Δεν θα απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα για την εισαγωγή στο τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας, από το έτος 2014 και εφεξής.

Το παρακάνω προκύπτει από σχετική απόφαση που έλαβε ο υφυπουργός Παιδείας κ. Κεδίκογλου αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του τμήματος περί κατάργησης εξέτασης των δύο ειδικών μαθημάτων Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου.

Να θυμίσουμε στους υποψηφίους ότι το τμήμα αυτό εντάσσεται στο 4ο επιστημονικό πεδίο.

Διαβάστε τι αναφέρει το ΦΕΚ

«Τα αποσπάσματα πρακτικών των αριθ. 13/12−9−2013, 14/2−10−2013 και 18/7−11−2013 συνελεύσεων του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών ΤΕΙ Αθήνας, το αριθ. 21/15−10−2013 πρακτικό του συμβουλίου της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας, τα με αριθ. Πρωτ. 05.1517.11/9−10−13 και 05.1917.11/4−12−13 έγγραφα του τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών ΤΕΙ Αθήνας, το με αριθ. Πρωτ. 11251.18/22−10−13 έγγραφο της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας και το με αριθ. Πρωτ. 13645/6−12−13 έγγραφο του ΤΕΙ Αθήνας με τα οποία διαβιβάζεται στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η πρόταση του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών ΤΕΙ Αθήνας περί κατάργησης εξέτασης των δύο ειδικών μαθημάτων Ελεύθερου και Γραμμικού Σχεδίου για εισαγωγή στο εν λόγω τμήμα».

« […] Από το εδάφιο θ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α ́ της αριθ. Φ.253/128314/Β6/2002 (ΦΕΚ 1538/Β ́/10−12−2002) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου μόνο της αριθ. Φ.253/84495/Β6/2013 (ΦΕΚ 1581/Β ́/21−06−2013) όμοιας, αφαιρείται η φράση "Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών". Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr