ικανότητες στον χειρισμό και δημιουργική χρήση αναλογικού και ψηφιακού ηχητικού εξοπλισμού.
 • Φαντασία – Ευρηματικότητα.
 • Δημιουργικότητα. 
 • Καλή μνήμη.

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες συνίστανται στις ακόλουθες: 

 • Επιλογή-τοποθέτηση μικροφώνων στο στούντιο με όλες τις διαδεδομένες τεχνικές ηχογράφησης. 
 • Χρήση CUES για ενδοσυνεννόηση μουσικών. 
 • Πολυκαναλική ηχογράφηση στο στούντιο.
 • Πολλαπλές μίξεις στο στούντιο.
 • Πολυκάναλη ηχογράφηση μουσικών οργάνων στο στούντιο με τη μέθοδο overdubbing και bounching.
 • Τεχνικές ηχογράφησης και επεξεργασίας φωνής στο στούντιο. 
 • Τελική μίξη με χρήση περιφερειακών effects και δυναμικών επεξεργαστών στο στούντιο.
 • Δημιουργία ζωντανών και προ-ηχογραφημένων ραδιοφωνικών εκπομπών. 
 • Χρήση περιφερειακών μηχανημάτων όπως: τζινγκλιέρες , cd' s, turntables, music cues, compressors, exciters κ.λ.π. στο ραδιοφωνικό στούντιο. 
 • Ηχογράφηση «in house» διαφημιστικών παραγωγών για το ραδιόφωνο.
 • Ηχογράφηση – επεξεργασία -μίξη για κινηματογραφική ή τηλεοπτική παραγωγή.
 • Χρήση αναλογικής και ψηφιακής τεχνολογίας για μοντάζ - μίξη για κινηματογραφική ή τηλεοπτική παραγωγή.
 • Χρήση αναλογικής και ψηφιακής τεχνολογίας για μεταπαραγωγή και mastering.
 • Ψηφιακό editing για mastering – cutting.
 • Γνώση των συνδεσμολογιών του εξοπλισμού σε studio και live εξοπλισμό. 

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας

 • Η ειδικότητα «Μουσική Τεχνολογία» των ΙΕΚ είναι αντίστοιχη με την ειδικότητα «Μουσική με Τεχνολογία» των ΙΕΚ (παλαιά ειδικότητα βάσει ν.2009/1992). 

5. Κατατάξεις

Στην ειδικότητα «Μουσική Τεχνολογία» δικαιούνται να εγγραφούν στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι ΙΕΚ-κάτοχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Ηχοληψία». 

6. Πρόγραμμα Κατάρτισης

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr