Οι φοιτητές που δικαιούνται το φοιτητικό κουπόνι Ιnternet (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)

Η δράση «ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΊΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» αφορά στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους δικαιούχους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας, που εγγράφονται για πρώτη φορά σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017. (Την ενημερωτική σελίδα των Πρωτοετών Φοιτητών 2016-2017 μπορείτε να την δείτε εδώ).

Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν διαδικτυακή σύνδεση με την παροχή συνδρομής για ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (σταθερή ή κινητή (mobile)).

Σκοπός

Βασικοί στόχοι της Δράσης είναι η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις σύγχρονες τεχνολογίες στους φοιτητές, η μείωση του ψηφιακού χάσματος και η αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας και των ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Είσαι Φοιτητής και θέλεις να ενημερώνεσαι για τα σημαντικότερα Φοιτητικά Νέα ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

Πιο συγκεκριμένα μέσω της Δράσης επιτυγχάνεται:

- Η μείωση του ψηφιακού χάσματος, μέσω της πρόσβασης των δικαιούχων φοιτητών στο διαδίκτυο και της χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών (π.χ. tablets, netbooks, laptops, smartphones κτλ).

- Η αύξηση της χρήσης του διαδικτύου και των προσφερόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών του δημοσίου από φοιτητές που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στις προαναφερθείσες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

- Η ανάπτυξη των τεχνολογικών δεξιοτήτων των φοιτητών μέσω της χρήσης του διαδικτύου και των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.

- Η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και της εγχώριας καινοτομίας στο πλαίσιο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω της εξοικείωσης των φοιτητών με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές.

- Η βέλτιστη αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρονται από τα εγχώρια και διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα (π.χ. Open eClass, edX, Coursera, iTunesU, Khan Academy, MIT OCW κτλ).

Φορείς της Δράσης

Φορέας Πρότασης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Φορέας Υλοποίησης της Δράσης το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ. ΑΕ). Φορέας Χρηματοδότησης της Δράσης είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Στο επισυναπτόμενο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ορίζονται οι σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Φορέα Υλοποίησης της Δράσης (ΕΔΕΤ ΑΕ).

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της Δράσης είναι οι προπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν και εγγράφηκαν για πρώτη φορά σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας για το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017.

Προϋπολογισμός Δράσης και ποσό επιχορήγησης δικαιούχων φοιτητών

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (1.862.000 €) και θα χρηματοδοτηθεί στο σύνολό του από εθνικούς πόρους, προερχόμενους από το αποθεματικό της ΕΕΤΤ. Ο προϋπολογισμός της Δράσης αφορά στο ποσό επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο φοιτητή, καθώς και στο κόστος υλοποίησης και λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος, των ενεργειών δημοσιότητας και της λογιστικής υποστήριξης της Δράσης από την ΕΔΕΤ Α.Ε.

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο φοιτητή:

- Αφορά στην απόκτηση ή διατήρηση σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, η οποία είναι στο όνομα του δικαιούχου φοιτητή.

- Καλύπτει μέχρι το 60% του μηνιαίου παγίου της σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, με ανώτατο χρηματικό όριο τα τρία ευρώ (3,00 €) το μήνα.

Χορηγείται κατά μέγιστη διάρκεια για δώδεκα (12) μήνες.

Τρόπος άντλησης στοιχείων δικαιούχων φοιτητών

Τα στοιχεία των δικαιούχων φοιτητών θα αντληθούν από την «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,(ΥΠΕΘ).

Προδιαγραφές επιχορηγούμενων ευρυζωνικών υπηρεσιών

Οι προδιαγραφές των επιχορηγούμενων ευρυζωνικών υπηρεσιών της Δράσης αναλύονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Μεθοδολογία Υλοποίησης του έργου

Η υλοποίηση της Δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Voucher (κουπόνι).

Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο.

Η υλοποίηση της Δράσης οργανώνεται στις ακόλουθες ενότητες:

1. Σχεδιασμός και εξειδίκευση της Δράσης.

2. Συγκρότηση Μητρώου Τηλεπικοινωνιακών Παροχών.

3. Εξαργύρωση - Χρήση του κουπονιού από τους δικαιούχους φοιτητές.

4. Οργάνωση και υποστήριξη στην υλοποίηση της Δράσης.

Η ΕΔΕΤ Α.Ε., με το συντονισμό της ΓΓΤΤ, θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας, με στόχο την ευρεία διάδοση της Δράσης στο κοινό και την πλήρη ενημέρωση των δικαιούχων φοιτητών.

Θέλεις να ενημερώνεσαι για όλα τα τελευταία νέα που αφορούν το Φοιτητικό Internet; (ΔΕΣ ΕΔΩ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΊΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της Δράσης «ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΊΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, ΤΕΙ ΚΑΙ ΑΕΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» είναι η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους δικαιούχους πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας, που εγγράφονται για πρώτη φορά σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017.

Οι δικαιούχοι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν σταθερή ή κινητή (mobile) ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο για 12 μήνες. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων φοιτητών της Δράσης δύναται να ανέλθει έως τους πενήντα χιλιάδες (50.000) φοιτητές. Για την εξάντληση του αριθμού των πενήντα χιλιάδων (50.000) δικαιούχων φοιτητών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με κριτήριο τον χρόνο εξαργύρωσης του κουπονιού.

Ο μέγιστος αριθμός των δικαιούχων φοιτητών δύναται να αναπροσαρμοστεί με νεότερη Κοινή Υπουργική Απόφαση.

ΦΟΡΕΙΣ

Φορέας Πρότασης της Δράσης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Φορέας Υλοποίησης της Δράσης το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ).

Οι σχετικές αρμοδιότητες καθώς και οι υποχρεώσεις του φορέα υλοποίησης της Δράσης (ΕΔΕΤ ΑΕ) περιγράφονται κατωτέρω:

- Οργάνωση της υλοποίησης της Δράσης (ενδεικτικά: έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, συγκρότηση Μητρώου Τηλεπικοινωνιακών Παροχών, επιλογή/αξιολόγηση προσφερόμενων ευρυζωνικών συνδέσεων).

- Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη του συνολικού πληροφοριακού συστήματος που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της Δράσης.

- Δημιουργία, στελέχωση και λειτουργία γραφείου αρωγής χρηστών (HelpDesk) για θέματα Τηλεπικοινωνιακών Παροχών και δικαιούχων φοιτητών.

Όλα τα Φοιτητικά Επιδόματα που δικαιούνται οι Φοιτητές μπορείτε να τα δείτε μαζεμένα εδώ.

- Δημοσιότητα για την ενημέρωση των δικαιούχων φοιτητών, των Τηλεπικοινωνιακών Παροχών και της κοινής γνώμης με το συντονισμό της ΓΓΤΤ.

- Πιστοποίηση ολοκλήρωσης Δράσης, παραλαβή δικαιολογητικών πληρωμής, λογιστική εκκαθάριση και πληρωμές Τηλεπικοινωνιακών Παροχών.

- Αξιολόγηση της Δράσης κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας αυτής.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Δικαιούχοι είναι όλοι οι προπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν και εγγράφηκαν για πρώτη φορά σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ) της χώρας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017 και μέχρι του αριθμού των πενήντα χιλιάδων (50.000) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 1 του παρόντος Παραρτήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στην «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας».

Ενδεικτική Παρουσίαση - Κατανομή μέγιστου αριθμού Δικαιούχων Φοιτητών Δράσης:

φοιτητικό κουπόνι Ιnternet

φοιτητικό κουπόνι Ιnternet

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ

Ο όρος «Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος» είναι ενιαίος και αφορά τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Μητρώο Τηλεπικοινωνιακών Παροχών της Δράσης. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο Μητρώο της Δράσης είναι οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στους δικαιούχους φοιτητές, υπηρεσίες σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις κάτωθι αναφερόμενες ελάχιστες προδιαγραφές και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

1. Προσφορά κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο (Mobile Broadband) -Επιχορηγούμενο ποσό: μέχρι € 3,00/μήνα

• Δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυο 3G ή ανώτερο στην περιοχή της κατοικίας του δικαιούχου φοιτητή.

• Παροχή τουλάχιστον 4GΒ/μήνα σε όγκο δεδομένων

• Δωρεάν παροχή του USB modem stick για την πρόσβαση στο Mobile Broadband (όπου απαιτείται).

• Δυνατότητα ενημέρωσης του συνδρομητή για τη χρήση του όγκου δεδομένων ή/και ποσοστού της κατανάλωσης του προϋπολογισμένου όγκου δεδομένων.

• Η επιδότηση της συνδρομής αφορά σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

2. Πρόσφορα σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο - Επιχορηγούμενο ποσό: μέχρι €3,00/μήνα

• Δυνατότητα σύνδεσης της κατοικίας του δικαιούχου φοιτητή σε ευρυζωνικό δίκτυο adsl/vdsl.

• Παροχή απεριόριστου Internet με ταχύτητα τουλάχιστον 4Mbps.

• Η επιδότηση της συνδρομής αφορά σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΠΑ

Η υλοποίηση της Δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Voucher (κουπόνι).

Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο.

Η μέγιστη συνολική αξία του κουπονιού ανέρχεται στα τρία ευρώ (3,00 €) ανά μήνα.

Η συνολική αξία του κουπονιού καλύπτει κατά μέγιστο το εξήντα τοις εκατό (60%) του μηνιαίου παγίου της σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης των δικαιούχων.

Η μέγιστη διάρκεια της επιχορήγησης είναι δώδεκα (12) μήνες.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ

Σχεδιασμός και εξειδίκευση της Δράσης

Στην ενότητα αυτή εξειδικεύεται η μεθοδολογία υλοποίησης της Δράσης και προσδιορίζονται αναλυτικά οι απαιτούμενες προδιαγραφές της, όπως ενδεικτικά:

1. Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών παρεχόμενων ευρυζωνικών υπηρεσιών.

2. Συγγραφή όλων των επιμέρους οδηγών της Δράσης (ενδεικτικά: Οδηγός Δράσης, Οδηγός προς Δικαιούχους, Οδηγός προς Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους).

3. Καθορισμός δικαιολογητικών για την οικονομική εκκαθάριση των παραστατικών και την πληρωμή των Τηλεπικοινωνιακών Παροχών από την ΕΔΕΤ ΑΕ.

4. Σχεδιασμός Πληροφοριακού συστήματος της Δράσης.

Συγκρότηση Μητρώου Τηλεπικοινωνιακών Παροχών

1. Πρόσκληση από την ΕΔΕΤ ΑΕ προς τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για να ενταχθούν στο Μητρώο Τηλεπικοινωνιακών Παροχών.

2. Αίτηση των ενδιαφερομένων για εγγραφή στο Μητρώο Τηλεπικοινωνιακών Παροχών μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης. Οι ενδιαφερόμενοι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι δηλώνουν τα εμπορικά στοιχεία της επιχείρησής τους.

3. Πιστοποίηση των Τηλεπικοινωνιακών Παροχών από την ΕΔΕΤ ΑΕ μετά από έλεγχο όλων των απαιτούμενων στοιχείων.

4. Οι πιστοποιημένοι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι καταχωρούν τις διαθέσιμες προσφορές στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης:

i. Τα δεδομένα ελέγχονται αυτόματα ως προς τις επιλέξιμες λειτουργικές προδιαγραφές και καταχωρούνται στην εφαρμογή.

ii. Επιπρόσθετα ελέγχονται από την ΕΔΕΤ ΑΕ η εγκυρότητα των ανωτέρω στοιχείων καθώς και το εύλογο του κόστους πριν τελικώς εγκριθεί η δημοσιοποίηση της προσφοράς και η διάθεση της μέσω της Δράσης.

iii. Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά (με e-mail) για κάθε έγκριση και απόρριψη των προσφορών τους. Επίσης, μπορούν να μάθουν, καλώντας κατάλληλη διεπαφή διασύνδεσης (web service) ή επισκεπτόμενοι το Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης, ποιες προσφορές τους εγκρίθηκαν και ποιες απορρίφθηκαν.

5. Οι εγκεκριμένες προσφορές καθώς και οι εγκεκριμένοι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Δράσης προς ενημέρωση των δικαιούχων φοιτητών. Επιπρόσθετα, οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι θα μπορούν να δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους τις εγκεκριμένες προσφορές τους, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη διεπαφή διασύνδεσης (web service).

6. Ο αριθμός των προσφορών με τις οποίες κάθε Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος δύναται να συμμετέχει στη Δράση είναι καθορισμένος και περιορισμένος μέχρι 10 προσφορές ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο. Οι προσφορές θα μπορούν να αποσύρονται και να αντικαθίστανται κατά τη διάρκεια της δράσης.

7. Η μείωση της τιμής μιας προσφοράς από τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο θα αποτελεί επικαιροποίηση της προσφοράς και δεν θα απαιτεί εκ νέου έγκριση από την ΕΔΕΤ ΑΕ.

Εξαργύρωση - Χρήση του Κουπονιού από τους δικαιούχους.

1. Ο κάθε δικαιούχος φοιτητής θα μπορεί, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης και με χρήση των διαπιστευτηρίων (username/password) που του έχουν χορηγηθεί από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα του, να ελέγξει αν είναι επιλέξιμος και δικαιούχος της Δράσης. Εφόσον είναι δικαιούχος θα μπορεί να εκτυπώνει τον μοναδικό κωδικό του κουπονιού που του αντιστοιχεί ή να επιλέγει να τον λάβει στο e-mail/κινητό του. Στη συνέχεια, θα έχει τη δυνατότητα να αναζητά Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους και να εντοπίζει τις προσφορές που τον ενδιαφέρουν.

2. Στο κατάστημα ο δικαιούχος προσέρχεται με το προσωπικό του κουπόνι (σε εκτυπώσιμη ή ηλεκτρονική μορφή) και με την αστυνομική του ταυτότητα/διαβατήριο. Ο υπάλληλος του Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης, ελέγχει τα στοιχεία του δικαιούχου καθώς και αν το κουπόνι έχει ήδη εξαργυρωθεί.

3. Ο δικαιούχος επιλέγει την προσφορά ευρυζωνικών υπηρεσιών της προτίμησης του και το κατάστημα καταχωρεί την παραγγελία του μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης.

4. Τα παραστατικά που θα εκδώσουν οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν σε εμφανές σημείο τον μοναδικό κωδικό κουπονιού του δικαιούχου.

Παραστατικό που δεν φέρει το σωστό κωδικό κουπονιού δεν θα είναι επιλέξιμο από τη Δράση.

5. Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο δικαιούχος θα πρέπει να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα εκδοθούν και θα εκτυπωθούν στο κατάστημα από το πληροφοριακό σύστημα της Δράσης, (ενδεικτικά: Φόρμα επιλογής προϊόντων δικαιούχου υπεύθυνη δήλωση δικαιούχου, σύμβαση μεταξύ Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου και δικαιούχου κλπ) καθώς και από τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους (ενδεικτικά: Τηλεπικοινωνιακό συμβόλαιο, δελτίο αποστολής-τιμολόγιο απαιτούμενου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, κ.λπ.).

6. Οι δικαιούχοι μπορούν να ελέγχουν στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης, εάν ο κωδικός κουπονιού αντιστοιχεί στο προϊόν (ευρυζωνική σύνδεση) που πράγματι επέλεξε και προμηθεύτηκε.

Οργάνωση και υποστήριξη στην υλοποίηση της Δράσης

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την οργάνωση και υλοποίηση των ακόλουθων λειτουργιών (ενδεικτικά):

1. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος και διαδικτυακής πύλης της Δράσης.

2. Λειτουργία HelpDesk για θέματα Τηλεπικοινωνιακών

Παροχών, δικαιούχων και υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος.

3. Δημοσιότητα και επικοινωνία.

4. Παραλαβή δικαιολογητικών πληρωμής, λογιστική εκκαθάριση και πληρωμές Τηλεπικοινωνιακών Παροχών.

5. Αξιολόγηση της Δράσης κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας αυτής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το οικονομικό αντικείμενο της Δράσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τις 31.12.2018.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων Ευρώ (1.862.000 €) και περιλαμβάνει το ποσό επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο φοιτητή, καθώς και το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος, των ενεργειών δημοσιότητας και της λογιστικής υποστήριξης της Δράσης από την ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

• Το κουπόνι θα μπορεί να εξαργυρώνεται μόνο σε ένα φυσικό κατάστημα ενός Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου.

• Κατά την εγγραφή τους οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι θα δηλώνουν υποχρεωτικά εάν επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δράση αυτόματα όλα τα υφιστάμενα συμβόλαια Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών με συνδρομητές τους που είναι και δικαιούχοι της Δράσης και τα οποία πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές της παρούσας. Σε περίπτωση που ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος δεν το επιθυμεί, θα θεωρείται ότι συμμετέχουν στη Δράση μόνο οι νέες, εγκεκριμένες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος προσφορές τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του.

• Ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει ότι τα υφιστάμενα συμβόλαια Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών που θα επιχορηγηθούν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που τίθενται με την παρούσα.

• Η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση που αφορά σύνδεση σε ευρυζωνικό δίκτυο adsl ή vdsl μπορεί να γίνεται μόνο στη διεύθυνση κατοικίας του δικαιούχου φοιτητή.

• Στις περιπτώσεις αιτήσεων φορητότητας μεταξύ Τηλεπικοινωνιακών Παροχών, το κουπόνι θα μπορεί να εξαργυρωθεί στο κατάστημα, μετά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αίτησης φορητότητας.

• Ο απαραίτητος εξοπλισμός σύνδεσης στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (π.χ. modem για σύνδεση σε adls/vdls, usb modem stick για σύνδεση στο 3G/4G δίκτυο κ.α.), όπου απαιτείται, βαραίνει στο σύνολό του, αποκλειστικά τον Πάροχο και παρέχεται δωρεάν στον δικαιούχο.

• Με την εκτέλεση της παραγγελίας ο δικαιούχος εξουσιοδοτεί τον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο να εισπράξει από την ΕΔΕΤ ΑΕ την αξία του κουπονιού που χρησιμοποίησε.

• Oι προσφορές θα πρέπει να είναι αναλυτικές σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες που επιδοτούνται. Επιπλέον υπηρεσίες που δύναται να προμηθευτεί ο δικαιούχος και δεν αφορούν στην επιδοτούμενη υπηρεσία, δεν απαιτείται αλλά και δεν απαγορεύεται να περιγράφονται στην προσφορά (π.χ. αναγνώριση κλήσης, παροχή Static IP, παροχή απεριόριστων διεθνών κλήσεων, κλπ). Σε κάθε περίπτωση η τιμή των προσφορών πρέπει να είναι αντίστοιχη με τις υπηρεσίες που προσφέρονται.

• Δεν επιτρέπεται η αναπροσαρμογή των τιμών του τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου τουλάχιστον μέχρι τη λήξη της περιόδου επιδότησης.

• Όλες οι ανωτέρω τιμές που αναφέρονται στον οδηγό συμπεριλαμβάνουν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

• Τέλη ενεργοποίησης ή λοιπά τέλη που αφορούν την παροχή της τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας δεν επιδοτούνται στο πλαίσιο της Δράσης.

• Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της

Δράσης θα παραμείνουν λειτουργικές με σκοπό την εξυπηρέτηση αντίστοιχων Δράσεων, τουλάχιστον για την 5ετία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία της Ε.Ε.

• Οι Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι υποχρεούνται επί τριετία μετά την υλοποίηση της Δράσης να συλλέγουν και να διαθέτουν ετήσια στοιχεία, αναφορικά με την κατάσταση των συνδέσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω αυτής.

Τέτοια στοιχεία είναι κυρίως ο αριθμός των συνδέσεων που παραμένουν ενεργές αλλά και κάθε άλλο χρήσιμο για την αξιολόγηση και τον έλεγχο της Δράσης στοιχείο.

• Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα εκδοθεί θα καθορίζονται οι αναλυτικοί όροι υλοποίησης και ολοκλήρωσης της Δράσης.

Αν θέλετε να ενημερωθείτε πρώτοι για το πως θα λάβετε το φοιτητικό κουπόνι Ιnternet πατήστε εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr