Ειδικότητα ΙΕΚ: Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά την ειδικότητα «Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και Σχεδιασμός αντικειμένων» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

1.1. Ονομασία Ειδικότητας: Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και Σχεδιασμός αντικειμένων» 

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού 

Η ειδικότητα ανήκει στον Τομέα : «Καλλιτεχνικών Σπουδών και Εφαρμοσμένων Τεχνών» 

και στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών».

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και Σχεδιασμός αντικειμένων» των Ι.Ε.Κ., είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Εσωτερική αρχιτεκτονική, διακόσμηση και Σχεδιασμός αντικειμένων» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5.Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

1.5. Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα: 

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού. 
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου. 
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ.
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ). 
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. 
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα. 

1.7. Πιστωτικές Μονάδες

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

1.8. Σχετική Νομοθεσία 

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Οι απόφοιτοι ΙΕΚ της ειδικότητας « Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και Σχεδιασμός αντικειμένων» στελεχώνουν γραφεία μελετών και κατασκευών. Ο απόφοιτος πρέπει να διακρίνεται για την αισθητική του αντίληψη κυρίως όμως για την άρτια κατάρτιση στον Τεχνικό σχεδιασμό κάνοντας χρήση όλων των μέσων παραδοσιακών και ηλεκτρονικών που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, για τις οργανωτικέ ς του ικανότητες στην οργάνωση του όλου φάσματος εκτέλεσης ενός έργου, για τη γνώση του γύρω από μεθόδους τεχνικές και υλικά για την ουσιαστική επίβλεψη του έργου αυτού.

Σύμφωνα με το πλησιέστερο επαγγελματικό περίγραμμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: 

Ο/η Διακοσμητής/τρια (εσωτερικών χώρων – βιτρίνας) αναλαμβάνει την διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κατά τρόπο λειτουργικό ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες αλλά και η αισθητική στο σύγχρονο περιβάλλον. Ασχολείται με τον σχεδιασμό και την επίβλεψη του έργου που αναλαμβάνει, λαμβάνοντας υπόψη του τις ιδιαιτερότητες του χώρου και τις ανάγκες και προτιμήσεις του πελάτη.

Τομείς Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Εσωτερική αρχιτεκτονική, διακόσμηση και Σχεδιασμός αντικειμένων» μπορούν να εργαστούν σε τεχνικές εταιρείες, σε αρχιτεκτονικά γραφεία, γραφεία διακοσμητών, γραφεία πολιτικών μηχανικών, εταιρίες κατασκευών, εταιρίες σχεδιασμού και εμπορίας επίπλων, εταιρίες σχεδιασμού και εμπορίας αντικειμένων χρήσης και εταιρείες ή καταστήματα υλικών δόμησης και διακόσμησης, εταιρίες οργάνωσης εκθέσεων και εκδηλώσεων, σε γραφεία μελετών και κατασκευών έργων διακόσμησης, σε εταιρείες παραγωγής ή εφαρμογής υλικών και συστημάτων διακόσμησης, ως σύμβουλοι προβολής και marketing επιχειρήσεων στον ευρύτερο χώρο του Design και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Επαγγελματικά προσόντα 

Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτά ο απόφοιτος της εν λόγω ειδικότητας σύμφωνα με το σχετικό περίγραμμα του ΕΟΠΠΕΠ στο οποίο αντιστοιχεί η ειδικότητα συνίστανται στα ακόλουθα: 

1. Συζήτηση με τον πελάτη, προετοιμασία και υποβολή της προσφοράς για το έργο.

 • Συνδιαλέγεται με τον πελάτη και διερευνά τις προτιμήσεις του.
 • Προσχεδιάζει, σχεδιάζει και ολοκληρώνει τη μελέτη της πρότασης για τη διακόσμηση.
 • Προετοιμάζει και υποβάλλει την προσφορά στον πελάτη. 

2. Υποστήριξη και επίβλεψη του έργου που αναλαμβάνει. - Διερευνά και επιλέγει συνεργάτες.

 • Αναζητά, παραγγέλλει και προμηθεύεται τα υλικά.
 • Παρακολουθεί και επιβλέπει το έργο.

3. Διοικητική υποστήριξη της επιχείρησης και παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά.

 • Επιμελείται και διεκπεραιώνει τις διοικητικές εργασίες.
 • Διερευνά για νέους πελάτες και διαμορφώνει το πελατολόγιο της επιχείρησης.
 • Ενημερώνεται για τις εξελίξεις και τα νέα προϊόντα στην αγορά.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του διπλωματούχου της ειδικότητας είναι τα ακόλουθα: 

 • Να κάνει αποτυπώσεις κτιρίων σε όλες τις κλίμακες . 
 • Να αναπτύσσει και συντάσσει με βάση δεδομένα σκαριφήματα και διάφορες κλίμακες σχέδια: κατόψεων ,όψεων ,τομών, αξονομετρικά σχέδια. 
 • Να αναπτύσσει και να συντάσσει κατασκευαστικά σχέδια μέχρι και κλίμακας 1:1 επίπλων και ειδικών κατασκευών. 
 • Να συντάσσει έγχρωμα σχέδια παρουσίασης (κατόψεις, όψεις, τομές, αξονομετρικά και προοπτικά σχέδια), με σκοπό την ολοκληρωμένη και πιστή απόδοση της αρχικής ιδέας (σχέδια παρουσίασης). 
 • Να κατασκευάζει έγχρωμες μακέτες τομών διαστάσεων, κάνοντας χρήση διαφορετικών και κατάλληλων κατά περίπτωση υλικών (κατασκευή προπλασμάτων). 
 • Να αναλύει τις εργασίες κατασκευής και να οργανώνει τα συνεργεία κατασκευής κατά τομείς δουλειάς και κατά φάση κατασκευής. 
 • Να συντάσσει τον προγραμματισμό ελέγχου.
 • Να ελέγχει τα συνεργεία κατασκευής ως προς το χρονικό προγραμματισμό, την ποιότητα των εργασιών και το κόστος, φροντίζοντας για την πίστη εφαρμογή της οριστικής μελέτης και το γενικό πνεύμα του έργου. 
 • Να κάνει προσμετρήσεις και επιμετρήσεις. 
 • Να συντάσσει κοστολογικούς πίνακες. 
 • Να γνωρίζει Η/Υ και να χειρίζεται τα σχεδιαστικά και κοστολογικά προγράμματα.

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα) 

3.1.  Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ της ειδικότητας «Εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και Σχεδιασμός αντικειμένων», στελεχώνουν γραφεία μελετών και κατασκευών. Ο απόφοιτος πρέπει να διακρίνεται για την αισθητική του αντίληψη, κυρίως όμως για την άρτια κατάρτιση στον τεχνικό σχεδιασμό κάνοντας χρήση όλων των μέσων, παραδοσιακών και ηλεκτρονικών, που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, για τις οργανωτικές του ικανότητες στην οργάνωση όλου του φάσματος της εκτέλεσης ενός έργου, για τη γνώση του γύρω από μεθόδους, τεχνικές και υλικά και για την ουσιαστική επίβλεψη του έργου αυτού. 

Οι γενικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του αποφοίτου της εν λόγω ειδικότητας είναι οι κάτωθι:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

 • Ελληνική Γλώσσα. 
 • Γνώση Αγγλικών. 
 • Καλή γνώση Η/Υ. 
 • Ιστορία Τέχνης – Αρχιτεκτονικής. 
 • Βασικές Αρχές Διακόσμησης. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Δεξιότητες καταγραφής αναγκών του πελάτη. 
 • Δεξιότητα χειρισμού σχεδιαστικών οργάνων. 
 • Άνετη χρήση σχεδίασης με Η/Υ
 • Επικοινωνία.
 • Ενεργός ακρόαση.
 • Κοινωνική αντίληψη. 
 • Επίλυση προβλημάτων.
 • Κρίση και λήψη απόφασης.
 • Πρωτοβουλία.
 • Τεχνική δεξιότητα.
 • Ψηφιακή δεξιότητα. 
 • Οργανωτικότητα.
 • Υπολογιστική δεξιότητα. 
 • Διαχείριση χρόνου. 
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Δημιουργική ικανότητα. 
 • Ικανότητα κατηγοριοποίησης.
 • Καλή μνήμη.
 • Συμπερασματική ικανότητα. 
 • Παρατηρητικότητα. 

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

Οι βασικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του αποφοίτου της εν λόγω ειδικότητας συνίστανται στις ακόλουθες: 

 • Βασικές αρχές επικοινωνίας. 
 • Βασικές αρχές εργονομίας – ανθρωπομετρίας σε χώρους. 
 • Βασικό πλαίσιο κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς και επικοινωνίας. 
 • Γνώση σχεδίασης μέσω Η/Υ (π.χ Autocad, 3D). 
 • Γνώση  προγραμμάτων  επεξεργασίας  κειμένου,  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  υπολογιστικών φύλλων,  πλοήγησης στο διαδίκτυο και παρουσιάσεων.
 • Δομικό, κατασκευαστικό και διακοσμητικό σχέδιο. 
 • Διαδικασίες και μέσα εμπλουτισμού πελατολόγιου. 
 • Διαδικασίες οργάνωσης και εκτέλεσης έργου.
 • Διαδικασίες οργάνωσης συνεργείων.
 • Διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου εργασιών και συνεργείων. 
 • Διαδικασίες παραλαβής και καταμέτρησης υλικών.
 • Έννοια, αντικείμενο και σύνταξη εκθέσεων και αναφορών.
 • Είδη, προδιαγραφές, χαρακτηριστικά και ποιότητα εντύπων ενημέρωσης πελατών.
 • Εκτίμηση κόστους εργασιών. 
 • Είδη και τρόποι κατασκευής μακέτας.
 • Είδη, πηγές, μέσα και διαδικασίες αναζήτησης υλικών στην αγορά.
 • Είδη, διαδικασίες και περιεχόμενο συμβάσεων με πελάτες. 
 • Επιμετρήσεις έργων. 
 • Είδη, ιδιότητες και χρήση υλικών στις κατασκευές και τη διακόσμηση.
 • Προμετρήσεις, προκοστολογήσεις υλικών και υπηρεσιών.
 • Πηγές, μέσα, τρόποι και διαδικασίες αναζήτησης νέων πελατών.
 • Πηγές και μέσα αναζήτησης πληροφοριών για προμηθευτές υλικών.
 • Συλλογή και αξιολόγηση προσφορών από εξωτερικούς συνεργάτες.
 • Τεχνικές απεικόνισης χώρων με ελεύθερο, προοπτικό, αξονομετρικό σχέδιο. 
 • Τυπικές διαδικασίες σύνταξης και περιεχόμενο προκαταρκτικής και οριστικής μελέτης έργου.
 • Τυπικές διαδικασίες σύνταξης κοστολογικών πινάκων.
 • Τυπικές διαδικασίες σύνταξης προϋπολογισμού και οικονομικής προσφοράς.
 • Τυπικές διαδικασίες τελικής κοστολόγησης υλικών και υπηρεσιών.
 • Τεχνικές διαμόρφωσης και παρακολούθησης χρονοδιαγράμματος.
 • Τυπικές διαδικασίες διεκπεραίωσης παραγγελίας.
 • Τυπικές προδιαγραφές σύνταξης επαγγελματικής αλληλογραφίας.
 • Τεχνικές διαμόρφωσης και περιεχόμενο έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου έργων. 
 • Τεχνικές διαχείρισης προβλημάτων και παραπόνων πελατών. 
 • Πηγές, μέσα, τρόποι και διαδικασίες αναζήτησης πηγών εμπορίου υλικών και προϊόντων. 
 • Τυπικές διαδικασίες συμμετοχής σε ημερίδες και εκθέσεις. 
 • Τεχνολογία, χαρακτηριστικά, ιδιότητες και χρήση υλικών στη κατασκευή και τη διακόσμηση.
 • Χρωματολογία. 

Ειδικές Επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες:

 • Διαδικασία και τεχνικές ενημέρωσης ιστοσελίδας.
 • Κατηγορίες έργων και καταμερισμός εργασιών. 
 • Τυπικές διαδικασίες ανάθεσης εργασιών σε συνεργεία και εξωτερικούς συνεργάτες.

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας

Η ειδικότητα των ΙΕΚ «Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση & Σχεδιασμός αντικειμένων» είναι αντίστοιχη με τις εξής ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr