Μέχρι πότε η υποβολή των δικαιολογητικών για το Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ

Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ: Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προθεσμία υποβολής τους για την παροχή του Φοιτητικού Επιδόματος ΙΚΥ ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

Οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν 76 μόρια και άνω (σειρά κατάταξης μικρότερη ή ίση με 5.730) σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης (που ανακοινώθηκε), να υποβάλλουν (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά– courier), στο ΙΚΥ (Τμήμα Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών, Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία), την ηλεκτρονική τους αίτηση (οριστικοποιημένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου) εκτυπωμένη, υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την με αριθμ. 22127/25-10-2019 Πρόσκληση, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου), προκειμένου να διενεργηθεί ο σχετικός έλεγχος επιλεξιμότητας. Δεν θα εξεταστούν αιτήσεις που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή με οποιονδήποτε άλλον από τον προαναφερόμενο τρόπο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ κ.λπ.)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Μετά την ανάρτηση του Πίνακα Κατάταξης το ΙΚΥ, προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο επιλεξιμότητας, καλεί τους πρώτους κατά σειρά Υποψήφιους που αναφέρονται στον Πίνακα Κατάταξης και ειδικότερα αριθμό ίσο με τις υποτροφίες που θα χορηγηθούν, προσαυξημένο κατά ποσοστό που θα ορίσει το ΔΣ, κατά περίπτωση, να προσκομίσουν εντός προθεσμίας που θέτει το ΔΣ, εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική Αίτηση (οριστικοποιημένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου), συνοδευόμενη από όσα δικαιολογητικά αναγράφονται σε αυτήν. Συγκεκριμένα, οι Υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλλουν

1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική Αίτηση (οριστικοποιημένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου). 

2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (σε ισχύ). 

3. Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του Υποψήφιου για τον τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο ΑΕΙ, ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και τον συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 (σύμφωνα με το «υπόδειγμα βεβαίωσης» του παραρτήματος 1 της πρόσκλησης). 

4. Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη παροχής στέγασης από το ΑΕΙ ή άλλο φορέα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης). 

5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Υποψήφιου -εφόσον δεν είναι έγγαμος ούτε Εξαρτώμενο Μέλος- ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του Υποψήφιου -εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος- ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του Υποψηφίου και του/της συζύγου του -εφόσον είναι έγγαμος- (οι βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης). 

6. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2017 (Έντυπο Ε1) του Υποψήφιου -εφόσον δεν είναι έγγαμος ούτε Εξαρτώμενο Μέλος- ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2017 (Εντυπο Ε1) του γονέα στον οποίο ο Υποψήφιος είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2017 του Υποψηφίου και του/της συζύγου του, εφόσον είναι έγγαμος. 

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής Εντύπου Ε1 προσκομίζεται αντ' αυτού Υπεύθυνη Δήλωση (Υ/Δ) του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης 2017, σύμφωνα με το «υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης» του παραρτήματος 2 της παρούσας πρόσκλησης. 

7. Εκτύπωση βεβαίωσης περουσιακής κατάστασης (Έντυπο Ε9) του Υποψηφίου και των γονέων του -εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος- ή του συζύγου και των τέκνων του -εφόσον είναι έγγαμος-. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις (Ε9) πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και υποβάλλεται μόνον από τους Υποψήφιους οι οποίοι μοριοδοτούνται με 30 μόρια λόγω του ότι σπουδάζουν εκτός του Τόπου Μόνιμης Κατοικίας τους και του τόπου όπου οι ίδιοι ή οι γονείς τους -εφόσον είναι Εξαρτώμενα Μέλη- ή ο σύζυγος -εφόσον είναι έγγαμοι- διαθέτουν κατοικία κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία. 

Στις περιπτώσεις μη ύπαρξης Εντύπου Ε9 (άτομα που δεν έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία), προσκομίζεται αντ' αυτού υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας και υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, σύμφωνα με το «υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης» του παραρτήματος 3 της παρούσας πρόσκλησης. 

8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής Αρχής, το οποίο έχει εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 

Κατά περίπτωση υποβάλλονται τα κάτωθι: 

9. Για την απόδειξη του κριτηρίου που αφορά σε γονέα ή εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας (Β.1.3 και Β1.6 του κεφαλαίου Γ της παρούσας πρόσκλησης):

α) δικαστική απόφαση δυνάμει της οποίας ένας γονέας ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια έως την ενηλικίωση του τέκνου καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ή 

β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ή 

γ) Τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας από έναν γονέα καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή δ) ληξιαρχική πράξη θανάτου του ενός γονέα, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 ότι ο γονέας δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

10. Ληξιαρχικές πράξεις Θανάτου των γονέων, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός από δύο γονείς. Υποβάλλεται μόνον από τους Υποψήφιους οι οποίοι, κατά δήλωσή τους, πληρούν το κοινωνικό κριτήριο Β.1.7 του κεφαλαίου Γ της παρούσας πρόσκλησης. 

11. Βεβαίωση ότι αδελφός του Υποψήφιου ήταν προπτυχιακός φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας κατά το ακαδ. έτος 2018/19. Υποβάλλεται μόνον από τους Υποψήφιους οι οποίοι, κατά δήλωσή τους, πληρούν το κοινωνικό κριτήριο Β.1.8 του κεφαλαίου Γ της παρούσας πρόσκλησης. 

12. Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης ('Εντυπα Ε9) των αδελφών του Υποψήφιου -φοιτητών εξαρτωμένων μελών- Οι ανωτέρω βεβαιώσεις (Ε9) πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και υποβάλλονται μόνον από τους Υποψήφιους οι οποίοι, κατά δήλωσή τους, πληρούν το κοινωνικό κριτήριο Β.1.8 του κεφαλαίου Γ της παρούσας πρόσκλησης. 

Στις περιπτώσεις μη ύπαρξης Εντύπου Ε9 (άτομα που δεν έχουν στην κατοχή τους ακίνητη περιουσία), προσκομίζεται αντ' αυτού υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης ακίνητης περιουσίας και υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, σύμφωνα με το «υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης» του  3 της παρούσας πρόσκλησης. 

13. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκειά της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01.09.2011. Υποβάλλεται μόνον από τους Υποψήφιους για τους οποίους, κατά δήλωσή τους, συντρέχει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κοινωνικά κριτήρια του κεφαλαίου Γ της παρούσας πρόσκλησης: Β.2.1, Β.2.5 και, Β.2.6. 

14. Βεβαίωση της Δημοτικής ή άλλης Δημόσιας Αρχής με την οποία βεβαιώνεται η χορήγηση στον ίδιο (αν είναι γονέας) ή στην οικογένειά του, αν είναι Εξαρτώμενο Μέλος, έκτακτης ενίσχυσης για τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές/πυρκαγιές. 

15. Κάρτα ασύλου ή αίτηση χορήγησης ασύλου ή αντίστοιχο Ελληνικό δημόσιο έγγραφο, στην περίπτωση που ο υποψήφιος, κατά δήλωσή του, είναι πρόσφυγας (κριτήριο Β2.3.δ του κεφ. Γ της παρούσας πρόσκλησης). 

16. Αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος, κατά δήλωσή, του είναι παλιννοστήσας (κριτήριο Β.2.3.γ του κεφαλαίου Γ της παρούσας πρόσκλησης). 

17. Βεβαίωση από την ΠΑΝΟΣΕΡ, για την απόδειξη της ιδιότητας του Ρομά (κριτήριο Β.2.3.β του κεφαλαίου Γ της παρούσας πρόσκλησης). 

18. Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής για την απόδειξη της ιδιότητας του 'Έλληνα πολίτη που ανήκει στη Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης (κριτήριο Β.2.3.α του κεφαλαίου Γ της παρούσας πρόσκλησης). 

19. Για την απόδειξη του κριτηρίου Β.2.4 του κεφ. Γ της παρούσας πρόσκλησης: 

α) Για την απόδειξη της ιδιότητας του απεξαρτημένου: Αποδεικτικό απεξάρτησης/Βεβαίωση από Θεσμοθετημένο φορέα Δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα απεξάρτησης (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή από άλλες Θεραπευτικές κοινότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης από τοξικές ή άλλες ουσίες ή Βεβαίωση απεξάρτησης από χώρες της Ε.Ε. με την προϋπόθεση ο φορέας που εκδίδει την Βεβαίωση αυτή να έχει λάβει άδεια λειτουργίας από Δημόσια Αρχή της χώρας αυτής. β) Για την απόδειξη της ιδιότητας του φυλακισμένου ή πρώην φυλακισμένου: Βεβαίωση ή Αποφυλακιστήριο αντιστοίχως (Δεκτό γίνεται και αποφυλακιστήριο από χώρες Ε.Ε. συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση). γ) Για την απόδειξη της ιδιότητας του οροθετικού Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου 

Το ΙΚΥ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την διαδικασία του ελέγχου επιλεξιμότητας, να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως ή να ζητήσει από τους Υποφήφιους οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνει σκόπιμο. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων ή απόκρυψη αυτών ή η εκτυπωμένη Αίτηση δεν φέρει υπογραφή του Υποψηφίου ή αριθμό πρωτοκόλλου (οριστικοποιημένη αίτηση) ή υποβληθεί εκπροθέσμως ή/και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά ή δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης και της σχετικής πρόσκλησης ή δεν τεκμηριώνεται ιδιότητα που δηλώθηκε και μοριοδοτήθηκε (κοινωνικό-οικονομικό κριτήριο), η Αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη και αντικαθίσταται από αντίστοιχη του πίνακα επιλαχόντων με σειρά προτεραιότητας.

Με απόφαση του ΔΣ οι επιλέξιμες Αιτήσεις εγκρίνονται και αναρτώνται σε Πίνακα Επιλεγέντων και Πίνακα Επιλαχόντων Υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά και οι μη επιλέξιμες σε Πίνακα Μη Επιλέξιμων αιτήσεων.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω Πινάκων ασκούνται ενώπιον του ΔΣ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

Οι ενστάσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, οπότε το εμπρόθεσμό τους κρίνεται βάσει της ημερομηνίας που αναφέρεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και του Πίνακα Κατάταξης.

Ακολούθως το ΙΚΥ προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες για την έναρξη και την καταβολή των υποτροφιών στους δικαιούχους Υποψήφιους.

Το ΔΣ δύναται να επαναλάβει την ανωτέρω διαδικασία ή μέρος της, όσες φορές κρίνει αναγκαίο για την χορήγηση μεγαλύτερου αριθμού υποτροφιών. 

Για να μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα τελευταία νέα πατήστε εδώ.  

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τα Φοιτητικά Επιδόματα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr