Ο αριθμός και το προφίλ των νέων διδακτόρων ανά Πανεπιστήμιο και Σχολή (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ)

Ο αριθμός και το προφίλ των νέων διδακτόρων ανά Ίδρυμα και Σχολή (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ)

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία κατάθεσης διατριβών στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, το 2017 αναγορεύθηκαν 1.649 νέοι διδάκτορες από τα ελληνικά ΑΕΙ, οι λιγότεροι των τελευταίων εννέα ετών, οι αντίστοιχοι αριθμοί ήσαν 1.702 το 2016, 1.810 το 2015, 2.055 το 2014, 1.950 το 2013, 1.774 το 2012, 1.863 το 2011, 1.913 το 2010, 2.275 το 2009 και 1.647 το 2008.

Στους νέους διδάκτορες εστιάζει η νέα μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) με τίτλο «Νέα μελέτη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2017», παρουσιάζοντας μια σειρά από ενδιαφέροντα στοιχεία. Στη μελέτη παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα (κατανομή διδακτόρων ανά Ίδρυμα και Σχολή, επιστημονικά πεδία διατριβών, επιστημονική εξειδίκευση, πορεία προς την απόκτηση διδακτορικού τίτλου, βασική πηγή χρηματοδότησης και διάρκεια διδακτορικών σπουδών, διάρκεια διδακτορικών σπουδών κ.ά.) που αφορούν όσους αναγορεύθηκαν διδάκτορες κατά το έτος 2017, έχοντας εκπονήσει τη διατριβή τους σε Ελληνικά Πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης για τους νέους διδάκτορες, κατά το 2017 οι περισσότερες διδακτορικές διατριβές -όπως είχε συμβεί και στη διετία 2015-16- εκπονήθηκαν στα πανεπιστήμια Αθηνών (27,7%) και Θεσσαλονίκης (18,2%), ενώ ακολούθησαν το ΕΜΠ (8,7%) και τα Πανεπιστήμια Πατρών (7,1%) και Θεσσαλίας (7%).

Το 52,2% των νέων διδακτόρων ήσαν άνδρες και το 47,8% γυναίκες. Οι περισσότεροι ήσαν έως 35 ετών το 2017 (46,3%) και ακολούθησε η ηλικιακή ομάδα των 36-44 ετών (35,2%). Οι περισσότερες διατριβές αφορούσαν την Ιατρική και τις Επιστήμες Υγείας (28,9%), ενώ ακολουθούσαν οι Φυσικές Επιστήμες (26,2%) και οι Κοινωνικές Επιστήμες (21,4%). Χαμηλότερα ποσοστά κατέλαβαν οι Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (17,2%), οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες (11,9%) και οι Γεωργικές Επιστήμες (3%).

Αριθμός νέων διδακτόρων που κατέθεσαν τη διατριβή τους στο ΕΑΔΔ, 2005- 2017

Οι περισσότεροι από τους διδάκτορες (20,6%) χρειάστηκαν πέντε έτη για την ολοκλήρωση της διατριβής τους, ενώ ακολούθησαν όσοι χρειάστηκαν έξι, επτά και τέσσερα έτη (ποσοστά 16,2%, 14% και 13% αντίστοιχα). Το 11,4% των νέων διδακτόρων είχαν ξεκινήσει την εκπόνηση της διατριβής τους πριν από δέκα ή περισσότερα έτη.

Ένας στους τέσσερις (24,5%) διέμεινε στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών, με δημοφιλέστερες χώρες τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (21,5% η κάθε μία). Για τους περισσότερους διδάκτορες κατά την περίοδο 2015-2017 η βασική πηγή χρηματοδότησης των διδακτορικών σπουδών τους ήταν οι προσωπικές αποταμιεύσεις και η υποστήριξη από την οικογένεια, ενώ ως σημαντική κρίνεται και η λήψη υποτροφίας από ελληνικό ίδρυμα. 

Ποσοστιαία κατανομή νέων διδακτόρων, ανά Ίδρυμα εκπόνησης της διατριβής, 2017

Στον παρακάτω Πίνακα αποτυπώνεται η κατανομή των διδακτορικών διατριβών ανά Ίδρυμα και Σχολή, σε απόλυτους αριθμούς, βάσει των διαθέσιμων δεδομένων.

Κατανομή νέων διδακτόρων, ανά Ίδρυμα και Σχολή εκπόνησης της διατριβής τους, 2017

Η κατανομή των νέων διδακτόρων ανά Περιφέρεια της χώρας, με βάση την έδρα του Πανεπιστημίου στο οποίο υποστήριξαν τη διατριβή τους οι νέοι διδάκτορες, αποτυπώνεται στο ακόλουθο Διάγραμμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΑΔΔ, οι περισσότεροι από τους νέους διδάκτορες έλαβαν το διδακτορικό τους από ιδρύματα της Περιφέρειας Αττικής, ενώ ακολουθούν οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας και Κρήτης.

Ποσοστιαία κατανομή νέων διδακτόρων, ανά Περιφέρεια, 2017

*Οι περιφέρειες Βορείου & Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζονται συνολικά, καθώς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διαθέτει Πανεπιστημιακές Μονάδες και στις δύο αυτές Περιφέρειες.

Προφίλ νέων διδακτόρων

Φύλο και ηλικία

Στο παρακάτω Διάγραμμα παρατίθεται το μερίδιο ανδρών και γυναικών μεταξύ των νέων διδακτόρων για το έτος 2017. Το 52,2% των νέων διδακτόρων που κατέθεσαν τη διατριβή τους στο ΕΑΔΔ ήταν άνδρες και το 47,8% γυναίκες.

Ποσοστιαία κατανομή νέων διδακτόρων, ανά φύλο, 2017

Με βάση τις αποκρίσεις που έχουν συλλεγεί από τα σχετικά ερωτηματολόγια, οι περισσότεροι από τους νέους διδάκτορες είναι ως 35 ετών το έτος 2017 (46,3%), ενώ έπεται η ηλικιακή ομάδα μεταξύ 36-44 έτη (35,2%), παρακάτω σχετικό διάγραμμα.

Ποσοστιαία κατανομή νέων διδακτόρων ανά ηλικιακή ομάδα, 2017 (ως % των αποκρίσεων)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε συνδυαστικά την κατανομή των δύο φύλων ανά ηλικιακή κατηγορία. Στην κατηγορία μέχρι 35 ετών, το φύλο των διδακτόρων είναι ισομερώς μοιρασμένο. Σε κάθε επόμενη ηλικιακή κατηγορία, το ποσοστό αυξάνει υπέρ των ανδρών.

Ποσοστιαία κατανομή νέων διδακτόρων ανά φύλο και ηλικιακή κατηγορία, 2017 (ως % των αποκρίσεων)

Χώρα γέννησης και στοιχεία ιθαγένειας

Η χώρα γέννησης των φοιτητών που απέκτησαν τον διδακτορικό τίτλο από ελληνικά ΑΕΙ το 2017 είναι σε ποσοστό 92,1% η Ελλάδα (Διάγραμμα 7). Σε ποσοστό 4,5% η χώρα γέννησης προσδιορίζεται σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Ποσοστιαία κατανομή νέων διδακτόρων, ανά χώρα γέννησης, 2017 (ως % των αποκρίσεων)

Βάσει των στοιχείων, το 96,4% των διδακτόρων έτους 2017 των ελληνικών ΑΕΙ έχουν ελληνική ιθαγένεια και το 3,6% μη ελληνική.

Ποσοστιαία κατανομή νέων διδακτόρων ανά ιθαγένεια, 2017 (ως % των αποκρίσεων)

Για τους νέους διδάκτορες που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, η Ελλάδα αποτελεί χώρα μόνιμης κατοικίας σε ποσοστό 55,1%.

Ποσοστιαία κατανομή νέων διδακτόρων, ανά είδος σχέσης τους με την Ελλάδα (χώρα μόνιμης κατοικίας ή όχι), 2017 (ως % των αποκρίσεων ατόμων μη ελληνικής ιθαγένειας)

Επιστημονική εξειδίκευση νέων διδακτόρων

Στο Διάγραμμα 10 παρατίθεται η επιστημονική εξειδίκευση των νέων διδακτόρων των ελληνικών ΑΕΙ στα 6 ευρεία επιστημονικά πεδία της ταξινόμησης Frascati2, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΑΔΔ για το 2017.

Οι περισσότερες διατριβές αφορούν στην Ιατρική και τις Επιστήμες Υγείας (28,9%), ενώ ακολουθούν οι Φυσικές Επιστήμες (26,2%) και οι Κοινωνικές Επιστήμες (21,4%). Χαμηλότερα ποσοστά καταλαμβάνουν οι Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας (17,2%), οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες (11,9%) και οι Γεωργικές Επιστήμες (3,0%)33.

Ποσοστιαία κατανομή νέων διδακτόρων, ανά κύριο επιστημονικό πεδίο της διατριβής, 2017 (ως % των αποκρίσεων)

*Major Fields of Science, & Technology, σύμφωνα με το εγχειρίδιο Frascati “Revised Field of Science and Technology Classification”, 2007. Η ανάλυση των επιστημονικών πεδίων παρατίθεται στις μεθοδολογικές σημειώσεις.

Συχνά μια διδακτορική διατριβή αντιστοιχεί σε περισσότερες επιστημονικές περιοχές. Για το λόγο αυτό, για την κατανομή των διδακτορικών διατριβών στα επιστημονικά πεδία ακολουθείται η τεχνική προσμέτρησης “whole counting”, δηλαδή κάθε διδακτορική διατριβή προσμετράται μια φορά για κάθε επιστημονικό πεδίο στο οποίο αντιστοιχεί. Είναι προφανές ότι με τον τρόπο αυτό το σύνολο των διδακτορικών διατριβών, όπως προκύπτει από το άθροισμα των διατριβών στο κάθε επιστημονικό πεδίο, είναι μεγαλύτερο από τον πραγματικό αριθμό των διατριβών (ή, στην περίπτωση απεικόνισης με ποσοστά το σύνολο αθροίζεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 100%).

Το παρακάτω Διάγραμμα παραθέτει συνδυαστικά την κατανομή μεταξύ των δύο φύλων ανά επιστημονικό πεδίο. Περισσότερο ισομερής κατανομή, και σε κάθε περίπτωση υπέρ των γυναικών, καταγράφεται στην περίπτωση των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, όπου τα ποσοστά είναι περίπου 55% προς 45% και 52% προς 48%, αντίστοιχα. 

Επίσης, στην ιατρική και στις επιστήμες υγείας, καταγράφεται ισομερής κατανομή, ελάχιστα, ωστόσο, υπέρ των ανδρών (49% προς 51%). Σε όλα τα άλλα επιστημονικά πεδία, το ισοζύγιο είναι ξεκάθαρα υπέρ των ανδρών. Στην περίπτωση της μηχανικής και τεχνολογίας δε τα σχετικά ποσοστά είναι 38% προς 62%.

Ποσοστιαία κατανομή νέων διδακτόρων, ανά επιστημονικό πεδίο της διατριβής και φύλο, 2017 (ως % των αποκρίσεων)

Αντίστοιχα, η πιο αναλυτική αποτύπωση των επιστημονικών υποπεδίων που δήλωσαν οι νέοι διδάκτορες ως προς την επιστημονική εξειδίκευση των διατριβών τους το 2017 φαίνεται στο ακόλουθο Διάγραμμα.

Ποσοστιαία κατανομή νέων διδακτόρων, ανά επιστημονικό υποπεδίο της διατριβής, 2017 (ως % των αποκρίσεων)

Η πορεία προς την απόκτηση διδακτορικού τίτλου

Επίπεδο εκπαίδευσης γονέων

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων των νέων διδακτόρων του 2017, το παρακάτω Διάγραμμα καταγράφει το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχει τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γονέων τους. Για το 41,0% των νέων διδακτόρων τουλάχιστον ό ένας από τους γονείς είναι κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου, για το 29,4% είναι απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το 11,8% είναι απόφοιτος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για το 8,2% κάτοχος διδακτορικού τίτλου και για το 6,3% μεταπτυχιακού τίτλου.

Ποσοστιαία κατανομή νέων διδακτόρων, ανά υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους, 2017 (ως % των αποκρίσεων)

Βασική πηγή χρηματοδότησης και διάρκεια διδακτορικών σπουδών (εκπόνηση διατριβής)

Για το 37,9% των νέων διδακτόρων του 2017, βασική πηγή χρηματοδότησης των διδακτορικών σπουδών τους ήταν οι προσωπικές αποταμιεύσεις και η υποστήριξη από την οικογένεια, ενώ για το 25,1% ήταν η λήψη υποτροφίας από ελληνικό ίδρυμα.

Ποσοστιαία κατανομή διδακτορικών, ανά κύρια πηγή χρηματοδότησης των σπουδών τους, 2017 (ως % των αποκρίσεων)

Οι περισσότεροι από τους διδάκτορες (σε ποσοστό 20,6%) χρειάστηκαν 5 έτη για την ολοκλήρωση της διατριβής τους. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι από τους διδάκτορες που αναγορεύθηκαν το 2017 είχαν ξεκινήσει την εκπόνηση της διατριβής τους το 2012. Ακολουθούν όσοι χρειάστηκαν 6, 7 και 4 έτη για την ολοκλήρωση της διατριβής τους (ποσοστά 16,2%, 14,0% και 13,0%, αντίστοιχα), ενώ το 11,4% των νέων διδακτόρων είχαν ξεκινήσει την εκπόνηση της διατριβής τους πριν από 10 ή περισσότερα έτη.

Διάρκεια διδακτορικών σπουδών νέων διδακτόρων, 2017 (ως % των αποκρίσεων)

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr