Φοιτητές ΤΕΙ Αθήνας: Ηλεκτρονικά και μέχρι τις 30/9 31/10 οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση 2017-2018

Σε ηλεκτρονική πλατφόρμα θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας για παροχή δωρεάν σίτισης. Συγκεκριμένα στην πατφόρμα sitisi.teiath.gr οι υποψήφιοι δικαιούχοι σίτισης θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά τους για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Από φέτος τα δικαιολογητικά σίτισης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

Για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση των φοιτητών καταργείται η φυσική παρουσία του φοιτητή για την προσκόμιση των δικαιολογητικών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σίτιση η κατοχή φοιτητικής ταυτότητας. Για τους Πρωτοετείς φοιτητές θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με τη διαφορά ότι θα προσκομίσουν στη Σπουδαστική Μέριμνα το ΠΑΣΟ τους ή το 12-ψήφιο αριθμό έγκρισης του ΠΑΣΟ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 10/07/2017 έως 30/09/2017 31/10/2017.

Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Σίτισης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας που ενδιαφέρονται να σιτίζονται για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση sitisi.teiath.gr, η οποία θα είναι ανοικτή από 10/07/2017 έως 30/09/2017 31/10/2017.

Παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών που αφορά στη σίτιση των φοιτητών από 1-10-2017 έως 31/10/2017.

Από φέτος τα δικαιολογητικά σίτισης υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

Για την καλύτερη και άμεση εξυπηρέτηση των φοιτητών καταργείται η φυσική παρουσία του φοιτητή για την προσκόμιση των δικαιολογητικών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σίτιση η κατοχή φοιτητικής ταυτότητας.
 Για τους πρωτοετείς φοιτητές θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία με τη διαφορά ότι θα προσκομίσουν στη Σπουδαστική Μέριμνα το ΠΑΣΟ τους ή το 12ψήφιο αριθμό έγκρισης του ΠΑΣΟ.

Σίτιση Σπουδαστών σε Φοιτητικές Εστίες (Φ.Ε.Α., Φ.Ε.Ζ. και Φ.Ε.Π.Α.)

Οι Φοιτητές του ΤΕΙ που θέλουν να σιτίζονται στις Φοιτητικές Εστίες (Φ.Ε.Π.Α.,Φ.Ε.Ζ. και Φ.Ε.Α) θα πρέπει:

Α) Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στην διεύθυνση http://sitisi.teiath.gr/ 

Διάρκεια Σίτισης

Η δωρεάν σίτιση για τους δικαιούχους σπουδαστές παρέχεται από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου και διακόπτεται κατά τις διακοπές των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Το ΤΕΙ Αθήνας για την Σίτιση των φοιτητών του

Η δωρεάν σίτιση διαρκεί για το σύνολο των ετών φοίτησης των σπουδαστών που προβλέπεται για την περίπτωση των σπουδών τους, προσαυξανόμενα κατά το ήμισυ.

Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζομένων

α. Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο, με δύο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου, προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εφόσον ο αδελφός του  είναι ενεργός φοιτητής.

β. Έγγαμοι φοιτητές, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

3. Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών με ετήσιο ατομικό εισόδημα τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ.

4. Τα φορολογητέα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές  κατοικούν μόνιμα στο Δήμο που έχει την έδρα  το Ίδρυμα.

5. Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι

6. Φοιτητές πολυμελούς οικογένειας.

7. Φοιτητές με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή. 

8. Απορφανισθέντες φοιτητές εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος.

9.Τέκνα άγαμης μητέρας τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ό έτος.

10. Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται  σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών ή έχουν κινητικά προβλήματα που οφείλονται σε αναπηρία άνω του 67%.

11.Οι πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες, τέκνο θύματος τρομοκρατίας εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ό έτος της ηλικίας τους.

Έναρξη, διακοπή και λήξη της δωρεάν σίτισης

1. Η δωρεάν σίτιση των φοιτητών αρχίζει από την ημέρα χορήγησης σ' αυτούς της ειδικής ταυτότητας.

2. Η δωρεάν σίτιση κατά την διάρκεια των σπουδών διακόπτεται:

α. Λόγω στράτευσης και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.

β. Λόγω διακοπής της φοίτησης και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.

Υποχρέωσεις Σπουδαστών για Κάρτα Σίτισης

Η κάρτα σίτισης (πάσο) διαρκεί ένα αλαδημαϊκό έτος και η χρήση της γίνεται αποκλειστικά μόνο από τον φοιτητή που του χορηγήθηκε. 

Η κάρτα σίτισης ανανεώνεται κατ΄έτος και ισχύει για (ν+2) έτη σπουδών.

Η αίτηση για λήψη κάρτας σίτισης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από την διεύθυνση http://sitisi.teiath.gr/.

Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας:

Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας σίτισης (πάσο) που έχει χορηγηθεί, απαιτείται η επανέκδοση της από την Γραμματεία του Τμήματος καθώς και η εκ νέου ενεργοποίηση της από το Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ταυτότητας Ομογενούς ή Διαβατηρίου
 3. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή οργανισμών κοινής ωφέλειας, από όπου να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας
 4. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος Φορολογικού Έτους 2016 ή Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2016. Για τους Κύπριους Φοιτητές  Βεβαίωση Προσόδων (2016) του Υπουργείου Οικονομικών.
 5. Βεβαίωση Επιδότησης Ανεργίας
 6. Πιστοποιητικό Σπουδαστικής Κατάστασης  του/της αδελφού/ής, εφόσον είναι φοιτητής/τρια
 7. Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας
 8. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (για τα άτομα με αναπηρία)
 9. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου αποβιώσαντα γονέα
 10. Υπεύθυνη Δήλωση για την ακρίβεια των υποβληθέντων δικαιολογητικών
 11. Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν:
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα με το εισόδημα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα του/της φοιτητή/τριας
 • Διαζευκτήριο και απόφαση του δικαστηρίου για την επιμέλεια και τα έξοδα του/της φοιτητή/τριας
 • Πρόσφατη Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ότι έχει τα αποκλειστικά έξοδα του/της φοιτητή/τριας, θεωρημένη από Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής

Την ενημερωτική σελίδα των Φοιτητών του ΤΕΙ Αθήνας μπορείτε να την δείτε εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr