Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Υποτροφίες ΥΠΑΤΙΑ από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Υποτροφίες 2016 | Υποτροφίες ΥΠΑΤΙΑ από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σε μια προσπάθεια τόνωσης της έρευνας, για την παραγωγή έγκυρης επιστημονικής γνώσης, η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου θέσπισε το 2012 το Πρόγραμμα Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων ΥΠΑΤΙΑ, το οποίο, εν συνεχεία, εγκρίθηκε από την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κατά την 20η Συνεδρίασή στις 21.02.2013. Η χρηματοδότηση του προγράμματος γίνεται αποκλειστικά από το αποθεματικό του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Σκοποί του προγράμματος «ΥΠΑΤΙΑ» είναι:

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


  • η οικονομική ενίσχυση υποψηφίων διδακτόρων για την εκπόνηση διατριβής στη βασική έρευνα και
  • η προσέλκυση αξιόλογων νέων επιστημόνων και η παροχή ελκυστικού πλαισίου για ανάπτυξη διδακτορικής έρευνας.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος προκηρύσσονται υποτροφίες ΥΠΑΤΙΑ εκ περιτροπής για τις Σχολές του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η σειρά των Σχολών έχει καθοριστεί από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, το πρόγραμμα χορηγεί μία (1) υποτροφία για το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος.

Η μέγιστη χρονική διάρκεια των υποτροφιών ΥΠΑΤΙΑ ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία απονομής της υποτροφίας. Το συνολικό ύψος της κάθε υποτροφίας ανέρχεται σε 8.000 ευρώ ετησίως.

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει αποφοίτους Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ να αφιερωθούν στην έρευνα, με μόνιμη εγκατάσταση στην έδρα του Τμήματος υποδοχής και την συμμετοχή τους στην ακαδημαϊκή ζωή του Τμήματος και της Σχολής υποδοχής. Απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες που δεν έχουν αμειβόμενη θέση εργασίας στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα και δεν λαμβάνουν άλλη οικονομική ενίσχυση (π.χ. υποτροφία ή χορηγία, κ.λπ.) για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Ως υποψήφιοι/ες μπορούν να γίνουν δεκτοί διδακτορικοί φοιτητές οι οποίοι είναι ήδη υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής. Σε περίπτωση που δεν είναι ήδη διδακτορικοί φοιτητές, θα πρέπει να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την ανακήρυξη των επίσημων αποτελεσμάτων από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και με την σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής, ο/η υπότροφος/η δύναται να παρέχει κατά την διάρκεια των διδακτικών εξαμήνων φροντιστηριακή ή/και εργαστηριακή διδασκαλία σε προπτυχιακούς φοιτητές και εντός του πλαισίου μαθημάτων που έχουν ανατεθεί σε μέλος/η ΔΕΠ του οικείου Τμήματος, καθώς και επίβλεψη εξετάσεων. Επίσης, η Κοσμητεία της Σχολής υποδοχής μπορεί να ζητήσει από τον/την υπότροφο την συνδρομή του/της για την υποβοήθηση της Βιβλιοθήκης. Για την απασχόληση αυτή ο/η υπότροφος/η δεν θα αμείβεται επιπλέον διότι θα θεωρείται ανταποδοτική.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων διενεργείται από τουλάχιστον δύο (2) εξωτερικούς κριτές με ισχυρή επιστημονική συνάφεια με τα αντίστοιχα θέματα διδακτορικών διατριβών. Οι κριτές ορίζονται κατόπιν κλήρωσης, από ευρύτερο κατάλογο μελών ΔΕΠ τμημάτων άλλων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή ερευνητών Ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής και με προϋπόθεση να μην έχουν ερευνητική ή άλλη ή σχέση με τους επιβλέποντες την διατριβή.

Για το συντονισμό και τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων, συστήνεται Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται από δύο (2) μέλη ΔΕΠ της Σχολής και τον επιστημονικά υπεύθυνο του Προγράμματος ΥΠΑΤΙΑ. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης μεριμνά, μεταξύ άλλων, για τη συγκρότηση του συνολικού καταλόγου εξωτερικών αξιολογητών, την κλήρωση και τον ορισμό των τελικών κριτών.

Πρόσθετα στοιχεία για τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, το περιεχόμενο των φακέλων υποψηφιότητας, τη διαδικασία και τη μέθοδο αξιολόγησης, καθώς και γενικότερα τους κανόνες που διέπουν τις υποτροφίες ΥΠΑΤΙΑ παρέχονται στον ιστότοπο του Ιδρύματος (https://www.ru.aegean.gr/YPATIA/YPATIA/php/start.php). Ο «Κανονισμός Υποτροφιών ΥΠΑΤΙΑ» είναι διαθέσιμος στο αντίστοιχο πεδίο «Κανονισμός». Η Υποβολή Προτάσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πεδίου του ιστοτόπου «Υποβολή Προτάσεων», στο οποίο διατίθεται το έντυπο συμπλήρωσης της πρότασης (συνημμένο αρχείο «Πεδία Υποβολής Πρότασης ΥΥΔ»).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 30 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 17:00

Περισσότερες ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στην κατηγορία του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών