Ποιο τμήμα του ΤΕΙ Αθήνας έχει μετονομαστεί

Δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, με το οποίο μετονομάζεται το Τμήμα Ραδιολογίας - Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας, σε Τμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.

Πιο συγκεκριμένα ο τίτλος του πτυχιούχου ορίζεται σε «Τεχνολόγος Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας».

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Μετονομασία του Τμήματος Ραδιολογίας - Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) Του άρθρου 7 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 1404/1983 (Α΄ 173) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

γ) Του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Τo Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) καθώς και το Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20).

3. Τo Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

4. Την υπ’ αριθμ. Υ21/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορο Βερναρδάκη» (Β΄ 2144).

5. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»(Β΄ 2168).

6. Την αριθμ. Υ27/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Αθανασία Αναγνωστοπούλου»(Β΄ 2168), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Υ99/28-12-2015 (Β΄ 2869) και Υ134/15-3-2016 (Β΄ 711) αποφάσεις 

7. Το υπ’ αριθμ. 35645/Ε5/11-3-2014 έγγραφο του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προς την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) και προς το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με τη μετονομασία του Τμήματος Ραδιολογίας- Ακτινολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

8. Τη γνώμη της Α.ΔΙ.Π. (119/2-4-2014 συνεδρίαση της Ολομέλειας), που απεστάλη με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 983/ 24-4-2014 έγγραφό της.

9. Τη γνώμη του Συμβουλίου (συνεδρίαση 9/13-10-2014) και της Συνέλευσης (συνεδρίαση 11/18-12-2013) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 128940/13-8-2015/Β2 εισήγηση του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ.Α΄) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

11. Την υπ’ αριθμ. 66/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Μετονομασία Τμήματος

1. Το προβλεπόμενο στις διατάξεις της παρ. Α΄ περ. γ.υποπ. 5 της αριθμ. Ε5/652/1984 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 99) και της περ. 9 της παρ. 3 του άρθρου 5 του Π.δ. 95/2013 (Α΄ 133) Τμήμα Ραδιολογίας - Ακτινολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, μετονομάζεται σε Τμήμα Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.

2. Ο τίτλος του πτυχιούχου ορίζεται σε «Τεχνολόγος Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας».

3. Τα πτυχία που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα Ραδιολογίας - Ακτινολογίας είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που χορηγούνται από το Τμήμα Ακτινολογίας - Ακτινοθεραπείας. Διατηρούνται ως έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του ανωτέρω Τμήματος, τα οποία έχουν καθορισθεί με το Π.δ. 164/1996 (Α΄ 118).

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δη- μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr