Ανακοινώνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η εισαγωγή των σπουδα-στών στο
Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)  για το ακαδ. έτος 2013-2014 θα γίνει με δημόσια ανοικτή προς το κοινό ηλεκτρονική κλήρωση για τις πόλεις όπου λειτουργούν Παραρτήματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΠΟΛΗ    Αριθμός Σπουδαστών
                             Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.    Π.Ε.ΣΥ.Π.
Αθήνα                        275        135
Θεσσαλονίκη             160           40
Πάτρα                       160             -
Ιωάννινα                   120             -
Βόλος                          70             -
Ηράκλειο Κρήτης       120             -
Σάπες  Ροδόπης         120            -
Ρόδος                        200            -
Μυτιλήνη                   200            -
Κοζάνη                      200             -
ΣΥΝΟΛΟ               1625         175
Τα μαθήματα προγραμματίζονται να ξεκινήσουν κατά το πρώτο 15ημερο του Νοεμβρίου 2013 και αναμένεται να περατωθούν αρχές Ιουνίου 2014.
Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες, τρεις ή τέσσερις ημέ-ρες την εβδομάδα.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α) Δικαίωμα υποβολής αίτησης στα προγράμματα Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και Π.Ε.ΣΥ.Π. έχουν όλοι οι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκ-παίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) ή ισότιμου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από το ΔΟΑ-ΤΑΠ).
Β) Η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει την κατάθεση του ποσού των 35.00 € στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στον λογα-ριασμό 154/54501287 του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Επισημαίνεται ότι η μη κατάθεση του ανωτέρω ποσού στον ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. αποκλείει τον υποψήφιο από την εισαγωγή του στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Διευκρινίζεται ότι όποιος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση και στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και στο Π.Ε.ΣΥ.Π. οφείλει να καταθέσει 35.00€ για κάθε μία αίτηση.
Γ) Οι φοιτητές του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και του Π.Ε.ΣΥ.Π. συμμετέχουν στις δαπάνες σπουδών τους με το ποσό των 600,00€., το οποίο κατα-βάλλεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στον λογαρια-σμό 154/ 54501287 του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. πριν την εγγραφή τους.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.(ΚΛΙΚ ΕΔΩ) για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες, και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την Δευτέρα 7-10-2013 ώρα 15.00. Καλούνται, επίσης, πριν υποβάλουν αίτηση, να βεβαιωθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρό-γραμμα της επιλογής τους (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ή Π.Ε.ΣΥ.Π.). Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και την αποδοχή των προϋποθέσεων εισαγω-γής, συμμετοχής και φοίτησης σε κάθε πρόγραμμα.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου από την 18η Σεπτεμβρίου 2013 ώρα 12.00 το μεσημέρι έως την 7η Οκτωβρίου 2013 ώρα 12.00 το μεσημέρι.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μία και μόνο αίτηση για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και μία και μόνο αίτηση για το Π.Ε.ΣΥ.Π.. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων της μίας αιτήσεων, είτε στην ίδια πόλη είτε σε διαφορετική πόλη για το ίδιο πρόγραμμα, ο υποψήφιος θα διαγράφεται οριστικά από τους πίνακες υποψηφίων για το ακαδ. έτος 2013 - 2014.
Η ηλεκτρονική κλήρωση θα είναι ανοικτή προς το κοινό και θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 10.00 π.μ. στα Γραφεία του ΕΑΠ στην Πάτρα, στην Πάροδο Αριστο-τέλους 18, Περιβόλα Πατρών (κτίριο Διοίκησης). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με δική τους ευθύνη να αναζητήσουν τα αποτελέσματα της κλήρωσης (www.aspete.gr/έλεγχος σειράς κατάταξης). Επίσης τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στα γραφεία της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στην Αθήνα.
Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση τη σειρά κλήρωσης σε αρ-χικώς επιλεγέντες και σε επιλαχόντες:
•    Αρχικώς επιλεγέντες: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όσοι έχουν αριθμό κατάταξης μέχρι και τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκε για κάθε πρόγραμμα στη συγκεκριμένη πόλη. Οι ανήκοντες στους αρχικώς επιλεγέντες θα έχουν το δικαίωμα εγγραφής εφόσον τα δικαιολογητικά τους πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους που έχει ορίσει η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
•    Επιλαχόντες: Οι ανήκοντες στην κατηγορία αυτή έχουν πιθα-νότητα εγγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν κενές θέσεις από τους αρχικώς επιλεγέντες, τόσες που να φθάνουν τον αύξοντα αριθμό κατάταξης κάποιου επιλαχόντα και εφόσον τα δικαιολογητικά τους πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους που έχει ορίσει η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
Οι αρχικώς επιλεγέντες καθώς και οι επιλαχόντες καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr α-μέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία εγγραφής τους.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, δηλ. η 7η Οκτω-βρίου 2013, προσδιορίζει την ημερομηνία απόκτησης του τίτλου ή της ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΔΥΝΑ-ΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΔΗ-ΛΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. www.aspete.gr και στα τηλέφωνα 2102896733, 2102896734, 2102896751, 2102896715.
Αθήνα,  Σεπτέμβριος 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καθηγητής Ιωάννης Χρυσουλάκης

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr