Φοιτητικό Επίδομα Ιντερνετ: Οδηγός δράσης 2018-2019

Φοιτητικό Internet: Η δράση «Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας» αφορά στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους δικαιούχους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας, που εγγράφονται για πρώτη φορά σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο παρών οδηγός αφορά την εφαρμογή της δράσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.

Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν διαδικτυακή σύνδεση με την παροχή συνδρομής για ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο [σταθερή ή κινητή (mobile)] για δώδεκα (12) μήνες.

Φορέας Πρότασης είναι η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.) και Φορέας Υλοποίησης της Δράσης το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ). Φορέας Χρηματοδότησης της Δράσης είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). 

Βασικοί στόχοι της Δράσης είναι η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους φοιτητές, η μείωση του ψηφιακού χάσματος και η αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας και των ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους για υποβολή αιτήσεων

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Φοιτητικό Επίδομα Ιντερνετ

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό του έξι εκατομμυρίων εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (6.062.000 €) σε δημόσια δαπάνη και θα χρηματοδοτηθεί στο σύνολό του από εθνικούς πόρους, προερχόμενους από το αποθεματικό ταμείο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Η υλοποίηση της Δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο Voucher (κουπόνι). Ένα κουπόνι θα αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο. Η μέγιστη συνολική αξία του κουπονιού ανέρχεται στα δέκα ευρώ (10,00 €) ανά μήνα. Η συνολική αξία του κουπονιού δύναται να καλύψει κατά μέγιστο δυνατό το εκατό τοις εκατό (100%) του μηνιαίου παγίου της σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης των δικαιούχων.

Την ενημερωτική σελίδα για το Φοιτητικό Επίδομα Internet μπορείτε να την δείτε εδώ.

Η εξαργύρωση των κουπονιών από τους δικαιούχους φοιτητές, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/05/2019.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΓΓΤΤ: Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 

ΕΕΤΤ: Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

ΕΔΕΤ ΑΕ: Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.

ΠΣ: Πληροφοριακό Σύστημα 

ΥΠ.Π.Ε.Θ.: Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Υ.Ψ.Π.Τ.Ε.: Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ορισμοί

Η δράση, αντικείμενο της οποίας είναι η παροχή συνδρομής για ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο (σταθερή ή κινητή (mobile)) στους φοιτητές των ελληνικών Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο voucher (κουπόνι), σύμφωνα με την οποία ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος, ανάλογα με τις ανάγκες του, την προσφορά που τον ενδιαφέρει καθώς και τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο που την παρέχει, υπό την προϋπόθεση ότι:

 • οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι έχουν εγγραφεί και πιστοποιηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης,
 • οι προδιαγραφές των προσφερόμενων ευρυζωνικών υπηρεσιών καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που προδιαγράφονται στον παρόντα Οδηγό.

Για τη διευκόλυνση της κατανόησης των βασικών εννοιών της μεθόδου voucher (κουπόνι) καθώς και άλλων εννοιών του παρόντος Οδηγού, παρατίθενται στη συνέχεια οι σχετικοί ορισμοί.

Κουπόνι: Το έντυπο (ηλεκτρονικό και εκτυπώσιμο), το οποίο χορηγείται σε κάθε δικαιούχο φοιτητή της δράσης, με αποκλειστικό σκοπό την ανταλλαγή του με υπηρεσίες ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, εκ των δημοσιευμένων και εγκεκριμένων προσφορών των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, που έχουν πιστοποιηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης. Κάθε δικαιούχος δικαιούται ένα και μόνο κουπόνι μέγιστης συνολικής αξίας δέκα ευρώ (10,00 €) ανά μήνα και για διάρκεια 12 μηνών. Η συνολική αξία του κουπονιού δύναται να καλύψει κατά μέγιστο δυνατό το εκατό τοις εκατό (100%) του μηνιαίου παγίου της σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης που θα επιλέξουν οι δικαιούχοι.

Δικαιούχοι: Οι προπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν και εγγράφηκαν για πρώτη φορά σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) και ΑΕΑ της χώρας για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019.

Μητρώο της δράσης: Το Μητρώο στο οποίο εντάσσονται μετά την πιστοποίησή τους οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες τηλεπικοινωνιακών παρόχων με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακών συμβολαίων.

Τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι: Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο Μητρώο της δράσης. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο Μητρώο της δράσης είναι οι επιχειρήσεις αυτές να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στους δικαιούχους φοιτητές υπηρεσίες σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις αναφερόμενες ελάχιστες προδιαγραφές και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Οδηγού και της υπ’ αριθμ. 2929 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ τ. Β’ 4536/17/10/2018). 

Εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες τηλεπικοινωνιακών παρόχων με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακών συμβολαίων: Οι επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και έχουν δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακών συμβολαίων και οι οποίες θα επιλέξουν να εγγραφούν στη δράση και να ενταχθούν στο Μητρώο της δράσης. Βασική προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων αυτών στο αντίστοιχο Μητρώο της δράσης, είναι η ηλεκτρονική επιβεβαίωση από πλευράς των τηλεπικοινωνιακών παρόχων που θα δηλώσουν ότι συνεργάζονται, πως δύνανται να διαθέτουν τις εγκεκριμένες προσφορές σε δικαιούχους φοιτητές της δράσης για λογαριασμό τους.

Δεν είναι επιλέξιμα στη δράση τα ηλεκτρονικά καταστήματα τύπου «e-shop» των τηλεπικοινωνιακών παρόχων ή η οποιαδήποτε προμήθεια ευρυζωνικής σύνδεσης, χωρίς τη φυσική παρουσία του δικαιούχου στο δίκτυο καταστημάτων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων ή εξουσιοδοτημένων συνεργατών τους με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακών συμβολαίων. 

Εξαργύρωση του κουπονιού: Η ανταλλαγή του κουπονιού με υπηρεσίες ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο. Η εξαργύρωση του κουπονιού πραγματοποιείται στο κατάστημα του τηλεπικοινωνιακού παρόχου ή εξουσιοδοτημένων συνεργατών του με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακών συμβολαίων και ολοκληρώνεται με την υπογραφή του Δελτίου Παραγγελίας από τον δικαιούχο φοιτητή, αφού πρώτα έχει προηγηθεί η υπογραφή του τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου και η ενεργοποίηση της ευρυζωνικής σύνδεσης. Το Δελτίο Παραγγελίας που υπογράφεται στο κατάστημα περιλαμβάνει και την εξουσιοδότηση του τηλεπικοινωνιακού παρόχου από το δικαιούχο να εισπράξει από την ΓΓΤΤ την αξία του κουπονιού που εξαργύρωσε.

Ιστοσελίδα της δράσης https://www.eury-where.gr/: Η ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα για την υλοποίηση της δράσης, μέσω της οποίας θα γίνεται η διαχείριση όλων των ενεργειών για την προετοιμασία, την υλοποίηση και την ολοκλήρωση της δράσης καθώς και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων και των συμμετεχόντων στη δράση.

Πληροφοριακό Σύστημα [ΠΣ] της δράσης: το Πληροφοριακό Σύστημα που έχει αναπτυχθεί για τις ανάγκες της δράσης, υποστηρίζει την υλοποίησή της στις διάφορες φάσεις της και περιλαμβάνει υποσυστήματα (ΥΣ), που ενεργοποιούνται σε κάθε φάση της δράσης, ανάλογα με τα δικαιώματα χρήσης που αποδίδονται σε κάθε τύπο χρήστη σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Οδηγό. 

Γραφείo Αρωγής Χρηστών [Help Desk]: Το Γραφείo Αρωγής Χρηστών θα λειτουργήσει αποκλειστικά για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων και των συμμετεχόντων στη δράση σε θέματα που αφορούν δικαιούχους, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και εξουσιοδοτημένους συνεργάτες τηλεπικοινωνιακών παρόχων με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακών συμβολαίων, καθώς και για την υποστήριξή των χρηστών στη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος. Το Γραφείο Αρωγής Χρηστών θα απαρτίζεται από στελέχη της ΕΔΕΤ ΑΕ.

Φορέας Υλοποίησης της δράσης: Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση της δράσης είναι η ΕΔΕΤ ΑΕ.

Πλαίσιο υλοποίησης της δράσης

Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας

 • δράση «Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας» περιλαμβάνει επιγραμματικά τις παρακάτω ενέργειες:
 • Εκπόνηση προδιαγραφών υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης 
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδας και Πληροφοριακού Συστήματος της δράσης 
 • Ενέργειες Πιστοποίησης και Λογιστικής Εκκαθάρισης 
 • Δράσεις Δημοσιότητας για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης της δράσης 
 • Διενέργεια ελέγχων για την ορθή εκτέλεσή της και τη συμμόρφωση με τους όρους που τη διέπουν.

Εμπλεκόμενοι φορείς και δράσεις

Η ΓΓΤΤ ως Φορέας Πρότασης:

 • Διευκολύνει με κάθε τρόπο τα στελέχη της ΕΔΕΤ που θα απασχοληθούν με την υλοποίηση του αντικειμένου της δράσης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. Ενδεικτικά, συμβάλλει μετά το πέρας της δράσης, στη συλλογή των ετήσιων στοιχείων από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, αναφορικά με την κατάσταση των συνδέσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω αυτής. 
 • Χορηγεί στον Φορέα υλοποίησης τις απαραίτητες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις για την απρόσκοπτη υλοποίηση της δράσης.
 • την εξασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης της δράσης και της πληρωμής των Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 6 του ν. 4070/2012.
 • την παραλαβή των δικαιολογητικών πληρωμής και τη λογιστική εκκαθάριση της δράσης. Η άσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων, εφόσον καταστεί αναγκαίο, δύναται να ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη της ΓΓΤΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 75, παρ. 6 του ν. 4070/2012.
 • την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης της δράσης και την αξιολόγησή της κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της και μετά το πέρας αυτής. 

Η ΕΔΕΤ ΑΕ, ως Φορέας Υλοποίησης της δράσης, αναλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη του συνολικού πληροφοριακού συστήματος που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της δράσης. 
 • Στελέχωση του Γραφείου Αρωγής Χρηστών (Help Desk) για θέματα δικαιούχων, τηλεπικοινωνιακών παρόχων και εξουσιοδοτημένων συνεργατών τηλεπικοινωνιακών παρόχων με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακών συμβολαίων.
 • Συγγραφή των όρων χρήσης των επιμέρους πληροφοριακών υποσυστημάτων και των οδηγών της δράσης που θα αναπτυχθούν για δικαιούχους και τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της δράσης καθώς και τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες των τηλεπικοινωνιακών παρόχων με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακών συμβολαίων.
 • Ενημέρωση των δικαιούχων, των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, των εξουσιοδοτημένων συνεργατών τους με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακών συμβολαίων, καθώς και της κοινής γνώμης, μέσω ανάπτυξης ειδικής, για τους σκοπούς της δράσης, ιστοσελίδας.
 • Εξασφάλιση της βιωσιμότητας και λειτουργικότητας των επιμέρους πληροφοριακών υποσυστημάτων που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της δράσης, τουλάχιστον για 5 έτη μετά τη λήξη της.
 • ΕΕΤΤ προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης της δράσης.

Σκοπός της δράσης

Σκοπός της δράσης είναι η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους φοιτητές, η μείωση του ψηφιακού χάσματος και η αύξηση της διείσδυσης της ευρυζωνικότητας και των ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα μέσω της Δράσης επιτυγχάνεται: 

 • Η μείωση του ψηφιακού χάσματος, μέσω της πρόσβασης των δικαιούχων φοιτητών στο Διαδίκτυο και της χρήσης των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών (π.χ. tablets, netbooks, laptops, smartphones κτλ).
 • Η αύξηση της χρήσης του διαδικτύου και των προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου από φοιτητές που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στις προαναφερθείσες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 • Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των φοιτητών, μέσω της χρήσης του διαδικτύου και των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών. 
 • Η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και της εγχώριας καινοτομίας στο πλαίσιο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω της εξοικείωσης των φοιτητών με τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές.
 • Η βέλτιστη αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρονται από τα εγχώρια και διεθνή ακαδημαϊκά Ιδρύματα (π.χ. Open eClass, edX, Coursera, iTunesU, Khan Academy, MIT OCW κ.τ.λ.).

Συνοπτική περιγραφή της δράσης 

Αντικείμενο της δράσης

Αντικείμενο της δράσης «Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις στους προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας» είναι η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους δικαιούχους πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας, που εγγράφονται για πρώτη φορά σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019. 

Οι δικαιούχοι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν σταθερή ή κινητή (mobile) ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο για 12 μήνες. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων της δράσης που θα εξαργυρώσουν το κουπόνι τους δεν δύναται να ξεπεράσει τις πενήντα χιλιάδες (50.000) φοιτητές. Για την εξάντληση του αριθμού των πενήντα χιλιάδων (50.000) δικαιούχων της δράσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, με κριτήριο το χρόνο εξαργύρωσης του κουπονιού.

Ο μέγιστος αριθμός δικαιούχων που δύνανται να εξαργυρώσουν το κουπόνι τους μπορεί να αναπροσαρμοστεί με νεότερη Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

Δικαιούχοι της δράσης

Δικαιούχοι είναι όλοι οι προπτυχιακοί πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν και εγγράφηκαν για πρώτη φορά σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ) της χώρας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στην «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας». 

Ενδεικτική παρουσίαση - κατανομή μέγιστου αριθμού δικαιούχων της δράσης

Σύνοψη διαδικασίας προετοιμασίας, εφαρμογής και ολοκλήρωσης της δράσης

 • Εγγραφή των δικαιούχων φοιτητών και επιβεβαίωση της επιλεξιμότητάς τους, βάσει των στοιχείων που τηρούνται στην «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας».
 • Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών των προσφορών ευρυζωνικής σύνδεσης.
 • Συγγραφή όλων των επιμέρους οδηγών και εγχειριδίων της δράσης.
 • Εγγραφή και πιστοποίηση των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.
 • Υποβολή και αξιολόγηση των προσφορών ευρυζωνικής σύνδεσης.
 • Εγγραφή εξουσιοδοτημένων συνεργατών τηλεπικοινωνιακών παρόχων με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακών συμβολαίων και πιστοποίησή τους από τους αντίστοιχους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.
 • Εξαργύρωση κουπονιών επιχορήγησης. 
 • Αποστολή δικαιολογητικών από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και εκκαθάρισή τους. 
 • Καταβολή επιχορήγησης στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Το Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης 

Η υλοποίηση της δράσης, από τη διαδικασία εγγραφής των ενδιαφερομένων μέχρι και την ολοκλήρωσή της, θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) που έχει αναπτύξει η ΕΔΕΤ ΑΕ για το σκοπό αυτό. Το ΠΣ της δράσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα :

Διαδραστική Διαδικτυακή Πύλη Ενημέρωσης για τη δράση

Για την ενημέρωση των δικαιούχων και κάθε ενδιαφερομένου για όλα τα θέματα που αφορούν στην εξέλιξη της δράσης. Στη διαδικτυακή πύλη θα γίνεται ανάρτηση συχνών ερωτήσεων/απαντήσεων καθώς και ανακοινώσεων για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή έκδοσης και ελέγχου του κουπονιού επιχορήγησης κάθε δικαιούχου 

Μέσω της εφαρμογής αυτής ο κάθε δικαιούχος φοιτητής θα δημιουργεί λογαριασμό ώστε να εκτυπώνει το κουπόνι της επιχορήγησής του.

Επίσης, μέσω της εφαρμογής αυτής θα είναι εφικτός και ο έλεγχος της εγκυρότητας του κουπονιού επιδότησης του κάθε φοιτητή. 

Διαδραστική διαδικτυακή εφαρμογή για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες τους με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακών συμβολαίων.

Δικαιούχοι 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση 

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν οι πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΑ της χώρας, που εγγράφονται για πρώτη φορά σε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.

Χορήγηση και εξαργύρωση του Κουπονιού 

 1. Ο κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής θα μπορεί, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της δράσης και με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) που του έχουν χορηγηθεί από το οικείο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, να ελέγξει αν είναι επιλέξιμος δικαιούχος της δράσης. Εφόσον είναι δικαιούχος θα μπορεί να εκτυπώνει τον μοναδικό κωδικό του κουπονιού που του αντιστοιχεί ή να επιλέγει να τον λάβει στο e-mail του. Στη συνέχεια, θα έχει τη δυνατότητα να αναζητά τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, καθώς και το δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών τους και να εντοπίζει τις προσφορές που τον ενδιαφέρουν.
 2. Στο κατάστημα ο δικαιούχος προσέρχεται με το προσωπικό του κουπόνι (σε εκτυπώσιμη ή ηλεκτρονική μορφή) και με την αστυνομική του ταυτότητα/διαβατήριο. Ο υπάλληλος του τηλεπικοινωνιακού παρόχου ή ο εξουσιοδοτημένος συνεργάτης του με δικαίωμα σύναψης τηλεπικοινωνιακού συμβολαίου, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης, ελέγχει τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και αν το κουπόνι έχει ήδη εξαργυρωθεί.
 3. Ο δικαιούχος επιλέγει την προσφορά ευρυζωνικών υπηρεσιών της προτίμησής του και το κατάστημα καταχωρίζει την παραγγελία του μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης. 

Τα παραστατικά που θα εκδώσουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν σε εμφανές σημείο τον μοναδικό κωδικό κουπονιού του δικαιούχου, καθώς και το μοναδικό κωδικό παραγγελίας. Παραστατικό που δεν φέρει το σωστό κωδικό κουπονιού και κωδικό παραγγελίας δεν θα είναι επιλέξιμο από τη Δράση.

Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο δικαιούχος θα πρέπει να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα εκδοθούν και θα εκτυπωθούν στο κατάστημα από το Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης (ενδεικτικά: δελτίο παραγγελίας), καθώς και από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους (ενδεικτικά: τηλεπικοινωνιακό συμβόλαιο, δελτίο αποστολής - τιμολόγιο απαιτούμενου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, κ.λπ.). 

Οι δικαιούχοι που εξαργύρωσαν το κουπόνι τους θα μπορούν να ελέγχουν στο Πληροφοριακό Σύστημα της δράσης, εάν ο κωδικός κουπονιού αντιστοιχεί στο προϊόν (ευρυζωνική σύνδεση) που πράγματι επέλεξαν και προμηθεύτηκαν.

Υποχρεώσεις δικαιούχων

Ο κάθε δικαιούχος έχει στο πλαίσιο της δράσης τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

Να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στην παρούσα δράση.

Να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που εκδίδονται από την ΕΔΕΤ ΑΕ για την υλοποίηση της δράσης.

Να αναφέρει στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών της δράσης κάθε συμπεριφορά τηλεπικοινωνιακού παρόχου ή εξουσιοδοτημένου συνεργάτη του, η οποία αντιβαίνει στα προβλεπόμενα στον παρόντα Οδηγό και στο δικτυακό τόπο της δράσης. 

Προθεσμίες δικαιούχων

Οι δικαιούχοι φοιτητές θα μπορούν να εκδίδουν το κουπόνι τους από 05/11/2018 έως 31/05/2019. Η εξαργύρωση των κουπονιών επιχορήγησης θα μπορεί να πραγματοποιείται από 05/11/2018 έως 31/05/2019. 

ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Οικονομική αξία του κουπονιού 

Η οικονομική αξία κάθε κουπονιού αποτελεί μέρος της αμοιβής του τηλεπικοινωνιακού παρόχου, ως αντάλλαγμα για την ευρυζωνική σύνδεση που αυτός παρέχει στο δικαιούχο κάτοχό του, η οποία καταβάλλεται από την ΓΓΤΤ και εισπράττεται από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο, σύμφωνα με τους όρους του Κεφαλαίου 7 του παρόντος Οδηγού.

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι δεν δικαιούνται να επιδιώξουν, να αναζητήσουν ή να λάβουν αμοιβή υπό άλλους όρους ούτε οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση από την ΓΓΤΤ για την παροχή των ευρυζωνικών συνδέσεων.

Επιλογή προσφοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών

Οι δικαιούχοι, αφού επιλέξουν τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο που επιθυμούν, επισκέπτονται το κατάστημα εντός της περιόδου ισχύος του κουπονιού και επιλέγουν μία (1) από τις προσφορές του. Για την παροχή της διαδικτυακής σύνδεσης ισχύουν τα ακόλουθα:

Κατά την επίσκεψη του δικαιούχου στο κατάστημα και πριν την υπογραφή του Δελτίου Παραγγελίας, υπογράφεται και το τηλεπικοινωνιακό συμβόλαιο που έχει επιλέξει ο δικαιούχος.

Αν πρόκειται για τηλεπικοινωνιακό συμβόλαιο κινητής (mobile) σύνδεσης, αυτή ενεργοποιείται επί τόπου στο κατάστημα.

Αν πρόκειται για σταθερή ευρυζωνική σύνδεση, αυτή θα πρέπει να εγκαθίσταται στη δηλωθείσα και ισχύουσα διεύθυνση κατοικίας του δικαιούχου και η σύνδεση στο διαδίκτυο ενεργοποιείται το ταχύτερο δυνατό.

Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για την εκτέλεση της παραγγελίας είναι η ενεργοποίηση της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης. Υπογράφοντας το δελτίο παραγγελίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), ο δικαιούχος δηλώνει υπεύθυνα ότι η σύνδεση που επέλεξε έχει ενεργοποιηθεί. Το δελτίο παραγγελίας υπογράφεται αυστηρά μετά την εκτέλεση της παραγγελίας και αποτελεί δικαιολογητικό πληρωμής του τηλεπικοινωνιακού παρόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 7.

Στην περίπτωση που η ενεργοποίηση της σύνδεσης απαιτεί εργασίες εγκατάστασης στη διεύθυνση κατοικίας του δικαιούχου, η παραγγελία θα πρέπει να εκτελείται μετά το πέρας των εργασιών, σε δεύτερη επίσκεψη του δικαιούχου στο κατάστημα. 

Μέσω του ΠΣ της δράσης, εκτυπώνεται το δελτίο παραγγελίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα, όπου αναγράφονται:

 • η προσφορά ευρυζωνικής σύνδεσης που επελέγη για το συγκεκριμένο κωδικό κουπονιού που αντιστοιχεί στο δικαιούχο,
 • η οικονομική αξία της προσφοράς που επέλεξε ο δικαιούχος και επιχορηγείται από τη δράση, καθώς και η μέγιστη αξία του κουπονιού που εξαργύρωσε,
 • η εξουσιοδότηση του δικαιούχου προς τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο για την είσπραξη του αντιτίμου του κουπονιού, όπως αυτό διαμορφώνεται με βάση την προσφορά ευρυζωνικών υπηρεσιών που επιλέχθηκε.

Το δελτίο παραγγελίας υπογράφεται από τον ίδιο το δικαιούχο, χωρίς δικαίωμα εξουσιοδότησης άλλου προσώπου για το σκοπό αυτό.

Αν για οποιονδήποτε λόγο που οφείλεται στον τηλεπικοινωνιακό πάροχο δεν ολοκληρωθεί η παροχή της αναφερόμενης στο δελτίο παραγγελίας ευρυζωνικής σύνδεσης, ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος οφείλει αμέσως να ενημερώσει το Γραφείο Αρωγής Χρηστών (Help Desk) της δράσης, στο οποίο θα γνωστοποιεί τους λόγους μη εκτέλεσης της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος δεν λαμβάνει την αμοιβή που αντιστοιχεί σε αυτήν την παραγγελία. Εάν ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος δεν ενημερώσει εγκαίρως και λάβει την αμοιβή που αντιστοιχεί σε μη εκτελεσθείσα παραγγελία οφείλει άνευ άλλου τινός σε άμεση απόδοση της αμοιβής, ως αχρεωστήτως καταβληθείσας. 

Προθεσμίες εξαργύρωσης κουπονιού επιχορήγησης 

Η εξαργύρωση των κουπονιών επιχορήγησης από τους δικαιούχους φοιτητές θα μπορεί να πραγματοποιείται από 05/11/2018 έως 31/05/2019.

-------------

Επιλογή προσφοράς ευρυζωνικών υπηρεσιών

Οι δικαιούχοι, αφού επιλέξουν τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο που επιθυμούν, επισκέπτονται το κατάστημα εντός της περιόδου ισχύος του κουπονιού και επιλέγουν μία (1) από τις προσφορές του. Για την παροχή της διαδικτυακής σύνδεσης ισχύουν τα ακόλουθα:

Κατά την επίσκεψη του δικαιούχου στο κατάστημα και πριν την υπογραφή του Δελτίου Παραγγελίας, υπογράφεται και το τηλεπικοινωνιακό συμβόλαιο που έχει επιλέξει ο δικαιούχος.

Αν πρόκειται για τηλεπικοινωνιακό συμβόλαιο κινητής (mobile) σύνδεσης, αυτή ενεργοποιείται επί τόπου στο κατάστημα.

Αν πρόκειται για σταθερή ευρυζωνική σύνδεση, αυτή θα πρέπει να εγκαθίσταται στη δηλωθείσα και ισχύουσα διεύθυνση κατοικίας του δικαιούχου και η σύνδεση στο διαδίκτυο ενεργοποιείται το ταχύτερο δυνατό.

Σημειώνεται ότι προϋπόθεση για την εκτέλεση της παραγγελίας είναι η ενεργοποίηση της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης. Υπογράφοντας το δελτίο παραγγελίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), ο δικαιούχος δηλώνει υπεύθυνα ότι η σύνδεση που επέλεξε έχει ενεργοποιηθεί. Το δελτίο παραγγελίας υπογράφεται αυστηρά μετά την εκτέλεση της παραγγελίας και αποτελεί δικαιολογητικό πληρωμής του τηλεπικοινωνιακού παρόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 7.

Στην περίπτωση που η ενεργοποίηση της σύνδεσης απαιτεί εργασίες εγκατάστασης στη διεύθυνση κατοικίας του δικαιούχου, η παραγγελία θα πρέπει να εκτελείται μετά το πέρας των εργασιών, σε δεύτερη επίσκεψη του δικαιούχου στο κατάστημα. 

Μέσω του ΠΣ της δράσης, εκτυπώνεται το δελτίο παραγγελίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα, όπου αναγράφονται:

 • η προσφορά ευρυζωνικής σύνδεσης που επελέγη για το συγκεκριμένο κωδικό κουπονιού που αντιστοιχεί στο δικαιούχο,
 • η οικονομική αξία της προσφοράς που επέλεξε ο δικαιούχος και επιχορηγείται από τη δράση, καθώς και η μέγιστη αξία του κουπονιού που εξαργύρωσε,
 • η εξουσιοδότηση του δικαιούχου προς τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο για την είσπραξη του αντιτίμου του κουπονιού, όπως αυτό διαμορφώνεται με βάση την προσφορά ευρυζωνικών υπηρεσιών που επιλέχθηκε.

Το δελτίο παραγγελίας υπογράφεται από τον ίδιο το δικαιούχο, χωρίς δικαίωμα εξουσιοδότησης άλλου προσώπου για το σκοπό αυτό.

Αν για οποιονδήποτε λόγο που οφείλεται στον τηλεπικοινωνιακό πάροχο δεν ολοκληρωθεί η παροχή της αναφερόμενης στο δελτίο παραγγελίας ευρυζωνικής σύνδεσης, ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος οφείλει αμέσως να ενημερώσει το Γραφείο Αρωγής Χρηστών (Help Desk) της δράσης, στο οποίο θα γνωστοποιεί τους λόγους μη εκτέλεσης της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος δεν λαμβάνει την αμοιβή που αντιστοιχεί σε αυτήν την παραγγελία. Εάν ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος δεν ενημερώσει εγκαίρως και λάβει την αμοιβή που αντιστοιχεί σε μη εκτελεσθείσα παραγγελία οφείλει άνευ άλλου τινός σε άμεση απόδοση της αμοιβής, ως αχρεωστήτως καταβληθείσας.  

Δείτε ΕΔΩ όλα τα Νέα για το Φοιτητικό Επίδομα Internet.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr