Κύπριοι Φοιτητές: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα Φοιτητικά Επιδόματα

Υπουργείο Παιδείας ΚΥΠΡΟΥ: Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) ανακοινώνει ότι εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο το πλαίσιο παραχώρησης φοιτητικών επιδομάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

Βάσει του νέου πλαισίου, το ύψος των πιστώσεων που θα διατεθούν κατά το οικονομικό έτος 2018 και θα αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 για παραχώρηση των φοιτητικών επιδομάτων, ανέρχεται στα πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000). 

Σε περίπτωση που προκύψουν αδιάθετες δαπάνες από το ευρύτερο κονδύλι της φοιτητικής μέριμνας, το ΥΠΠ θα εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης του ποσού που θα διατεθεί για τα φοιτητικά επιδόματα. 

Σε ό,τι αφορά στις βασικές πρόνοιες του πλαισίου παραχώρησης των φοιτητικών επιδομάτων, οι οποίες ίσχυαν το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, αυτές διατηρούνται με τις ακόλουθες βελτιώσεις: 

  • Αύξηση της μοριοδότησης των ληπτών Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος/Δημόσιου Βοηθήματος από 1 σε 5 μόρια. 
  • Αύξηση της μοριοδότησης των μονογονιών (ως αυτοί ορίζονται με βάση τον περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμο) από 1 σε 5 μόρια. 
  • Οι πρωτοετείς φοιτητές, δικαιούχοι του επιδόματος για αγορά Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, να δικαιούνται να προβαίνουν στην αγορά του Η/Υ από την 1/7/2017 μέχρι και 15 μέρες μετά τη δημοσίευση του καταλόγου των Φοιτητικών Επιδομάτων. 
  • Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 και της σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, τα φοιτητικά επιδόματα παραχωρούνται για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών προπτυχιακού κύκλου, που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου, ή για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών προπτυχιακού επιπέδου που απονέμεται από δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας, εφόσον η οικογένεια πληροί τα εισοδηματικά, περιουσιακά και άλλα κριτήρια που καθορίζονται στον υπό αναφορά νόμο. 

Βάσει του άρθρου 5 του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015, τα φοιτητικά επιδόματα παραχωρούνται για επιδότηση συγκεκριμένων αναγκών, αφού ληφθούν υπόψη οικονομικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια.

Οι δικαιούχοι φοιτητικών επιδομάτων προκύπτουν μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων, η οποία γίνεται βάσει συστήματος μοριοδότησης που προσμετρά τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων κάθε ακαδημαϊκού έτους. 

Η μοριοδότηση της αίτησης γίνεται με στόχο την κατάταξη όλων των δικαιούχων αιτητών κατά προτεραιότητα (βάσει του συνόλου των μορίων που συγκεντρώνει η οικογένεια του αιτητή). 

Η υποβολή αίτησης για οικονομική ενίσχυση, δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης, έστω και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτητών σε σχέση με τα ποσά που διατίθενται για τον σκοπό αυτό. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που το ύψος των επιδομάτων προς τους δικαιούχους είναι μεγαλύτερο από τα διαθέσιμα κονδύλια, θα αποκλείονται τα άτομα που έχουν συγκεντρώσει τα λιγότερα μόρια. 

Ποιοι έχουν δικαίωμα αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για φοιτητικά επιδόματα έχει η οικογένεια φοιτητή, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 39.000 ευρώ, όταν αυτή έχει μέχρι και δύο εξαρτώμενα τέκνα. 

Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις 59.000 ευρώ κατά 3.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο. 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε κατά το 2017. 

Ανεξαρτήτως του ύψους του οικογενειακού εισοδήματος, τα φοιτητικά επιδόματα δεν παραχωρούνται εάν η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας, στα οποία περιλαμβάνονται: 

(α) χρηματοοικονομικά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές (π.χ. καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα) και (β) ακίνητη ιδιοκτησία σε τιμές 1/1/2013, τα οποία δεν υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ (1.200.000). 

Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας θα επανέλθει σύντομα με νέα ανακοίνωση που θα ενημερώνει για την κυκλοφορία των σχετικών εντύπων αίτησης για φοιτητικά επιδόματα, που, όπως και για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, θα είναι ενσωματωμένα σε μια κοινή αίτηση με τη φοιτητική χορηγία.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


1 1 1 1 1 Αξιολόγηση 0.00 (0 ψήφοι)