Ειδικότητα ΙΕΚ: Τέχνη Φωτογραφίας (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τέχνη Φωτογραφίας» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

1.1. Ονομασία Ειδικότητας 

«Τέχνη Φωτογραφίας»

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού 

Η ειδικότητα ανήκει στον Τομέα: «Καλλιτεχνικών Σπουδών και Εφαρμοσμένων Τεχνών» 

και στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών»

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Τέχνη Φωτογραφίας» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)».

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τέχνη Φωτογραφίας» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι της ειδικότητας των ΙΕΚ «Τέχνη Φωτογραφίας» οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1.5. Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα: 

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού.
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου. 
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ.
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ).
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. 
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

1.7. Πιστωτικές Μονάδες 

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

1.8. Σχετική Νομοθεσία

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας.

 

Οι φωτογράφοι δραστηριοποιούνται σε ποικίλους τομείς φωτογραφίας αρκετά διαφορετικούς μεταξύ τους και ως επί το πλείστον χαρακτηρίζονται από σημαντικού βαθμού εξειδίκευση όσον αφορά στις επιμέρους τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων. Σύμφωνα με το επαγγελματικό περίγραμμα «Φωτογράφος - Ειδικός Ψηφιακών Λήψεων» : «Ο φωτογράφος είναι ο παραγωγός - δημιουργός εικόνας βάσει της τεχνικής αποτύπωσής της, σε φωτοευπαιθή επιφάνεια ή σε ηλεκτρικό φορτίο-ψηφιακό (φωτογραφία). Αντικείμενό του είναι η λήψη φωτογραφιών με τις οποίες καταγράφει εικόνες, πρόσωπα, τοπία όπως ο ίδιος τα συλλαμβάνει με την φαντασία του και τις τεχνικές δυνατότητες που του παρέχει η φωτογραφική μηχανή». (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. χ.χ.α, σελ. 3) «Η πλειοψηφία των φωτογράφων αυτοαπασχολείται είτε ως ελεύι9εροι επαγγελματίες σε διάφορους επιμέρους τομείς (διαφημιστική φωτογραφία, φωτογραφία μόδας, πορτραίτου, φωτορεπορτάζ, επιστημονική φωτογραφία κλπ.), είτε διατηρώντας το δικό τους εργαστήριο ή φωτογραφικό κατάστημα είτε σε συνδυασμό των παραπάνω.» (Ε.Υ.Δ.Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. 2014, σελ. 168).

Επίσης δύναται να δημιουργήσει το προσωπικό του site στο διαδίκτυο μέσω του οποίου εκθέτει και πουλάει την προσωπική του δουλειά. 

Τομείς Απασχόλησης 

Οι τομείς απασχόλησης των φωτογράφων είναι πολλοί και διαφορετικοί μεταξύ τους ,ως επί το πλείστον χαρακτηρίζονται από σημαντικού βαθμού εξειδίκευση και περιλαμβάνουν: 

 • τη φωτογραφία στούντιο-διαφημιστική φωτογραφία,
 • τη φωτογραφία μόδας, 
 • το φωτο-ρεπορτάζ: πολεμικό, πολιτικό, αθλητικό, καλλιτεχνικό (χορός, θέατρο, μουσική κλπ), το φωτορεπορτάζ του δρόμου (δημιουργία φωτογραφιών από διάφορα καθημερινά γεγονότα, κοινωνικά κ.α.) ενώ μπορούμε να διακρίνουμε ακόμη τη φωτογραφία ντοκουμέντου, τη φωτογραφία κοινωνικού προβληματισμού και τις φωτο-ιστορίες,
 • τη φωτογραφία πορτραίτου,
 • την αρχιτεκτονική-βιομηχανική φωτογραφία και τη φωτογραφία εσωτερικών χώρων,
 • την επιστημονική φωτογραφία,
 • τη φωτογραφία αρχαιολογικών χώρων και ευρημάτων όπως και τις φωτογραφήσεις έργων τέχνης,
 • τις φωτογραφήσεις κοινωνικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμοι, βαφτίσια, συνέδρια),
 • οποιοδήποτε σχεδόν συνδυασμό των παραπάνω

Επίσης περιλαμβάνουν:

 • τη δημιουργική και εικαστική φωτογραφία
 • τη φωτογραφία προς χρήση στο διαδίκτυο
 • τις οπτικοακουστικές τέχνες.

Επαγγελματικά Προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτά ο απόφοιτος της ειδικότητας είναι: 

Πραγματοποίηση της λήψης και της επεξεργασίας με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

 • Διενεργεί εξωτερικές λήψεις σε χώρους εκτός του φωτογραφικού στούντιο.
 • Παράγει τη φωτογραφία στο στούντιο ή σε άλλο κατάλληλο χώρο. 
 • Επεξεργάζεται φωτογραφικό υλικό, ψηφιακής ή αναλογικής μορφής. Συνθέτει τα αρχεία σε αισιgητικά άρτιο και ενιαίο σύνολο. 

Πραγματοποίηση της εκτύπωσης

 • Σαρώνει (σκανάρισμα) το αρνητικό και το επεξεργάζεται.
 • Επεξεργάζεται τα τελικά προϊόντα (φωτογραφίες) και στη συνέχεια τα μεταφέρει και τα εκτυπώνει σε μεγάλες επιφάνειες.
 • Εκμεταλλεύεται τη ϋερμοκρασία της κεφαλής του εκτυπωτή προκειμένου να αναπαράξει φωτογραφικές απεικονίσεις σε υλικά μη φιλικά για το σκοπό αυτό (κρύσταλλο, πορσελάνη, μάρμαρο, ξύλο, inox κ.λπ.). 

Επαγγελματικά καθήκοντα

«Η εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στον χώρο της φωτογραφίας έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές τόσο στον τρόπο εργασίας των φωτογράφων, όσο και στους τομείς στους οποίους απασχολούνται. Ορισμένες από τις παραδοσιακές δραστηριότητες τείνουν να εγκαταλειφθούν ή να αλλάζουν μορφή ενώ παράλληλα νέοι τομείς απασχόλησης, όπως η ψηφιακή επεξεργασία εικόνων σε φωτογραφικά εργαστήρια, η διαχείριση φωτογραφικών αρχείων σε μουσεία και φωτογραφικές συλλογές αρχίζουν να εμφανίζονται. Το γεγονός αυτό πολλές φορές οδηγεί στην αναγκαιότητα απόκτησης καινούργιων γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την ηλεκτρονική, ψηφιακή τεχνολογία. τσι, ενώ το αντικείμενο της φωτογράφησης παραμένει το ίδιο, η μέθοδος παραγωγής της φωτογραφίας διαφοροποιείται αισθητά, είναι πλέον ψηφιακή.» (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. χ.χ, σελ. 21). 

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω περιγραφή της σημερινής κατάστασης και έχοντας ως βάση την περιγραφή των επαγγελματικών καθηκόντων στον οδηγό κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ. 2004) και στον κανονισμό κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ. 2009) της ειδικότητας «Τεχνικός Λήψης Φωτογραφίας», τα επαγγελματικά καθήκοντα μπορούν να επικαιροποιηθούν ως εξής:

 • Δημιουργεί ή επιλέγει την απαιτούμενη προς φωτογράφηση σύνθεση. 
 • Εφαρμόζει την τεχνική της φωτογράφησης. 
 • Φωτογραφίζει θέματα χρησιμοποιώντας τις γνώσεις του και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διαφημιστικής φωτογραφίας studio κλπ.
 • Φωτογραφίζει θέματα που αναλαμβάνει, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις του, βάσει προσχεδίου διαφημιστικών εταιρειών κ.λπ.
 • Φωτογραφίζει ειδησεογραφικές φωτογραφίες. 
 • Εμφανίζει φιλμ και τα ψηφιοποιεί.
 • Εκτυπώνει με φωτογραφικές και τυπογραφικές μεθόδους (π.χ. inkjet). 
 • Ορίζει τις βασικές αρχές marketing και έρευνας αγοράς. 
 • Χρησιμοποιεί το κατάλληλο λογισμικό του Η/Υ για να κοστολογεί τα έσοδα και έξοδα της επιχείρησής του.
 • Παρουσιάζει τη δουλειά του με τη χρήση του Η/Υ και των αντιστοίχων λογισμικών προγραμμάτων.
 • Χρησιμοποιεί τους Η/Υ και τα παρελκόμενα αυτών στην επεξεργασία-αρχειοθέτηση-εκτύπωση κ.λπ. της εικόνας.
 • Δημιουργεί ψηφιακές φωτογραφίες για να τις διαχειρίζεται στο διαδίκτυο. 
 • Σχεδιάζει και διαχειρίζεται ιστοσελίδες (π.χ photo – gallery, e-shop) για την προώθηση και πώληση του έργου του.
 • Χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό του studio και ελέγχει τις προδιαγραφές σωστής λειτουργίας ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα και περιβαλλοντική επιβάρυνση.
 • Επικοινωνεί και συνεργάζεται με όλους τους συντελεστές της παραγωγής διαφημιστικού υλικού.
 • Ψηφιοποιεί αναλογικό φωτογραφικό υλικό
 • Υλοποιεί casting και οργανώνει-συντονίζει φωτογραφίσεις μόδας εντός και εκτός studio. 
 • Φωτογραφίζει έργα τέχνης.
 • Οργανώνει, φωτογραφίζει και βιντεοσκοπεί μυστήρια (γάμους-βαπτίσεις), δεξιώσεις και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις. 
 • Εφαρμόζει τα στάδια δημιουργίας ενός ολιγόλεπτου οπτικοακουστικού έργου (π.χ. βίντεο μυστηρίου). 
 • Υλοποιεί δημιουργικά και επαγγελματικά πορτρέτα. 
 • Φωτογραφίζει κτήρια και αρχαιολογικούς χώρους. 
 • Φωτογραφίζει βιομηχανικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. 
 • Σχεδιάζει τη φωτογραφική κάλυψη γεγονότων επικαιρότητας και πραγματοποιεί φωτορεπορτάζ. 

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1.  Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 • Βασικές αρχές μαθηματικών,
 • Βασικές γνώσεις Αγγλικών, 
 • Ελληνική Γλώσσα,
 • Γνώσεις χρήσης Η/Υ και διαδικτύου.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Τεχνική δεξιότητα χειρισμού των τεχνικών μέσων που διαθέτει. 
 • Ψηφιακή δεξιότητα χρήσης των απαιτούμενων προγραμμάτων, των φωτογραφικών μηχανών, του Η/Υ και του διαδικτύου. 
 • Δεξιότητα συντήρησης τεχνικού εξοπλισμού.
 • Δεξιότητα αντίληψης ορολογίας.
 • Κοινωνική δεξιότητα. 
 • Οργανωτική δεξιότητα.
 • Επιχειρηματική δεξιότητα.
 • Δεξιότητα οργάνωσης εικαστικών εκδηλώσεων 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Αισθητική ικανότητα.
 • Χωρο-αντιληπτική ικανότητα.
 • Δημιουργική - αφαιρετική ικανότητα.
 • Καλλιτεχνική ικανότητα.
 • Ικανότητα αντίληψης του σκοπού για τον οποίο προορίζεται το τελικό προ όν.
 • Iκανότητα επικοινωνίας.
 • Αντιληπτική ικανότητα.
 • Εξελικτική ικανότητα. 

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

Οι βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες είναι οι κάτωθι: 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 • Βασικές γνώσεις χημείας (γνώση διαχείρισης επικίνδυνων υλικών).
 • Βασικοί νόμοι Φυσικής - Οπτικής.
 • Γνώσεις μοντάζ.
 • Ανάλυση, ισορροπία και μέτρηση χρώματος.
 • Βασικές αρχές γραμμικού ή ελεύθερου σχεδίου κατά περίπτωση. 
 • Βασικές αρχές λειτουργίας και τεχνικών δυνατοτήτων του εξοπλισμού (επιλογή των κατάλληλων φακών, λειτουργία μηχανών μεσαίου και μεγάλου format, παραμετροποίηση του εξοπλισμού, χρήση φίλτρων και άλλων βοηθημάτων κ.λπ.). 
 • Βασικές και ειδικές αρχές φωτισμού (αξιολόγηση και αξιοποίηση των φωτιστικών συνθηκών, λόγος φωτισμού, επιλογή αντίθεσης κλάσματος και ανταυγαστήρων φλας, γνώσεις φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, δημιουργία των απαραίτητων φωτιστικών συνθηκών κ.λπ.). 
 • Βασικές αρχές ψυχολογίας.
 • Βασικές γνώσεις αποκατάστασης παλαιών φωτογραφιών.
 • Βασικές γνώσεις καδραρίσματος.
 • Βασικές γνώσεις σεναρίου και ντεκουπάζ.
 • Βασικές γνώσεις σύνθεσης.
 • Βασικές γνώσεις ψηφιοποίησης παλαιών αρχείων.
 • Βασικές και ειδικές αρχές αισθητικής. 
 • Βασικές και ειδικές γνώσεις σύνθεσης εικόνας, χρωμάτων, αντικειμένων (Σύνθεση του οπτικού περιεχομένου του κάδρου γνωρίζοντας τις αρχές της αισθητικής και της προοπτικής).
 • Γνώσεις επεξεργασίας εικόνας.
 • Γνώση βασικών και ειδικών αρχών λήψεων. 
 • Γνώση του απαραίτητου λογισμικού για την αφαίρεση, σύνθεση εικόνων που πιθανώς να προέρχονται από πολλαπλά μέσα.
 • Γνώση του απαραίτητου λογισμικού προκειμένου να διαρθρωθούν πιθανές ατέλειες στο φωτισμό της λήψης.
 • Γνώση των τύπων κινήσεων της μηχανής ( er ca , panoramic κ.λπ.), γνώση βασικών αρχών travelling.
 • Δημιουργία εφέ μέσω ειδικού λογισμικού.
 • Ειδικές γνώσεις ορολογίας.
 • Ειδικές γνώσεις σύνθεσης εικόνας, επιλογής μεγεθών εκτύπωσης, καδραρίσματος κ.λπ.
 • Επιλογή βάθους πεδίου και ανάλογου ύφους.
 • Επιλογή φωτιστικών (quartz, led κ.λπ.).
 • Θεωρία χρωμάτων.
 • Ιστορία τέχνης.
 • Ιστορία της φωτογραφίας. 
 • Καλιμπράρισμα (παραμετροποίηση του εξοπλισμού με στόχο την ταύτιση της ψηφιακής εικόνας με την εκτυπωμένη εκδοχή της). 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 • Γνώση του κώδικα δεοντολογίας.
 • Ειδικές γνώσεις συμπεριφοράς υλικών.
 • Βασικές γνώσεις συντήρησης εξοπλισμού.
 • Γνώση του απαιτούμενου λογισμικού. 
 • Γνώση νομοθετικού πλαισίου για φωτογραφίες ταυτότητας, διαβατηρίου κ.λπ., επισήμων βιομετρικών ηλεκτρονικών εγγράφων. 
 • Ειδικές γνώσεις σύνθεσης εικόνας, επιλογής μεγεθών εκτύπωσης, καδραρίσματος κ.λπ. 
 • Ειδικές γνώσεις τεχνικών σύνθεσης εικόνων
 • Ειδικές γνώσεις της τεχνικής επιδιόρθωσης διάφορων ατελειών της λήψης.
 • Χρήση ειδικευμένων λογισμικών.
 • Χρήση εξειδικευμένων λειτουργιών των λογισμικών αποκατάστασης. 
 • Χρήση εξειδικευμένων λειτουργιών των λογισμικών σύνθεσης.
 • Χρήση εξειδικευμένων λειτουργιών των λογισμικών ψηφιοποίησης παλαιών αρχείων. 
 • Χρήση φίλτρων και άλλων βοηθημάτων όπως διορθρωτικά φίλτρα, χρωματικά φίλτρα, παντιέρες, ανακλαστήρες κ.λπ.
 • Γνώσεις νομοθετικού πλαισίου για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Βασικές γνώσεις έρευνας αγοράς 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Τεχνική δεξιότητα: η δυνατότητα χειρισμού των τεχνικών μέσων που διαθέτει, στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 
 • Ψηφιακή δεξιότητα: η δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα απαιτούμενα λογισμικά προγράμματα των φωτογραφικών μηχανών και Η/Υ, με δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο. Η δυνατότητα κατανόησης της γενικής λογικής λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών και του διαδικτύου, προκειμένου να μπορεί να επικαιροποιεί έγκαιρα τις γνώσεις και την τεχνική του, να διακινεί και να εμπορεύεται το έργο του. 
 • Δεξιότητα συντήρησης εξοπλισμού: η ικανότητα αποτελεσματικής συντήρησης του τεχνικού εξοπλισμού προκειμένου να τον διατηρεί σε καλή κατάσταση.
 • Δεξιότητα ορολογίας: η δυνατότητα να αντιλαμβάνεται την ορολογία, η οποία μπορεί να είναι σε γλώσσα που δεν γνωρίζει, προκειμένου να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και δημιουργικά τις σχετικές εντολές. 
 • Κοινωνική δεξιότητα: η δυνατότητα να εργάζεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα, σεβόμενος τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
 • Οργανωτική δεξιότητα: η δυνατότητα να επιλέγει κάθε φορά την καλύτερη οργάνωση του υλικού και των συνεργατών.
 • Επιχειρηματική δεξιότητα: η δυνατότητα να οργανώνει τις βασικές πλευρές της επαγγελματικής του δραστηριότητας με τρόπο τέτοιο που να εξασφαλίζει την καλύτερη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων και την καλύτερη ποιότητα του τελικού προ όντος. Επίσης η δυνατότητα να προωθεί με τρόπο αποτελεσματικό την δουλειά του.
 • Οργάνωση εικαστικών εκδηλώσεων 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 • Αισθητική ικανότητα: Η δυνατότητα να αντιλαμβάνεται διαφορετικές εκδοχές του κάλους και να το συλλαμβάνει στα πλαίσια της τέχνης του. Η δυνατότητα να παρακολουθεί τις τάσεις στη δουλειά του και να στέκεται κριτικά απέναντί τους. 
 • Χωρο-αντιληπτική ικανότητα: Η δυνατότητα να αντιλαμβάνεται το χώρο και τον χρόνο και να προσαρμόζει την εργασία του στις επικρατούσες συνθήκες. 
 • Δημιουργική - αφαιρετική ικανότητα: Η δυνατότητα αφαίρεσης και δημιουργίας, προκειμένου να αποδώσει με αισθητικά άρτιο τρόπο το αντικείμενο της λήψης.
 • Καλλιτεχνική ικανότητα: η δυνατότητα να «βλέπει» το αντικείμενο της λήψης με διαφορετικούς τρόπους και σε διάφορα επίπεδα αφαίρεσης, προκειμένου να αποδίδει το απαραίτητο «ύφος» στη δουλειά του.
 • Ικανότητα συνολικής σύλληψης: η δυνατότητα αντίληψης του σκοπού για τον οποίο προορίζεται το τελικό προ όν, προκειμένου να επιλέγει την καλύτερη μέθοδο, δεδομένων πάντα των περιορισμών του κώδικα δεοντολογίας.
 • Λεκτική ικανότητα: η δυνατότητα να επικοινωνεί με το περιβάλλον του και να περιγράφει με ακριβή τρόπο τις επιθυμίες του.
 • Αντιληπτική ικανότητα: η δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τις ιδιαίτερες ποιότητες των αντικειμένων και τις πιθανές συναισθηματικές, συμβολικές ή άλλες συνδηλώσεις τους. 
 • Εξελικτική ικανότητα: η δυνατότητα να αναπτύσσει και να εξελίσσει, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις, την εμπειρία και τα βιώματά του, το προσωπικό του ύφος.
 • Φαντασία: η δυνατότητα να δημιουργεί διανοητικές εικόνες και η δυνατότητα να τους δίνει οπτική έκφραση.
 • Επικοινωνία: η δυνατότητα να επικοινωνεί-διαλέγεται μέσω του έργου του με τον παρατηρητή.

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας

Η ειδικότητα «Τέχνη Φωτογραφίας» των Ι.Ε.Κ. είναι αντίστοιχη με τις κάτωθι ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr