Μειωμένα κόμιστρα μετακίνησης και πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές«Ρυθμίσεις και για τα ζητήματα ασφάλισης για την πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη και μειωμένων κομίστρων μετακίνησης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι διατηρούν τα δικαιώματα αυτά έως την ημερομηνία πλήρους και επιτυχούς ολοκλήρωσης του Π.Μ.Σ. (επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων και διπλωματικής εργασίας). Οι ρυθμίσεις αυτές εμπεριέχονται στην παράγραφο 8, άρθρο 23 του Σχεδίου Νόμου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Συγκεκριμένα η διάταξη αναφέρει:

8. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής: «Δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του ν. 4009/2011, μέχρι την ημερομηνία ανακήρυξής τους ως κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών».

Η Αιτιολογική Έκθεση αναφέρει:

Με την παρ. 8 ρυθμίζονται ζητήματα ασφάλισης και μειωμένων κομίστρων μετακίνησης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι διατηρούν τα δικαιώματα αυτά έως την ημερομηνία πλήρους και επιτυχούς ολοκλήρωσης του Π.Μ.Σ. (επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων και διπλωματικής εργασίας)».

Σύστημα κατά των αντιγραφών απέκτησαν τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr