Ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Δασικής Προστασίας (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες:  Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Τεχνικός Δασικής Προστασίας» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

1.1. Ονομασία Ειδικότητας

«Τεχνικός Δασικής Προστασίας» 

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού

Η ειδικότητα «Τεχνικός Δασικής Προστασίας» ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Γεωπονίας,

Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής» και στον Τομέα «Γεωπονίας».

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Τεχνικός Δασικής Προστασίας» των ΙΕΚ 

είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως: Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Δασικής Προστασίας» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1.5. Διάρκεια Σπουδών 

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. 

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα: 

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού.
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου.
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). 
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ. 
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση. 
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ). 
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. 
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

1.7. Πιστωτικές Μονάδες

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

1.8. Σχετική Νομοθεσία

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 1154/Β΄/6-5-2014 «Ειδικότητες Ι.Ε.Κ.» όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.). 

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O διπλωματούχος της ειδικότητας των ΙΕΚ «Τεχνικός Δασικής Προστασίας» έχει πιστοποιήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απέκτησε και οι οποίες είναι απαραίτητες για να εργαστεί κατά μόνας ή στο πλαίσιο ομάδας, επικουρώντας το έργο των υπευθύνων, πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ) Δασολόγο ή Δασοπόνο ή άλλο ειδικό επιστήμονα που ασχολείται με εξειδικευμένα αντικείμενα της δασικής προστασίας . 

Τομείς απασχόλησης 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Τεχνικός Δασικής Προστασίας» μπορούν να εργαστούν: 

 • Σε Δήμους
 • Σε Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
 • Σε προστατευόμενες δασικές περιοχές- εθνικούς δρυμούς
 • Σε δασοτεχνικά έργα
 • Σε ιδιωτικούς χώρους αναψυχής
 • Σε γραφεία εξυπηρέτησης δασικών υποθέσεων
 • Ως ιδιωτικός υπάλληλος σε ιδιώτες δασοκτήμονες
 • Σε πάρκα ως δασοφύλακες
 • Σε εταιρίες οργάνωσης δραστηριοτήτων στη φύση του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και στις χώρες της Ε.Ε.

Επαγγελματικά προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας «Τεχνικός Δασικής Προστασίας» με εντολή, επίβλεψη και ανάληψη ευθύνης Δασολόγου ή Δασοπόνου ΑΕΙ –ΑΤΕΙ ή άλλου ειδικού επιστήμονα που ασχολείται με εξειδικευμένα αντικείμενα της δασικής προστασίας είναι:

 • Κατονομάζει ασθένειες και προσβολές δασικών φυτών που προέρχονται από αβιοτικούς παράγοντες, έντομα, παράσιτα και μύκητες.
 • Ενεργεί σύμφωνα με τους βασικούς νόμους και κανόνες της δασικής νομοθεσίας.
 • Αναγνωρίζει τα μορφολογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά των δασικών φυτών.
 • Καταμετρεί τα δασικά προϊόντα και συμπληρώνει τα σχετικά δελτία.
 • Αναφέρει τους παράγοντες από τους οποίους προκαλείται δασική πυρκαγιά.
 • Εφαρμόζει τα μέτρα πρόληψης και τους τρόπους αντιμετώπισης της δασικής πυρκαγιάς που προβλέπονται.
 • Αναφέρει τους παράγοντες που ρυπαίνουν το φυσικό περιβάλλον.
 • Επιτηρεί τη θηραματική διαχείριση και την ορεινή αλιεία σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία
 • Αναγνωρίζει τα διάφορα είδη δασικών ξύλων.
 • Απαριθμεί τις προστατευόμενες δασικές περιοχές.
 • Αναγνωρίζει τα διάφορα είδη ζώων που ανήκουν στην ελληνική δασική πανίδα. 

Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα καθήκοντα που εκτελεί ο «Τεχνικός Δασικής Προστασίας» με εντολή, επίβλεψη και ανάληψη ευθύνης του υπεύθυνου Δασολόγου ή Δασοπόνου ή άλλου ειδικού επιστήμονα, που ασχολείται με εξειδικευμένα αντικείμενα της δασικής προστασίας είναι:

Α. Στο Δημόσιο τομέα

 • Παρατήρηση και περιπολία για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές.
 • Παρατήρηση και περιπολία για εντοπισμό και αναφορά στην προϊσταμένη αρχή παραβάσεων της δασικής νομοθεσίας, όπως παρανόμων εκχερσώσεων δασών και δασικών εκτάσεων, ανέγερση κτισμάτων και παντοειδών κατασκευών επί δασών και δασικών εκτάσεων, διενέργεια διακατοχικών πράξεων επί δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων και λήψη των υπό της νομοθεσίας προβλεπομένων μέτρων.
 • Παρατήρηση και περιπολία για εντοπισμό και αναφορά στην προϊσταμένη αρχή, παραβάσεων της νομοθεσίας που αφορά την θήρα, την αλιεία ορεινών υδάτων και τις προστατευόμενες δασικές περιοχές και λήψη μέτρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία. 
 • Έλεγχος και παρακολούθηση παραγωγής δασικών προϊόντων. 
 • Καταμέτρηση δασικών προϊόντων και συμπλήρωση των σχετικών δελτίων καταμέτρησης. 
 • Ποιοτική ταξινόμηση πρωτογενών δασικών προϊόντων. 
 • Επόπτευση στην εκτέλεση και συντήρηση έργων αντιπυρικής προστασίας.
 • Επίβλεψη στην εκτέλεση εργασιών καταπολέμησης ασθενειών και ζημιών σε δασικά φυτώρια. 
 • Επιστασία σε δασοτεχνικά έργα και εργασίες (αναδασωτικές, δασικής οδοποιίας, ορεινής υδρονομίας κ.λ.π.) μετά από ανάθεση από ειδικό δασολόγο ή δασοπόνο ή άλλους ειδικούς επιστήμονες.
 • Συμμετοχή σε ομάδες λήψης στοιχείων υπαίθρου, προοριζομένων για την εκπόνηση κάθε είδους δασικών, χλωριστικών και μελετών εντοπισμού και αξιολόγησης της άγριας πανίδας.
 • Φύλαξη και επιτήρηση ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών.
 • Εποπτεία εκτροφής θηραμάτων σε εκτροφεία και σε ελεύθερο περιβάλλον.
 • Χρήση και συντήρηση εργαλείων και μέσων πυρόσβεσης.
 • Σύνταξη πρωτοκόλλων μηνύσεων, επίδοση, ανάρτηση, θυροκόλληση και τοιχοκόλληση εγγράφων. 
 • Έλεγχο στην άσκηση θήρας, εκτέλεση των μέτρων που λαμβάνονται κάθε φορά από την αρμόδια αρχή προστασίας της άγριας πανίδας. 
 • Έλεγχο της τήρησης των κανονισμών λειτουργίας και των σχετικών διατάξεων των προστατευομένων δασικών περιοχών και των χώρων δασικής αναψυχής.
 • Κατάσχεση των δασικών προϊόντων που συγκομίζονται ή μεταφέρονται παράνομα, όλων γενικά των υπό καθεστώς προστασίας υπαγόμενων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, που συγκομίζονται ή μεταφέρονται, ή συλλέγονται, ή συλλαμβάνονται, ή διακινούνται, ή διατίθενται στην αγορά, ή κατέχονται παράνομα, κατάσχεση των κατά παράβαση των περί θήρας και ορεινής αλιείας διατάξεων αποκτωμένων θηραμάτων και αλιευμάτων, κατάσχεση των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των παρανόμων πράξεων καθώς και σύλληψη, μεταγωγή και παράδοση όσων παρανομούν στην πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή.

Β. Στον ιδιωτικό τομέα

α) Ως φύλακες θήρας 

 • Παρατήρηση και περιπολία για εντοπισμό και αναφορά στην προϊσταμένη αρχή παραβάσεων της νομοθεσίας που αφορά τη θήρα και την αλιεία ορεινών υδάτων και λήψη των υπό της νομοθεσίας προβλεπομένων μέτρων.
 • Συμμετοχή σε ομάδες λήψης στοιχείων υπαίθρου, προοριζομένων για την εκπόνηση των πάσης φύσεως μελετών εντοπισμού και αξιολόγησης της άγριας πανίδας.
 • Φύλαξη και επιτήρηση ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών. 
 • Επιστασία εκτροφής θηραμάτων σε εκτροφεία και σε ελεύθερο περιβάλλον. 
 • Σύνταξη πρωτοκόλλων μηνύσεων, επίδοση, ανάρτηση, θυροκόλληση και τοιχοκόλληση εγγράφων. 
 • Έλεγχο στην άσκηση θήρας, εκτέλεση των μέτρων που λαμβάνονται κάθε φορά από την αρμόδια αρχή προστασίας της άγριας πανίδας.
 • Κατάσχεση όλων γενικά των υπό καθεστώς προστασίας υπαγόμενων ειδών της άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών, ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, που μεταφέρονται ή συλλαμβάνονται ή διακινούνται ή διατίθενται στην αγορά ή κατέχονται παράνομα, κατάσχεση των κατά παράβαση των περί θήρας και ορεινής αλιείας διατάξεων αποκτωμένων θηραμάτων και αλιευμάτων, κατάσχεση των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των παρανόμων πράξεων καθώς και σύλληψη, μεταγωγή και παράδοση όσων παρανομούν στην πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή.

β) Ως προσωπικό δασικών εργασιών 

 • Παρατήρηση και περιπολία για την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων και ενημέρωση των δημοσιών αρχών.
 • Επιστασία και παρακολούθηση παραγωγής δασικών προϊόντων. 
 • Καταμέτρηση δασικών προϊόντων και συμπλήρωση των σχετικών δελτίων καταμέτρησης.
 • Ποιοτική ταξινόμηση πρωτογενών δασικών προϊόντων. 
 • Επιστασία στην εκτέλεση και συντήρηση έργων αντιπυρικής προστασίας. 
 • Επιστασία στην εκτέλεση εργασιών καταπολέμησης ασθενειών και ζημιών σε δασικά φυτώρια. 
 • Επιστασία σε δασοτεχνικά έργα και εργασίες (αναδασωτικές, δασικής οδοποιίας, ορεινής υδρονομίας κ.τ.λ.)
 • Χρήση και συντήρηση εργαλείων και μέσων πυρόσβεσης.

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

Οι γενικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στις ακόλουθες: 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 • Ελληνική γλώσσα.
 • Ξένη γλώσσα ( αγγλικά- μέτριο επίπεδο).
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Windows, Word, Excel, Internet κ.λπ.), απαραίτητες στην αρχειοθέτηση, καταχώρηση και λήψη πληροφοριών, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των εργασιών του.
 • Οικολογίας.
 • Δασοπονίας.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Κατανοεί τις βασικές έννοιες του Δασικού οικοσυστήματος.
 • Λειτουργεί με μεθοδικότητα και οργάνωση στην εκτέλεση των διαφόρων εργασιών.
 • Ενεργεί σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, πίνακες, διαγράμματα, τεχνικά φυλλάδια.
 • Επίλυση προβλημάτων - Κριτική σκέψη και ικανότητα στη λήψη πρωτοβουλιών για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.
 • Διάθεση πνεύματος συνεργασίας, ομαδικότητας, επικοινωνίας.
 • Υπευθυνότητα.
 • Τηρεί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας δασεργατών.
 • Εντοπίζει και αποτρέπει τυχόν μολύνσεις ή ασθένειες στα δέντρα.
 • Προφυλάσσει τα δασικά οικοσυστήματα από δασικές πυρκαγιές.
 • Προστατεύει δασικές περιοχές και καταφύγια ζώων.
 • Επιβλέπει την παραγωγή δασικών προϊόντων.
 • Προσδιορίζει βοτανικά ένα δασικό φυτό.
 • Επιτηρεί τη δασική περιοχή για την πρόληψη και τον εντοπισμό δασικών παραβάσεων.
 • Εφαρμόζει τους βασικούς νόμους και κανόνες της δασικής νομοθεσίας.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Υπευθυνότητα
 • Ικανότητα επικοινωνίας και ανάληψης πρωτοβουλιών.
 • Ικανότητα σωστής διαχείρισης χρόνου.
 • Μεθοδικότητα και οργάνωση.
 • Παρατηρητικότητα. 
 • Να λαμβάνει οδηγίες και να συνεργάζεται αποτελεσματικά με άλλους ειδικούς στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών για την προστασία και διαχείριση των δασών. 

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Δασικής Προστασίας» συνίστανται στις ακόλουθες:

 • Να κατέχουν τις ειδικές αρχές και έννοιες, το περιεχόμενο και το επιστημονικό λεξιλόγιο της ειδικότητας τους.
 • Λήψη στοιχείων υπαίθρου.
 • Άμεση παρέμβαση (αναφορές και εκθέσεις) σε περίπτωση παραβάσεων στη δασική περιοχή.
 • Επίβλεψη και παρακολούθηση στην παραγωγή δασικών προϊόντων
 • Δασοπροστασία.
 • Τήρηση κανόνων ασφάλειας δασεργατών.
 • Επιτήρηση της δασικής περιοχής για την πρόληψη και την αποτροπή παραβάσεων.
 • Να αναλύουν πληροφορίες που τους επιτρέπουν να κατανοήσουν το πεδίο εργασίας τους.
 • Να κατέχουν επαρκώς μεθόδους και διαδικασίες πυρόσβεσης.
 • Να κατέχουν ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων της ειδικότητας τους.
 • Να εφαρμόζουν εξειδικευμένες τεχνικές στο δασικό πεδίο.
 • Να επιλύουν με δημιουργικό τρόπο προβλήματα που ανακύπτουν στο εργασιακό τους περιβάλλον .
 • Να χειρίζονται επαρκώς τον απαιτούμενο δασικό-πυροσβεστικό τεχνολογικό εξοπλισμό.
 • Να ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ειδικότητας τους και βάσει των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας.
 • Να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες σε συγκεκριμένα πεδία της ειδικότητας τους. 

3. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας 

Η ειδικότητα ΙΕΚ «Τεχνικός Δασικής προστασίας» είναι αντίστοιχη με την παλαιά ειδικότητα ΙΕΚ: «Ειδικός Δασικής προστασίας» (βάσει ν.2009/1992).

4. Κατατάξεις 

Στην ειδικότητα «Τεχνικός Δασικής προστασίας» των Ι.Ε.Κ. δικαιούνται να εγγραφούν στο γ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη) απόφοιτοι ΤΕΛ, ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ κάτοχοι Πτυχίου των εξής ειδικοτήτων: 

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr