Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ. 

1.1. Ονομασία Ειδικότητας

«Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος».

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού

Η ειδικότητα ανήκει στον Τομέα : «Γεωπονίας» 

και στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής».

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος» των Ι.Ε.Κ. είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως: Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ν.Γ. .Β.Μ.)».

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1.5. Διάρκεια Σπουδών 

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού. 
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου.
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). 
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ.
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου και ΑΤΕΙ).
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα. 

1.7. Πιστωτικές Μονάδες

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

1.8. Σχετική Νομοθεσία

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.).

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος των ΙΕΚ της ειδικότητας «Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος» με τις εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απέκτησε με την ολοκλήρωση της κατάρτισης του, συνδυάζοντας γνώσεις και δεξιότητες γεωπονίας, ανθοκομίας και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού είναι σε θέση να διαμορφώσει ένα τοπίο που μελετά, συνδυάζοντας το φυτικό υλικό με τις ανθρώπινες κατασκευές. 

Τομείς Απασχόλησης

 • Ως τεχνικός ανάπτυξης και συντήρησης έργων τοπίου (π.χ. πάρκα, πλατείες). 
 • Ως αυτοαπασχολούμενος αναλαμβάνοντας την περιποίηση κήπων και άλλων χώρων πρασίνου σε ιδιωτικές κατοικίες ή συγκροτήματα κατοικιών, επιχειρήσεων, καταστημάτων, εμπορικών κέντρων κ.ά. 
 • Ως υπάλληλος στο δημόσιο τομέα, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε έργα αστικού και περιαστικού πρασίνου και σε Εταιρίες του Ιδιωτικού Τομέα. 
 • Ως τεχνικός σε φυτοτεχνικές μονάδες από την παραγωγή καλλωπιστικών φυτών έως τη διαμόρφωση αισθητικών χώρων πρασίνου. 
 • Ως τεχνικός σε καταστήματα πώλησης φυτών και ειδών κήπου (εργαλεία και μηχανήματα, αρδευτικά συστήματα κ.λπ.).

Επαγγελματικά προσόντα

O απόφοιτος των ΙΕΚ της ειδικότητας «Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος» βάσει της θεωρητικής και εργαστηριακής του κατάρτισης θα έχει την ικανότητα να:

 • Χρησιμοποιεί τις βασικές αρχές αρχιτεκτονικής του τοπίου. 
 • Εφαρμόζει τις κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές για δένδρα, θάμνους, άνθη και χλοοτάπητες. o Αναγνωρίζει τα φυτά που χρησιμοποιούνται στην κηποτεχνία. 
 • Εκτελεί βασικούς χειρισμούς και τεχνικές φύτευσης. o Εκτελεί βασικούς χειρισμούς συντήρησης πρασίνου. o Εγκαθιστά δίκτυα άρδευσης. 
 • Σχεδιάζει μικρά έργα διαμόρφωσης τοπίου, με τη χρήση εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού. 
 • Επιλέγει και χειρίζεται με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα όλα τα εργαλεία και μηχανήματα που απαιτούνται στην κηποτεχνία. 
 •  Αναγνωρίζει τις κυριότερες ασθένειες των καλλωπιστικών φυτών και γνωρίζει τρόπους αντιμετώπισής τους.
 • Αξιολογεί καταστάσεις σε ήδη εγκαταστημένα κηποτεχνικά έργα και μπορεί να επέμβει προς διόρθωση πιθανόν σφαλμάτων.
 • Εφαρμόζει βασικές τεχνικές θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων.
 • Μπορεί να συνδυάζει την αισθητική των φυτών με τον λειτουργικό τους ρόλο στο χώρο σε μία κηποτεχνική εφαρμογή.
 • Εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στον εργασιακό του χώρο.
 •  Συνεργάζεται με εξειδικευμένους επιστήμονες (γεωπόνους, τεχνολόγους γεωπόνους, αρχιτέκτονες τοπίου κ.λπ.) για την αισθητική αναβάθμιση του τοπίου και τη διευκόλυνση του έργου του.

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας είναι τα ακόλουθα 

Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος:

 • Συμμετέχει στην κατασκευή απλών κηποτεχνικών εφαρμογών, επιλέγοντας με βάση ορισμένα κριτήρια, τα κατάλληλα φυτά για φύτευση σε συγκεκριμένη θέση ή χώρο. 
 • Εκτελεί τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης συγκεκριμένων κατηγοριών φυτών (μεταφύτευση θάμνων και δέντρων, κλάδεμα μόρφωσης, κορυφολόγημα κ.λπ.). 
 • Αποτυπώνει σε σχέδιο στο χαρτί μετρήσεις χώρων που πραγματοποιεί και σχέδια φύτευσης και εφαρμογών και από σχέδιο που του δίνεται μπορεί να δημιουργήσει κηποτεχνικές εφαρμογές και να πραγματοποιήσει φυτεύσεις.
 • Σχεδιάζει απλά φυτοτεχνικά έργα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
 • Συνδυάζει και εφαρμόζει τις βασικές αρχές μελέτης και σχεδιασμού ενός κήπου έτσι ώστε να επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα συνδυασμού φυτικού υλικού και δομικών υλικών σε συνάρτηση με την αισθητική και τη λειτουργικότητα του χώρου καθώς και των χρηστών του.
 • Εφαρμόζει τους απαραίτητους χειρισμούς για την κατασκευή και συντήρηση του κηποτεχνικού έργου, τηρώντας τη νομοθεσία σε έργα περιβάλλοντος.

Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1.  Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Γενικές γνώσεις

 • Ελληνική Γλώσσα
 • Βασικές γνώσεις Μαθηματικών
 • Βασικές γνώσεις Χημείας
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ, χρήσης προγραμμάτων Ms Office καθώς και διαδικτύου (Internet).
 • Επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας (π.χ. αγγλικών) για ανάγνωση τεχνικών φυλλαδίων, ετικετών σε συσκευασίες υλικών και εξαρτημάτων, διάφορα manuals εργαλείων και μηχανημάτων κ.ά.

Δεξιότητες 

 • Επιδεξιότητα στο χειρισμό φυτών και εργαλείων. 
 • Επιμέλεια και σχολαστικότητα στην εκτέλεση εργασιών.
 • Να κατανοεί οδηγίες, κείμενα, τεχνικά φυλλάδια. 
 • Να έχει καλή μνήμη. 
 • Κριτική σκέψη και ικανότητα στη λήψη πρωτοβουλιών για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. 
 • Διάθεση πνεύματος συνεργασίας, ομαδικότητας, επικοινωνίας. 
 • Καλή προφορική επικοινωνία.
 • Σχεδιαστική ικανότητα.
 • Δημιουργική φαντασία. 

Ικανότητες

 • Τακτοποίηση και κατηγοριοποίηση πληροφοριών. 
 • Φαντασία, παρατηρητικότητα, προσοχή και δημιουργικότητα. 
 • Ικανότητα επικοινωνίας και ανάληψης πρωτοβουλιών. 
 • Μεθοδικότητα και οργανωτική ικανότητα. 
 • Κριτική και αναλυτική σκέψη.
 • Επιδεκτικός στην εκπαίδευση.
 • Επίγνωση της ευθύνης του έργου του. 

3.2 Βασικές Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αναμένεται να αποκτήσει τις παρακάτω γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες. 

Γνώσεις

 • Περιγράφει τις έννοιες της Γεωπονίας, της Ανθοκομίας, των Κηποτεχνικών Εφαρμογών, του Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και της διαχείρισης και λειτουργίας του αστικού και περιαστικού πρασίνου.
 • Αναγνωρίζει τα καλλιεργούμενα και τα καλλωπιστικά φυτά. 
 • Κατονομάζει, περιγράφει και αναγνωρίζει ασθένειες, έντομα και τα συμπτώματά τους, κατά την προσβολή των φυτών. 
 • Περιγράφει έννοιες που αφορούν στις ανάγκες των φυτών σε νερό και στην εφαρμογή των αρδευτικών δικτύων για την κάλυψη των αναγκών τους.
 • Σχεδιάζει ένα επιχειρηματικό πλάνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της αγοράς και γνωρίζει ποια θεωρούνται ως οικονομικά αποτελέσματα μιας Φυτοτεχνικής Επιχείρησης καθώς και τον τρόπο υπολογισμού τους. 
 • Γνωρίζει ποιες είναι οι βασικές εργασίες συντήρησης των Κηποτεχνικών Εφαρμογών.
 • Αναγνωρίζει και κατονομάζει τα εργαλεία και μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε Φυτοτεχνικά Έργα.
 • Γνωρίζει σχεδιαστικές μεθόδους για την ολοκλήρωση φυτοτεχνικών σχεδίων μέσω Η/Υ. 
 • Γνωρίζει και ερμηνεύει βασικά στοιχεία της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος 
 • Γνωρίζει τους κινδύνους που υπάρχουν στον εργασιακό του χώρο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και επιλέγει τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) σε κάθε περίπτωση.

Δεξιότητες 

 • Αναπαράγει και μεταφυτεύει φυτά στο πλαίσιο δημιουργίας Κηποτεχνικών Εφαρμογών σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος.
 • Συντηρεί φυτά που εγκαθίστανται και αναπτύσσονται σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας όλες τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης. 
 • Εγκαθιστά το κατάλληλο αρδευτικό δίκτυο, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα αρδευτικά εξαρτήματα, με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών σε νερό για κάθε είδος φυτού.
 • Χειρίζεται με ασφάλεια όλα τα εργαλεία και μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε Φυτοτεχνικά Έργα. 
 • Διακρίνει τη δυναμική της ανάπτυξης ενός τοπίου που μελετά, συνδυάζοντας το φυτικό υλικό με τις ανθρώπινες κατασκευές.
 • Σχεδιάζει με χρήση της κατάλληλης κλίμακας, Κηποτεχνικές Εφαρμογές και γενικότερα Αρχιτεκτονικά Σχέδια Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος, επί χάρτου αλλά και με χρήση κατάλληλων σχεδιαστικών προγραμμάτων μέσω Η/Υ.
 • Συντάσσει προτάσεις και προσφορές συνεργασίας με πελάτες και προμηθευτές υπό την επίβλεψη του υπευθύνου στο εκάστοτε Τμήμα του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα που εργάζεται. 
 • Επιλύει προβλήματα γενικής φύσεως που αφορούν σε διοικητικά και οικονομικά θέματα που αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του σε μια Φυτοτεχνική Επιχείρηση.
 • Κατανοεί το αρχιτεκτονικό σχέδιο επί χάρτου και το εφαρμόζει στο πεδίο.

Ικανότητες 

 • Ενεργεί με βάση τη δεοντολογία του επαγγέλματός του. 
 • Ως αυτοαπασχολούμενος αναλαμβάνει την ευθύνη για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της Φυτοτεχνικής Επιχείρησής του. 
 • Λειτουργεί με επάρκεια και υπευθυνότητα στην τήρηση στενών χρονοδιαγραμμάτων για την παράδοση δημόσιων ή/και ιδιωτικών Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος. 
 • Λαμβάνει οδηγίες και συνεργάζεται αποτελεσματικά με όλα τα τμήματα του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα που εργάζεται στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται.
 • Αντιμετωπίζει θετικά και εποικοδομητικά τη συνεργασία του με πελάτες, προμηθευτές, δημόσιο, επιχειρηματίες και άλλους επαγγελματίες.
 • Επιλέγει τον αρμονικό συνδυασμό φυτικού υλικού, δομικού υλικού, αισθητικής, λειτουργικότητας και προστασίας του περιβάλλοντος. 

Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας 

Η ειδικότητα «Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος» των Ι.Ε.Κ. είναι αντίστοιχη με τις κάτωθι ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης: 

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr