Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας θα υλοποιήσει, το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2014-15, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Κοινωνική Εργασία» με δύο κατευθύνσεις:

Κατευθύνσεις

1. “Κλινική Κοινωνική Εργασία με Παιδιά, Εφήβους και Οικογένεια”

2. “Κοινοτική Κοινωνική Εργασία”

Στο ΜΠΣ θα γίνουν δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ της ημεδαπής (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες για την χρονική περίοδο έναρξης του ΜΠΣ, για τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής των φοιτητών και για τα δίδακτρα θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Την Υπουργική Απόφαση έγκρισης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1137/2014, μπορείτε να τη βρείτε στο σύνδεσμο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr