Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ: Μέχρι 15/9 τα δικαιολογητικά από επιλαχόντες φοιτητές

Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ: Μέχρι 15/9 τα δικαιολογητικά από επιλαχόντες φοιτητές

Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ: Προθεσμία μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου έχουν οι φοιτητές για να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι επιλαχόντες υποψήφιοι, ώστε να πάρουν το φοιτητικό τους επίδομα.

Προς επίσπευση της διαδικασίας, με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΚΥ, καλούνται οι επιλαχόντες υποψήφιοι με σειρά κατάταξης από 3.686 έως και 5.685 (συνολικά 2000 επιλαχόντες υποψήφιοι) να προσκομίσουν στην Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής τους, το αργότερο έως 15/9/2017, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση υπογεγραμμένη και όσα δικαιολογητικά αναγράφονται σε αυτήν), προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος.

Σημειώνεται ότι, για να μην δημιουργηθεί προσδοκία χορήγησης υποτροφίας στους επιλαχόντες υποψήφιους, όπως αναφέρει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) έχουν κληθεί περισσότεροι επιλαχόντες από τις κενές θέσεις και η τελική κατάταξη τους, θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών, κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης.

Όσοι Πρωτοετείς διαβάζουν αυτό το άρθρο, να το αγνοήσουν καθώς δεν τους αφορά. Θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση των Πρωτοετών για το πως θα διεκδικήσουν το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ (διαφορετικό από το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα) ΕΔΩ.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι επιλεγέντες υπότροφοι θα πρέπει να προσκομίσουν, εντός των χρονικών ορίων στις Γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών τους τα παρακάτω δικαιολογητικά για το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ:

 • Την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ηλεκτρονική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, με τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης.
 • Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ).
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου:
 1. του ιδίου και των γονέων/κηδεμόνων/τρίτων
 2. του ιδίου και του/της συζύγου (για έγγαμους).
 • Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή από την οποία να προκύπτει ο τρόπος εισαγωγής, το έτος πρώτης εγγραφής του αιτούντα, το διανυόμενο έτος σπουδών και ο συνολικός προβλεπόμενος αριθμός εξαμήνων φοίτησης.
 • Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής, ότι δεν διαμένει σε δωμάτιο Φοιτητικής Εστίας ή δεν του παρέχεται στέγαση από τη σχολή του για το ακαδ. έτος 2016-17.
 • Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής Αρχής.
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού/ων σημειώματος/ων φορολογικού έτους 2015 από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., που θα αντιστοιχεί/ούν στο/στα ΑΦΜ που δηλώθηκαν στην αίτηση υποψηφιότητας.
 • Ενημερωμένη-εντός του τελευταίου μηνός- εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης (Έντυπο Ε9):
 1. του ιδίου και των γονέων /κηδεμόνων/τρίτων φυσι- κών προσώπων
 2. του ιδίου και του/της συζύγου (για έγγαμους).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος
 1. δεν λαμβάνει, καθόλη τη διάρκεια της εν λόγω υποτροφίας (1/10/16 έως 30/6/17), υποτροφία του Ι.Κ.Υ. ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, από οποια- δήποτε αιτία,
 2. δεν είναι πτυχιούχος άλλου ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ,
 3. Δεν έχει λάβει μετεγγραφή,
 4. δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που δεν δικαιούται να υποβάλει αίτηση για χορήγηση υποτροφίας, όπως προσδιορίζονται στο Κεφαλαίου Β' «Όροι και προϋποθέσεις» της παρούσας,
 5. σε περίπτωση που καταστεί δικαιούχος της υποτροφίας, παραιτείται του δικαιώματος είσπραξης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδ. έτος 2016-2017, μετά την αποπληρωμή του συνολικού ποσού της υποτροφίας.
 • Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.
 • Βεβαίωση της οικείας Σχολής/Τμήματος για την επιτυχή εξέταση στο 60% των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2015-16.
 • Για αλλοδαπούς φοιτητές απαιτούνται τα έγγραφα τα οποία πιστοποιούν την παραμονή τους στην Ελλάδα (ενδεικτικά αναφέρονται άδεια διαμονής, απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κ.λπ.).
 • Εάν ο γονέας είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα απαιτείται η υποβολή Πιστοποιητικού Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες Προξενικές Αρχές (στην περιφέρεια των οποίων ο ενδιαφερόμενος έχει την τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του) σε συνδυασμό με υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης στην Ελλάδα.
 • Εάν ο υποψήφιος είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο άγαμης μητέρας, απαιτείται η προσκόμιση ληξιαρχικής πράξη γέννησης του αιτούντα που φέρει την ιδιότητα του τέκνου, αν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Εάν ο γονέας/οι γονείς του υποψηφίου έχει/έχουν χάσει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση, απαιτείται η προσκόμιση δικαστικής απόφασης, σχετικά με την επιμέλεια/ επιτροπεία.

Ειδικότερα για τη μοριοδότηση των επιμέρους κριτηρίων απαιτούνται κατά περίπτωση τα κάτωθι:

 • Βεβαίωση από το Τμήμα/Σχολή στο οποίο προκύπτει ότι ο αδελφός/η του αιτούντα είναι -κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης- φοιτητής προπτυχιακού κύκλου σπουδών για απόκτηση πρώτου πτυχίου.
 • Για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας: Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό της οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολύτεκνων Ελλάδος, που πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου.
 • Για την απόδειξη της ιδιότητας του γονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας απαιτείται κατά περίπτωση:

α) δικαστική απόφαση (ή προσωρινή διαταγή) περί επιμέλειας ανήλικων τέκνων, β) σε περίπτωση χηρείας: ληξιαρχική πράξη θανάτου και γ) σε περίπτωση άγαμης μητέρας: Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι έγγαμη και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

 • Για την απόδειξη της ορφάνιας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Για την απόδειξη της ύπαρξης «εξαρτώμενων μελών» αντίγραφο δήλωσης/εων Ε1 φορολογικού έτους 2015 από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., που θα αντιστοιχεί/ούν στο/στα ΑΦΜ που δηλώθηκαν στην αίτηση υποψηφιότητας.
 • Για την απόδειξη της ιδιότητας του παλιννοστούντος: Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
 • Για την απόδειξη της ιδιότητας του μετανάστη: Πι- στοποιητικό Δημόσιας Αρχής.
 • Για τους πρόσφυγες: Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής από το οποίο προκύπτει ότι είναι κάτοχοι κάρτας ασύ- λου/ αριθμός αιτήσεως.
 • Για την απόδειξη της αναπηρίας: Γνωματεύσεις ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), Α΄/θμιας ή Β'/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής, στις οποίες πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και η χρονική της διάρκεια.
 • Για την περίπτωση φοιτητών/τριών που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, χωρίς εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) και την παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α΄ 268), καθώς και με το άρθρο 7 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189): Προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης της Γραμματείας του Τμήματος/Σχολής.
 • Για την απόδειξη της ιδιότητας του Ρομά: Βεβαίωση από την ΠΑΝΟΣΕΡ.
 • Για την απόδειξη της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη που ανήκει στη Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης: Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής.
 • Για την απόδειξη της ιδιότητας του απεξαρτημένου:

i) Αποδεικτικό απεξάρτησης/Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα Δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα απεξάρτησης (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α ή από άλλες θεραπευτικές κοινότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης από τοξικές ή άλλες ουσίες ή ii) Βεβαίωση απεξάρτησης από χώρες της Ε.Ε. με την προϋπόθεση ο φορέας που εκδίδει την Βεβαίωση αυτή να έχει λάβει άδεια λειτουργίας από Δημόσια Αρχή της χώρας αυτής .

 • Για την απόδειξη της ιδιότητας του πρώην τροφίμου φυλακών: Αποφυλακιστήριο. Δεκτό γίνεται και αποφυ- λακιστήριο από χώρες Ε.Ε. συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση.
 • Για την απόδειξη της ιδιότητας του οροθετικού: Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου.

* Όλα τα έγγραφα που εκδίδονται από αλλοδαπές αρχές πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.

To I.Κ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο έγγραφο κρίνει σκόπιμο για την απόδειξη/τεκμηρίωση των παραπάνω ιδιοτήτων ή όπου υπάρχει σχετική αναγκαιότητα, είτε από τον αιτούντα ή αυτεπαγγέλτως.

Μείνετε συντονισμένοι στα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr, το Μεγαλύτερο Φοιτητικό Portal της χώρας για την καθημερινή σας Φοιτητική Ενημέρωση!

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr