Επίδομα σίτισης για τους σπουδαστές των ΑΕΝ ύψους 600 ευρώ (ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ)

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού: Συμπεριλήφθηκε ρύθμιση για τη χορήγηση επιδόματος σίτισης στους σπουδαστές των ΑΕΝ ύψους 600 ευρώ σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που ψηφίστηκε από τη Βουλή.

Πιο συγκεκριμένα στους σπουδαστές εσωτερικής φοίτησης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) μεικτής φοίτησης χορηγείται ετήσιο επίδομα σίτισης ίσο με εξακόσια (600) ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες διαβίωσης που συνεπάγεται η φοίτηση στις εν λόγω Ακαδημίες. 

Οι Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος είναι οι εξής: 

α) ο σπουδαστής να φοιτά σε Α.Ε.Ν., 

β) να αποδεικνύεται η φοίτησή του με πιστοποιητικό της οικείας Ακαδημίας, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο σπουδαστής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του, που προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο (2) εξαμήνων (πιστοποιητικό καλής επίδοσης), εκτός του πρώτου έτους, για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής, 

γ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα Θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται. Δεν παρέχεται το επίδομα, αν ο σπουδαστής έχει ατομικό ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, άνω των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ. 

Δικαιούχος του επιδόματος είναι ο σπουδαστής. 

Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της οικείας Ακαδημίας, εξαιρουμένων των εξαμήνων επί πλοίου εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, η διάρκεια δε αυτών καθώς και η επίδοση του σπουδαστή βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης, που του χορηγείται. 

Το επίδομα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ. 2, αυτό καταλογίζεται εις βάρος του στο τριπλάσιο και επιβάλλεται η επιστροφή του στο Δημόσιο κατά τις διατάξεις  του Κ.Ε.Δ.Ε.

Επίδομα σίτισης για τους σπουδαστές των ΑΕΝ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr