Ικανοποίηση επικρατεί στις τάξεις της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ) για τις τροποποιήσεις που επέφερε το υπουργείο Υποδομών στα άρθρα 23 και 26 του νομοσχεδίου «Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις».

Θυμίζουμε πως τα άρθρα αυτά είχαν οδηγήσει τους μηχανικούς των ΤΕΙ σε δριμύτατη επίθεση κατά του κ. Χρυσοχοϊδη, καθώς το ΤΕΕ μεταξύ των άλλων θα αποκτούσε «δεσπόζουσα θέση» στη ρύθμιση επαγγελματικών δραστηριοτήτων με οικονομικό ενδιαφέρον και με αντίκτυπο στο κόστος των πάσης φύσεως παρεχόμενων τεχνικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Με τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο μεν άρθρο 23 του νόμου «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε στη Βουλή την Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου ανατίθεται και στην Ε.Ε.Τ.Ε.Μ, από κοινού με το ΤΕΕ, να συστήνει ένα ή περισσότερα Ν.Π.Ι.Δ για μια σειρά από σημαντικές, για τον τεχνικό κόσμο, δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις αυτές δεν συνδέονται με «συγχώνευση των δυο φορέων των μηχανικών», αλλά με τη δυνατότητα να συστήνουν από κοινού (Ν.Π.Ι.Δ) τα οποία μεταξύ των άλλων θα παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες:

    Την πιστοποίηση και την τήρηση των αντίστοιχων μητρώων φυσικών και νομικών προσώπων τεχνικών.
    Τη σύνταξη κανονισμών και προδιαγραφών, τιμολογίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων, τεχνικών εργασιών, υλικών, συσκευών και συστημάτων, καθώς και τη συγκέντρωση τιμών της αγοράς.
    Την υποστήριξη κρατικών υπηρεσιών σε θέματα ελέγχων, αδειοδοτήσεων, μηχανισμών πρόληψης ή αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.
    Τη λειτουργία και την αναβάθμιση ψηφιακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας.
    Τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη διασύνδεση της έρευνας και καινοτόμων τεχνολογιών με την παραγωγή.

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ με το άρθρο 26 έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί και ως υπηρεσία μιας στάσης για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα οποία απαιτείται να υποβάλλονται, στην αρμόδια δ/νση μητρώων και τεχνικών επαγγελμάτων (Δ15) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων κατά τις διαδικασίες τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.), του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ) καθώς και του Μητρώου Μελετητών και Εταιρειών Μελετών.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου του Νομαρχιακού Τμήματος Αργολίδας της Επιστημονικής Ενωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών «η συμμετοχή και της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ στις ανωτέρω δραστηριότητες αποτελεί, εκτός των άλλων, αναγνώριση της συμβολής της στη διαμόρφωση σημαντικών ανάλογων νομοθετημάτων μέχρι σήμερα και εκ των πραγμάτων αναγνωρίζεται ο νευραλγικός ρόλος των πτυχιούχων μηχανικών στην παραγωγή τεχνικών έργων και στην ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή τους στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών μηχανικού, προς το κοινωνικό σύνολο.

Παράλληλα η συμμετοχή της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. και των άλλων φορέων στη σύσταση των Ν.Π.Ι.Δ θα συμβάλει καθοριστικά στη διασφάλιση της αντικειμενικότητας των διαδικασιών πιστοποίησης, για το σύνολο του τεχνικού κόσμου, αλλά και στην ορθολογική και διαφανή υλοποίηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων, με γνώμονα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη».

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr