Παραίτηση Αντιπρύτανη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Αποδοχή παραίτησης του κ. Παπαδόπουλου Ιωάννη, Αντιπρύτανη του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Μακεδονίας.

O Πρύτανης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Γκανάτσιος Στέργιος έχοντας υπόψη:

1. Την Υ.Α. 209655/Ζ1/30-11-2017 του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 642/4-12-2017 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας».

2. Την με αριθμ. πρωτ. 534/13-2-2018 αίτηση παραίτησης του κ. Παπαδόπουλου Ιωάννη, Αντιπρύτανη του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία της υποβολής της παραίτησης του κ. Παπαδόπουλου.

5. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος

Κάνει αποδεκτή την με αριθμ. πρωτ. 534/13-2-2018 αίτηση παραίτησης του κ. Παπαδόπουλου Ιωάννη, από τη θέση του Αντιπρύτανη του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr