Αποτελέσματα εισαγωγής σπουδαστών στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Σχολή Ξεναγών Αθήνας: Προθεσμία αιτήσεων εγγραφής επιτυχόντων: Παρασκευή 18/1/2019 έως και Παρασκευή 25/1/2019 ώρες 09:00 έως 14:00.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας (Μεγάλου Αλεξάνδρου 96-98 και Πλαταιών 42, Τ.Κ. 10435, Αθήνα), σύμφωνα με το παράρτημα I της απόφασης αυτής, συνοδευόμενης από : α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, και β) Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. 

- Επιτυχόντες ΠΕ

- Επιτυχόντες ΔΕ

- Επιλαχόντες ΠΕ

- Επιλαχόντες ΔΕ 

- Απορριπτέοι

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ 

1. Η επικύρωση: α) των πινάκων επιτυχόντων υποψηφίων για εισαγωγή στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019 ανά κατηγορία εκπαίδευσης,

β) των πινάκων επιλαχόντων υποψηφίων για εισαγωγή στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019 ανά κατηγορία εκπαίδευσης, και γ) τον πίνακα απορριπτέων, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.

2. Οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων για εισαγωγή στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019, ανά κατηγορία εκπαίδευσης καθώς και ο πίνακας απορριπτέων αναρτώνται: α) στις ιστοσελίδες www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, β) στην Σχολή Ξεναγών Αθήνας με μέριμνα του Προϊσταμένου της.

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στην κατάσταση επιτυχόντων σπουδαστών, υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη Σχολή Ξεναγών Αθήνας (Μεγάλου Αλεξάνδρου 96-98 και Πλαταιών 42, Τ.Κ. 10435, Αθήνα), σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ήτοι από 18 έως και 25 Ιανουαρίου 2019 και κατά τις ώρες από 09:00 έως 14:00, αίτηση εγγραφής σύμφωνα με το παράρτημα I της απόφασης αυτής, συνοδευόμενης από δικαιολογητικά ως ακολούθως: α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ, και β) Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν με συστημένη επιστολή γίνονται δεκτές εφόσον η αποστολή τους γίνει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ήτοι από 18-1-2019 έως και 25-1-2019, σύμφωνα με την σφραγίδα ταχυδρομείου επί του φακέλου.

3. Μετά την παρέλευση της ως άνω ημερομηνίας, οι θέσεις των επιτυχόντων που δεν θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας θα καλύπτονται από τους επόμενους στη σειρά κατάταξης μορίων ανά κατηγορία εκπαίδευσης (επιλαχόντες).

4. Οι επιλαχόντες, εφ ́ όσον υπάρξουν κενές θέσεις, ειδοποιούνται με ευθύνη του Προϊσταμένου της Σχολής Ξεναγών Αθήνας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία έχουν δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής τους, προκειμένου να υποβάλουν την σχετική αίτηση εγγραφής σε χρόνο που ορίζεται από την υπηρεσία. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με υποψήφιο επιλαχόντα λόγω δικής του υπαιτιότητας ή που υποψήφιος επιλαχών δεν αποστείλει την αίτηση εγγραφής εντός του χρονικού διαστήματος που θέτει η υπηρεσία, ο Προϊστάμενος της Σχολής Ξεναγών Αθήνας ειδοποιεί τον επόμενο υποψήφιο επιλαχόντα, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των μορίων.

5. H διαδικασία οριστικοποίησης των εγγραφών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων της Σχολής Ξεναγών.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr