Οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Πανεπιστήμια, στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα γίνουν από τη Δευτέρα 15 μέχρι και την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για εγγραφή νεοεισαχθέντων:

-Αίτηση για εγγραφή (από τη Γραμματεία)

-Τίτλος απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης.

-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. (από τη Γραμματεία)

-Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

- Εκτός των παραπάνω, και μόνο όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% και 10%) υποβάλλουν και ευκρινές φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης (ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΤΕ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ). Αν η Βεβαίωση Πρόσβασης έχει εκδοθεί από ιδιωτικό σχολείο, τότε αυτή θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από τη Δ/νση Δ.Ε. στην οποία υπάγεται το σχολείο.

- φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

- πιστοποιητικό γέννησης (για τους άνδρες)

- εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που δεν μπορεί να προσέλθει ό ίδιος) με το εξής κείμενο: «ο κάτωθι υπογεγραμμένος …με στοιχεία ταυτότητος ……. εξουσιοδοτώ τον/την …………………..με στοιχεία ταυτότητος ………………… να πραγματοποιήσει την εγγραφή μου στο Τμήμα ……του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. προσκομίζοντας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά».

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι εισαχθέντες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των οικείων σχολών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr