Ειδικότητα ΙΕΚ: Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

1.1. Ονομασία Ειδικότητας

«Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» 

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού 

Η ειδικότητα «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» ανήκει στον Τομέα: «Διατροφής και Διαιτολογίας» 

και στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής»

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής 

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

1.5. Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα.

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού.
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου.
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). 
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ. 
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ).
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. 
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα. 

1.7. Πιστωτικές Μονάδες

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

1.8. Σχετική Νομοθεσία 

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος) 

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος της ειδικότητας των ΙΕΚ «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» έχει πιστοποιήσει τις εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες (επαγγελματική συμπεριφορά) που απέκτησε και οι οποίες είναι απαραίτητες για να εργαστεί κατά μόνας ή στο πλαίσιο ομάδας, επικουρώντας το έργο των υπευθύνων, πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ).

Τομείς απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» μπορούν να εργαστούν σε:

 • Γραφεία διαιτολόγων διατροφολόγων
 • Ινστιτούτα αδυνατίσματος
 • Κέντρα αισθητικής και ομορφιάς-Πολυδύναμα κέντρα
 • Καταστήματα υγιεινών τροφών
 • Οίκους ευγηρίας
 • Υπηρεσίες Catering
 • Παιδικούς σταθμούς
 • Κατασκηνώσεις
 • Νηπιαγωγεία
 • Σχολεία
 • Φαρμακεία
 • Κλινικές
 • Νοσοκομεία
 • Θεραπευτήρια του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και στις χώρες της Ε.Ε.

Ο αριθμός και η ποικιλία των επαγγελματικών ρόλων της συγκεκριμένης ειδικότητας έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, σε σημείο που θεωρείται πλέον ως φυσική συνέπεια της εκάστοτε διαιτητικής εντολής, ειδικά όταν τα τρέχοντα μοντέλα περίθαλψης δίνουν μεγάλη έμφαση στην παροχή υπηρεσιών με κέντρο τον ασθενή και την δια-επαγγελματική ομαδική εργασία. Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας» με τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει αποκτήσει, επιτρέπει στους Διαιτολόγους-Διατροφολόγους να διευρύνουν τις δεξιότητές τους.

Επαγγελματικά προσόντα 

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα της ειδικότητας «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» με εντολή, επίβλεψη και ανάληψη ευθύνης Διαιτολόγου Διατροφολόγου ΑΕΙ –ΑΤΕΙ είναι:

 • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης ενός διαιτολογικού χώρου ή χώρου μαζικής εστίασης.
 • Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών παρασκευής τροφίμων.
 • Εκτέλεση με ακρίβεια τεχνικών επικοινωνίας με τον πελάτη.
 • Εκτέλεση παρασκευής και διανομής φαγητών σε νοσοκομεία, ώστε το φαγητό των ασθενών να παρασκευάζεται σύμφωνα με το συνταγμένο διαιτολόγιο. 
 • Ικανότητα συγκέντρωσης βασικών ανθρωπομετρικών δεδομένων. 
 • Ικανότητα συγκέντρωσης βασικών δεδομένων διατροφικής αξιολόγησης. 
 • Ικανότητα αναγνώρισης βασικών τεχνικών σύνταξης διαιτολογίου.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Οι κυριότερες πράξεις που εκτελεί το «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» με εντολή, επίβλεψη και ανάληψη ευθύνης Διαιτολόγου Διατροφολόγου ΑΕΙ –ΑΤΕΙ είναι: 

 • Τήρηση αρχείου πελατών.
 • Αποτελεσματική και υπεύθυνη εξυπηρέτηση πελατών.
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών.
 • Συλλογή βασικών ανθρωπομετρικών δεδομένων.
 • Συλλογή βασικών δεδομένων διατροφικών αξιολογήσεων.
 • Βασικά στάδια κατάρτισης διαιτολογίων υγιών ατόμων.
 • Παρασκευή φαγητών υγιών ατόμων / ατόμων με ειδικές διατροφικές συνήθειες.
 • Παροχή υποστήριξης σε άτομα παχύσαρκα ή άτομα που υποχρεούνται σε ειδικά διαιτολόγια.
 • Παροχή διατροφικής υποστήριξης σε άτομα που αθλούνται.

Οι εργαζόμενοι στη Διατροφή και τις Διαιτολογικές υπηρεσίες θα πρέπει να: 

 • σέβονται τα δικαιώματα, την αυτονομία και την αξιοπρέπεια όλων των ατόμων 
 • αναγνωρίζουν την έκταση και τους περιορισμούς των ικανοτήτων και των γνώσεων τους και να αναλάβουν μόνο τα καθήκοντα για τα οποία έχουν αξιολογηθεί να είναι ως αρμόδιοι για την εκτέλεση 
 • σέβονται την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των πληροφοριών των πελατών, σύμφωνα με τη σχετική κρατική νομοθεσία και την πολιτική του εργοδότη 
 • να συνεργάζονται και να επικοινωνούν έγκαιρα με τον εποπτεύοντα Διαιτολόγο-Διατροφολόγο, τους συναδέλφους και άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και επίσημους φορείς, με γνώμονα το συμφέρον του πελάτη και της κοινότητας 
 • ενεργούν κατά τρόπο που καταδεικνύει την προσήλωση στον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας του Διαιτολόγου-Διατροφολόγου
 • αναγνωρίζουν τη θέση και επαγγελματική ευθύνη του επιβλέποντα Διαιτολόγου-Διατροφολόγου.

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα)

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι γενικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στις ακόλουθες: 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 • Ελληνική γλώσσα 
 • Αρχές Διατροφής 
 • Χημεία
 • Βιολογία 
 • Να κατέχει σε μέτριο επίπεδο μια ξένη γλώσσα (ώστε να διαβάζει τεχνικά φυλλάδια)
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Windows, Word, Excel, Internet κ.λπ.), απαραίτητες στην αρχειοθέτηση, καταχώρηση και λήψη πληροφοριών, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των εργασιών του. 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 • Κατανόηση βασικών διαιτολογικών και ιατρικών εννοιών
 • Επιδεξιότητα (σταθερό χέρι, άριστος χειρισμός σκευών και οργάνων)
 • Επιμέλεια και σχολαστικότητα
 • Εκτέλεση τεχνικών με ακρίβεια
 • Μεθοδικότητα και οργάνωση στην εκτέλεση των διαφόρων εργασιών.
 • Να κατανοεί οδηγίες , κείμενα, πίνακες, διαγράμματα, τεχνικά φυλλάδια
 • Να έχει καλή μνήμη 
 • Κριτική σκέψη και ικανότητα στη λήψη πρωτοβουλιών για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.
 • Διάθεση πνεύματος συνεργασίας, ομαδικότητας, επικοινωνίας.
 • Διακριτικότητα στον χειρισμό του πελάτη
 • Κοινωνική αντίληψη 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Λεκτική ικανότητα
 • Ικανότητα επικοινωνίας και ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα σωστής διαχείρισης χρόνου
 • Μεθοδικότητα και οργανωτική ικανότητα
 • Κριτική και αναλυτική σκέψη
 • Να είναι επιδεκτικός στην εκπαίδευση
 • Να έχει επίγνωση της ευθύνης του έργου του
 • Παρατηρητικότητα
 • Προσοχή 

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες

Οι βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες των αποφοίτων της ειδικότητας «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» συνίστανται στις ακόλουθες:

 • Κατέχουν τις ειδικές αρχές και έννοιες, το περιεχόμενο και το επιστημονικό λεξιλόγιο της ειδικότητας τους.
 • Αναλύουν πληροφορίες που τους επιτρέπουν να κατανοήσουν το πεδίο εργασίας τους.
 • Κατέχουν επαρκώς μεθόδους και διαδικασίες νέων τεχνολογιών. 
 • Γνωρίζουν επαρκώς τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφαλείας και τις αντίστοιχες προβλεπόμενες ενέργειες.
 • Κατέχουν ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων της ειδικότητας τους.
 • Εφαρμόζουν εξειδικευμένες τεχνικές στο πεδίο της ειδικότητας τους.
 • Επιλύουν με δημιουργικό τρόπο προβλήματα που ανακύπτουν στο εργασιακό τους περιβάλλον .
 • Διαθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες σε εξειδικευμένο επίπεδο σε θέματα της ειδικότητας τους.
 • Χειρίζονται επαρκώς τον απαιτούμενο τεχνολογικό εξοπλισμό ανάλογα με την ειδικότητά τους.
 • Λειτουργούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο ομαδικών εργασιών.
 • Ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ειδικότητας τους και βάσει των κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας.
 • Αναπτύσσουν πρωτοβουλίες σε συγκεκριμένα πεδία της ειδικότητας τους.

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας 

Η ειδικότητα ΙΕΚ «Στέλεχος Διατροφής & Διαιτολογίας» είναι αντίστοιχη με τις κάτωθι ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr