Στο Ηράκλειο σήμερα 13 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε
έκτακτη συνεδρίαση η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Διοίκησης, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 829/Φ.20/13.02.2014 πρόσκληση του Αναπληρωτή
Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης, κ. Κωνσταντίνου Σαββάκη.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Αναπληρωτής Προέδρου ερώτησε τη Συνέλευση εάν δέχεται
να συζητηθούν τα θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης (Ε.Η.Δ.) που αναφέρονται στο Β΄ Μέρος
αυτού του Πρακτικού. Η Συνέλευση δέχθηκε. Στη συνέχεια ο Αναπληρωτής Προέδρου
εισήγαγε προς συζήτηση τα θέματα που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη της
πρόσκλησης και στο τέλος τα θέματα Ε.Η.Δ. Η συζήτηση επί των θεμάτων και η λήψη
αποφάσεων βασίσθηκε στην αρμόδια εισήγηση και τα έγγραφα που αφορούν κάθε θέμα και
έχουν αποσταλεί έγκαιρα σε όλα τα Μέλη και τους Αναπληρωτές τους σε ηλεκτρονική μορφή,
μαζί με τον κατάλογο της Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτού του Πρακτικού.

Θέμα
Τροποποίηση Ακαδημαϊκού χρονοδιαγράμματος Εαρινού εξαμήνου Ακαδημαϊκού έτους
2013-2014
O Αναπληρωτής Προέδρου κ. Κωνσταντίνος Σαββάκης έθεσε υπόψη των μελών την με
ημερομηνία 11.02.2014 εισήγησή του, για την Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Χρονοδιαγράμματος
Εαρινού εξαμήνου Ακαδημαϊκού έτους 2013-2014.
Η Συνέλευση του ΤΕΙ Κρήτης μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. Τη με αρ. 4/22-01-2013 απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος του ΤΕΙ Κρήτης (ΦΕΚ
90/Υ.Ο.Δ.Δ./05-03-2013) και τη με αρ. Υ.Α. 39508/Ε5/21-03-2013 Διαπιστωτική Πράξη
εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης.

Τις διατάξεις των παρ. 19 και 20 του άρθρου 8 του Ν 4009/2011 (Α195), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012 (Α159).
3. Τη με αριθ. Πρωτ. 4166/Φ.20/30.08.2013 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα:
«Συγκρότηση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κρήτης».
4. Τη με αριθ. Πρωτ. 6143/Φ.20/03.12.2013 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα:
«1η τροποποίηση της Συγκρότησης της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κρήτης.
5. Το με αριθ. Πρωτ. 771/Φ.20 έγγραφο του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης Ευάγγελου Καπετανάκη,
σύμφωνα με το οποίο ορίζει ως αντικαταστάτη κατά την απουσία του τον Αναπληρωτή
Προέδρου Κωνσταντίνο Σαββάκη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 17 του άρθρου 8 του
Ν.4009/2011.
Αποφάσισε

Την έγκριση τροποποίησης του Ακαδημαϊκού χρονοδιαγράμματος του ΤΕΙ Κρήτης για το Εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 ως εξής:

    Εγγραφές - Δηλώσεις μαθημάτων 17 έως 27 Φεβρουαρίου 2014.
    Έναρξη μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου 04 Μαρτίου 2014.
    Διακοπές Πάσχα: 12 έως 27 Απριλίου 2014.
    Λήξη μαθημάτων Εαρινού εξαμήνου 13 Ιουνίου 2014.
    1η Εξεταστική Εαρινού εξαμήνου 17 Ιουνίου 2014 έως 04 Ιουλίου 2014.
    2η Εξεταστική Σεπτεμβρίου 01 Σεπτεμβρίου 2014 έως 19 Σεπτεμβρίου 2014.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr