Ειδικότητα ΙΕΚ: Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών (Οδηγός Σπουδών)

Οδηγοί Σπουδών ΙΕΚ1. Γενικές Πληροφορίες: Ο παρών Οδηγός Σπουδών αφορά στην ειδικότητα «Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών» της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχεται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ.

1.1. Ονομασία Ειδικότητας

Η ονομασία της ειδικότητας είναι: «Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών».

1.2. Ομάδα Προσανατολισμού

Η ειδικότητα ανήκει στον Τομέα : «Διοίκησης και Οικονομίας» και στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Διοίκησης και Οικονομίας».

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Σπουδές στα Δημόσια ΙΕΚ   

1.3. Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στην ειδικότητα «Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών» των Ι.Ε.Κ. είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.)». 

1.4. Διπλώματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά 

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών» μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους στο Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5. Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

1.5. Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

1.6. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Τo «Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων» κατατάσσει τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στη χώρα σε 8 Επίπεδα. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ μετά από πιστοποίηση, αντιστοιχεί στο 5ο από τα 8 επίπεδα. 

Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών που χορηγούν τα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατατάσσονται στα εξής επίπεδα:

 • Επίπεδο 1: Απολυτήριο Δημοτικού. 
 • Επίπεδο 2: Απολυτήριο Γυμνασίου.
 • Επίπεδο 3: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).
 • Επίπεδο 4: Απολυτήριο Γενικού Λυκείου. Πτυχίο ΕΠΑΣ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ' τάξης των ΕΠΑΛ.
 • Επίπεδο 5: Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση.
 • Επίπεδο 6: Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευση (Πανεπιστημίου και ΤΕΙ).
 • Επίπεδο 7: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. 
 • Επίπεδο 8: Διδακτορικό Δίπλωμα.

1.7. Πιστωτικές Μονάδες

Θα συμπληρωθεί όταν εκπονηθεί το εθνικό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

1.8. Σχετική Νομοθεσία

 1. Ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 163 /21-09-2010), όπως εκάστοτε ισχύει.
 2. Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 193/17-9-2013), όπως εκάστοτε ισχύει. 
 3. Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014) «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ. .Β.Μ.).

2. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (Προφίλ Επαγγέλματος) 

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O/Η απόφοιτος των ΙΕΚ της ειδικότητας «Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την κατάρτιση του, διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές, γνώσεις, ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες για τη γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού προκειμένου αυτοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. 

Τομείς Απασχόλησης 

Ο/Η «Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών» μπορεί να απασχοληθεί σε κάθε είδους επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου και ευρύτερου Τομέα. Ειδικότερα μπορεί να εργαστεί σε: 

 • Ιατρεία
 • Διαγνωστικά κέντρα
 • Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και λοιπούς εκπαιδευτικούς φορείς 
 • Εμπορικές επιχειρήσεις
 • Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις 
 • Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών
 • Ναυτιλιακές, Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Εταιρείες Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 
 • Τράπεζες, Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς 
 • Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς 
 • Διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες δημοσίων σχέσεων, ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων
 • Εφημερίδες και περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση

Επαγγελματικά προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • χειρίζεται άριστα όλες τις μηχανές και τον εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας,
 • συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη ελληνική και αγγλική αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα,
 • ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα,
 • εφαρμόζει πρακτικές δημοσίων σχέσεων για την εδραίωση του κύρους της επιχείρησης ή του οργανισμού,
 • επιδιώκει ανάλογα με τη θέση του/της στην επιχείρηση την επίτευξη των στόχων αυτής με σχεδιασμό και καθοδήγηση των δραστηριοτήτων των άλλων υπαλλήλων,
 • οργανώνει και διεκπεραιώνει ταξίδια, συναντήσεις, συσκέψεις, συνεντεύξεις ανώτερων στελεχών, 
 • παρακολουθεί και τηρεί ημερολόγιο καθημερινών δραστηριοτήτων, ευχετηρίων, προσκλήσεων κτλ. ανώτερων στελεχών, 
 • χειρίζεται, αυτόνομα και υπεύθυνα, θέματα σχετικά με την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία της διοίκησης μιας επιχείρησης,
 • αντιμετωπίζει θετικά κάθε είδους συμπεριφορά πολιτών/πελατών, προϊσταμένων και εσωτερικών ή εξωτερικών συνεργατών, 
 • συνεργάζεται στην αξιολόγηση προσφορών για θέματα εξοπλισμού, αναλωσίμων και ανταλλακτικών Γραφείου, 
 • παρακολουθεί τις εξελίξεις στα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ενός σύγχρονα οργανωμένου γραφείου, 
 • σχεδιάζει, προγραμματίζει και οργανώνει την επικοινωνία του προσωπικού με τα ανώτερα στελέχη,
 • χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία, 
 • προσαρμόζεται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διοικητικό, οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της προϊσταμένης αρχής. 

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας είναι τα ακόλουθα:

 • Επιμελείται την εικόνα του γραφείου του 
 • Διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει τις προμήθειες αναλώσιμων του γραφείου του
 • Χειρίζεται τον εξοπλισμό και τις μηχανές γραφείου
 • Παρέχει διοικητική – γραμματειακή υποστήριξη στον Προϊστάμενο και στο τμήμα του
 • Υποστηρίζει και συμμετέχει στη διοργάνωση δράσεων δημοσιότητας και δημοσίων σχέσεων
 • Διαχειρίζεται και διεκπεραιώνει την έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία 
 • Εξυπηρετεί και πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους που επισκέπτονται το γραφείο του τα συστήματα ηχητικής και οπτικής επικοινωνίας 
 • Επικοινωνεί και συναλλάσσεται με τρίτους

3. Αναλυτική Περιγραφή των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων (Απαραίτητες Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες για τη συγκεκριμένη ειδικότητα) 

3.1. Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

Οι γενικές γνώσεις συνίστανται στις ακόλουθες: 

 • Εληνική γλώσσα (ανάγνωση - γραφή)
 • Βασικές γνώσεις Η/Υ
 • Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις Μαθηματικών
 • Στοιχειώδεις γνώσεις Διοίκησης Επιχειρήσεων

Οι γενικές δεξιότητες και ικανότητες του αποφοίτου της εν λόγω ειδικότητας είναι οι κάτωθι:

Δεξιότητες

 • Άνετη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου & Άνετη χρήση συστημάτων οπτικής επικοινωνίας
 • Διατύπωση και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος 
 • Χρήση εργαλείων αρχειοθέτησης/ ταξινόμησης εγγράφων
 • Χειρισμός μηχανημάτων γραφείου 
 • Χρήση συστημάτων τηλεδιασκέψεων
 • Χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων και παρουσιάσεων
 • Διαχείριση χρόνου
 • Ενεργός ακρόαση
 • Επικοινωνία
 • Κοινωνική αντίληψη
 • Ομαδική εργασία
 • Οργανωτικότητα / Μεθοδικότητα
 • Κριτική ικανότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Αποφασιστικότητα 
 • Επικοινωνία γραπτή και προφορική 
 • Κοινωνική αντίληψη 
 • Λήψη αποφάσεων και πρωτοβουλιών 
 • Συντονισμός
 • Ακρίβεια 

Ικανότητες

 • Τακτοποίηση πληροφοριών
 • Καλή μνήμη
 • Ευελιξία κατηγοριοποίησης

3.2. Επαγγελματικές Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες 

Οι βασικές και ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες συνίστανται στις ακόλουθες:

 • Να εφαρμόζει αρχές, κανόνες και μέθοδοι αρχειοθέτησης
 • Να γνωρίζει και να υιοθετεί βασικές αρχές και κανόνες:
  • εργονομίας, επικοινωνίας
  • οργάνωσης γραφείου
  • δημοσίων σχέσεων και διαδικασίες πληροφόρησης
  • επαγγελματικής επικοινωνίας
  • συνεργασίας και ενημέρωσης προϊσταμένων
  • επικοινωνίας/συνδιαλλαγής με το κοινό
  • τηλεφωνικής επικοινωνίας
  • τηλεδιασκέψεων και διαδικασίες συναλλαγών με τρίτους
  • έντυπης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης
 • εξυπηρέτησης πελατών
 • Να ακολουθεί το βασικό πλαίσιο κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς
 • Να γνωρίζει και διαχειρίζεται προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, υπολογιστικών φύλλων, βάσης δεδομένων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και παρουσιάσεων.
 • Να ακολουθεί τις διαδικασίες προγραμματισμού μετακινήσεων 
 • Να εφαρμόζει τις διαδικασίες παρακολούθησης έργων
 • Να τηρεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχου, παραλαβής και διανομής αναλώσιμων υλικών
 • Να χειρίζεται τα είδη ηλεκτρονικών συσκευών/ τρόποι λειτουργίας, ελέγχου και επίλυση προβλημάτων λειτουργίας 
 • Να τηρεί τις προδιαγραφές προετοιμασίας, διεξαγωγής και υποστήριξης συσκέψεων, συναντήσεων και εκδηλώσεων εντός και εκτός της επιχείρησης ή του οργανισμού
 • Να εφαρμόζει το θεσμικό πλαίσιο υγιεινής και ασφάλειας χώρων εργασίας 
 • Να εφαρμόζει το θεσμικό πλαίσιο διαφύλαξης προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων
 • Να συντάσσει και να διαχειρίζεται αλληλογραφία 
 • Να διεκπεραιώνει τυπικές διαδικασίες:
  • ενημέρωσης νέων συναδέλφων 
  • σύνταξης επιστολών, αναφορών, πρακτικών κτλ.
  • προγραμματισμού ραντεβού και εργασιών 
  • χειρισμού τηλεφωνικού κέντρου 
  • οργάνωσης και διεξαγωγής εκδηλώσεων

4. Αντιστοιχίσεις Ειδικότητας

Η ειδικότητα «Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών» των Ι.Ε.Κ. είναι αντίστοιχη με τις κάτωθι ειδικότητες της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

Δείτε ΕΔΩ ολόληρο τον Οδηγό Σπουδών

Την Ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr