Το ενδεικτικό Πλαίσιο Στρατηγικής για την Ανάπτυξη του ΤΕΙ Πελοποννήσου έχει ως εξής: 

Με το «πλαίσιο για την ανάπτυξη του ΤΕΙ Πελοποννήσου» τα επόμενα χρόνια γίνεται ένα ακόμα βήμα για την εκπλήρωση της αποστολής του Συμβουλίου, μέρος της οποίας είναι και η συμμετοχή στη διαμόρφωση της στρατηγικής του Ιδρύματος. Ουσιαστικά κωδικοποιούμε, τρόπον τινά επίσημα, και δίνουμε συνέχεια σε όσες ιδέες και προτάσεις

(1) έχουμε καταθέσει μέχρι σήμερα για πρωτοβουλίες ανάπτυξης και παρατίθενται στην έκθεση πεπραγμένων (βλέπε με αριθμ. συνεδρίαση του Συμβουλίου 1/06-03-2014 Θ.2ο) και

(2) προήλθαν από τα Τμήματα του Ιδρύματος και μεμονωμένα μέλη του Ε.Π. σε συνέχεια της κοινής συνεδρίασης του Συμβουλίου και της Συνέλευσης τον Ιούνιο 2014. 0 στόχος είναι να διαμορφωθεί μια μεσοπρόθεσμη προοπτική για το Ίδρυμα που θα κατευθύνει και τη διαχείριση της καθημερινότητας.

Το περιεχόμενο του προτεινόμενου πλαισίου στρατηγικής έχει δομηθεί πάνω στους εξής αλληλένδετους πυλώνες(ή στόχους):

1. Επιστημονική αριστεία,

2. Δομή του Ιδρύματος.

3. Διοικητική δομή.

4. Προγράμματα σπουδών (συμπεριλαμβανομένων και των μεταπτυχιακών)

5. Εξωστρέφεια και σύνδεση με την κοινωνία και την παραγωγή

6. Επιχειρηματικότητα

7. Υποδομές (που προϋποθέτουν περιουσιολόγιο (Ι)καταγραφή των μηχανημάτων κλπ και εξέταση του βαθμού αξιοποίησής τους.

Η υλοποίηση πολλών ιδεών εξαρτάται από την ενεργοποίηση ολόκληρου του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος. Αυτή είναι άλλωστε η σωστή αντίδραση στη διάκριση ανάμεσα σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ - να δείξουμε δηλαδή ότι αντιμετωπίζουμε σοβαρά ζητήματα αριστείας και αποτελεσματικότητας παρά τις αντίξοες συνθήκες! Οι σχετικές αποφάσεις θα αποτελούσαν και τη βάση για συγκεκριμένα εύλογα αιτήματα προς το /πουργείο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr