Διαγωνισμός, φοιτητές, Γραφικών, Καλών Τεχνών, Εφημερίδα, Κυβέρνησης

Διαγωνισμός για φοιτητές Γραφικών και Καλών Τεχνών για την αναμόρφωση της Εφημερίδας της Κυβέρνησης [Φοιτητικός Διαγωνισμός]

To Εθνικό Τυπογραφείο  με  αφορμή τη συμπλήρωση εκατόν ενενήντα χρόνων από την οργάνωση και λειτουργία στο Ναύπλιο, το 1825, της πρώτης κρατικής τυπογραφικής μονάδας και την ίδρυση «Εφημερίδας της Διοικήσεως» για τη δημοσίευση των πολιτειακών πράξεων που ονομάστηκε «Τυπογραφία της Διοικήσεως», προχωρά στην προκήρυξη διαγωνισμού για την αναμόρφωση του  τυπογραφικού  σχεδιασμού του φύλλου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Από την ίδρυση του πρώτου Τυπογραφείου και της πρώτης εφημερίδας της Διοίκησης, έως σήμερα, η μορφή του ΦΕΚ έχει αλλάξει πολλές φορές, αντανακλώντας τις πολιτειακές αλλαγές, τις τεχνολογικές εξελίξεις στα εκτυπωτικά μηχανήματα και στις γραφικές τέχνες, το διαθέσιμο εξοπλισμό, τις λειτουργικές ανάγκες αλλά και την αισθητική της κάθε εποχής.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι για όλους τους τελευταίους φοιτητικούς διαγωνισμούς ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

Δεδομένου των θεαματικών αλλαγών στην τυπογραφία και στις γραφικές τέχνες που οφείλονται στην εμφάνιση της Πληροφορικής, το Εθνικό Τυπογραφείο προσκαλεί φοιτητές/σπουδαστές Γραφικών Τεχνών και Καλών Τεχνών καθώς και επαγγελματίες γραφικών τεχνών να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του ΦΕΚ, στην έντυπη και την ηλεκτρονική μορφή του.

Προθεσμία  υποβολής προτάσεων: 11η Ιανουαρίου 2016

Επικοινωνία:  210 5279101-3

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

1. Θέμα και Σκοπός του Διαγωνισμού

1.1 To θέμα του Διαγωνισμού είναι ο σχεδιασμός της μορφής του Φύλλου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), και αφορά το λογότυπο, την πρώτη σελίδα των τευχών Α΄, Β΄ και Γ΄, δύο αντικριστές σελίδες ενός εκ των τριών τευχών και την τελευταία σελίδα.

1.2 Σκοπός του διαγωνισμού είναι η αναζήτηση πρωτότυπων προτάσεων για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του ΦΕΚ, στην έντυπη και την ηλεκτρονική μορφή του.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι υπάλληλοι του Εθνικού Τυπογραφείου, οι φοιτητές/σπουδαστές Γραφικών Τεχνών και Καλών Τεχνών καθώς και επαγγελματίες γραφικών τεχνών. Οι ανωτέρω μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό ατομικά ή σε ομάδα.

2.2. Αποκλείονται από το Διαγωνισμό τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής.

3. Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

3.1 Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής καθώς και των σχετικών προτάσεων στο διαγωνισμό ορίζεται η 11η Ιανουαρίου 2016 και ώρα 13.30 μ.μ.

3.2 Η αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό μαζί με το σχετικό φάκελο που θα είναι σφραγισμένος, θα πρέπει να υποβληθεί στο Εθνικό Τυπογραφείο Καποδιστρίου 34, Αθήνα Τ.Κ 10432, ισόγειο, τμήμα Γραμματείας τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες (08.00π.μ έως 13.30μ.μ.). Η υποβολή μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον δημιουργό ή εκπρόσωπό του. Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην ίδια διεύθυνση, μέσω ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στο Εθνικό Τυπογραφείο πριν τη λήξη της καθοριζόμενης από το παρόν προθεσμίας. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τους δημιουργούς.

3.3 Αιτήσεις που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο Εθνικό Τυπογραφείο μετά την καθοριζόμενη από το παρόν ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα γίνονται δεκτές.

3.4 Το Εθνικό Τυπογραφείο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή φθορά των φακέλων που δεν θα περιέλθουν με ένα από τους ανωτέρω τρόπους στο Τμήμα Γραμματείας.

4. Σήμανση του φακέλου συμμετοχής  

Ο φάκελος συμμετοχής θα πρέπει απαραίτητα να φέρει  το ονοματεπώνυμο 

και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔOΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Καποδιστρίου 34, Αθήνα Τ.Κ. 10432  

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

5.Περιεχόμενα του φάκελου συμμετοχής  

Ο φάκελος συμμετοχής των διαγωνιζομένων θα πρέπει να περιλαμβάνει:  

5.1 Την  πρόταση του διαγωνιζομένου η οποία θα αφορά:

α)Την πρώτη σελίδα των τευχών Α’, Β’ και Γ’

β) δύο αντικριστές σελίδες ενός εκ των τριών τευχών και 

γ) την τελευταία σελίδα με κείμενο και τελικές υπογραφές, ενός τεύχους.  

δ) την τελευταία σελίδα με πληροφορίες για το Εθνικό Τυπογραφείο, την τιμή  πώλησης  των  φύλλων  της  Εφημερίδος  της  Κυβερνήσεως,  στοιχεία  επικοινωνίας  κ.λπ.

Η πρόταση θα υποβληθεί:

α) σε έντυπη μορφή σε φυσικό μέγεθος και σε διάσταση Α4 (21x29,7 cm) και  

β)  σε  ηλεκτρονική  μορφή  σε  αρχείο  τύπου  PDF,  αποθηκευμένη  σε (cd),  μη  επανεγγράψιμο.

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων η πρότασή θα επιλεγεί στις έξι επικρατέστερες, θα  κληθούν    να  καταθέσουν  αναλυτικά  τα  σχέδιά  τους  σε  μορφή  InDesign version CS.

5.2 Αίτηση  συμμετοχής  υπογεγραμμένη  από  τον  διαγωνιζόμενο  η  οποία  βρίσκεται  στο  Παράρτημα  της  παρούσας  προκήρυξης.  Η  αποστολή  της  υπογεγραμμένης  αίτησης  συμμετοχής  συνεπάγεται  την  πλήρη  και  ανεπιφύλακτη  αποδοχή  όλων  των  όρων  που  αναφέρονται  στην  παρούσα προκήρυξη.

5.3 Όλα  τα  στοιχεία  που  περιέχονται  στον  φάκελο  πρέπει  να  φέρουν  το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζομένου.

5.4 Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει με μία (1) μόνο πρόταση.

6. Προδιαγραφές

6.1 Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις τους ξεχωριστά για τα συγκεκριμένα τεύχη Α΄, Β΄ και Γ΄, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 της 4 παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία όπως απεικονίζονται στα υποδείγματα των αντίστοιχων τευχών που επισυνάπτονται στο Παράρτημα.

6.2 Το εθνόσημο της Ελληνικής Δημοκρατίας θα πρέπει να διατηρηθεί στις προτάσεις των δημιουργών με μόνο περιορισμό τις προδιαγραφές που θέτει ο Ν.48/1975(ΦΕΚ 108 Α΄).

7. Επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων (σύνθεση και λειτουργία)

7.1 Για την αξιολόγηση των προτάσεων θα συσταθεί πενταμελής Επιτροπή που θα απαρτίζεται, με αλφαβητική σειρά από τον κ. Χαράλαμπο Βερύκιο, συνταξιούχο υπάλληλο του Εθνικού Τυπογραφείου που είχε διατελέσει προϊστάμενος Διεύθυνσης, τον κ. Γεώργιο Βλάχο, τ. Επίκουρο Καθηγητή ΤΕΙ Αθήνας (Τμήμα Γραφικών Τεχνών), την κα Λουΐζα Καραπιδάκη, Αρχαιολόγο Ιστορικό Τέχνης, την κα Ξανθίππη Μίχα –Μπανιά, Γραφίστα και τον κ. Αναστάσιο Ε. Πολίτη, Καθηγητή ΤΕΙ Αθήνας (Τμήμα Γραφικών Τεχνών). Πρόεδρος‐συντονίστρια της επιτροπής θα είναι η κ. Ξανθίππη Μίχα‐Μπανιά με αναπληρωτή τον κ. Χαράλαμπο Βερύκιο. Η Επιτροπή θα υποστηρίζεται γραμματειακά από υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου.

7.2 Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνεδριάζει στο Εθνικό Τυπογραφείο, μετά από πρόσκληση της Προέδρου της. Σε κάθε συνεδρίαση θα τηρείται πρακτικό.

7.3 Η Επιτροπή Αξιολόγησης: α) Προβαίνει σε εξέταση των φακέλων για να διαπιστώσει την εκπλήρωση των τυπικών όρων της προκήρυξης. Με απόφαση της Επιτροπής αποκλείεται από οποιαδήποτε περαιτέρω κρίση κάθε φάκελος που δεν ανταποκρίνεται σε έναν ή περισσότερους τυπικούς όρους. β)Εξετάζει και αξιολογεί όλα τα επιμέρους στοιχεία των υπόλοιπων διαγωνιζομένων και συντάσσει σχετικό πρακτικό στο οποίο αναφέρονται τα έξι (6) επικρατέστερα για βράβευση έργα. γ) Η Γραμματεία της Επιτροπής καλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία (Fax) τους έξι επικρατέστερους διαγωνιζόμενους να καταθέσουν αναλυτικά την πρότασή τους σε μορφή InDesign version CS, εντός 5 εργασίμων ημερών. δ) Τέλος, η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει και αξιολογεί συγκριτικά όλα τα επιμέρους στοιχεία των έξι (6) επικρατέστερων διαγωνιζομένων, συντάσσει αναλυτική έκθεση στην οποία αναφέρονται οι παρατηρήσεις σχετικά με την αξιολόγηση κάθε μίας από τις έξι (6) συμμετοχές χωριστά και εκδίδει την τελική της απόφαση, κατατάσσοντας τους διαγωνιζομένους κατά σειρά επιτυχίας.

7.4 Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων από την Επιτροπή είναι: ο βαθμός ανταπόκρισης της πρότασης στο σκοπό του έργου, τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά της πρότασης. Η Κριτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει την ιεράρχηση και τη βαρύτητα των κριτηρίων που θέτει η παρούσα προκήρυξη.

7.5 Η Επιτροπή πρέπει να εκδώσει την τελική απόφασή της μέσα σε 30 εργάσιμες ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής. Η Επιτροπή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία μόνο σε περίπτωση εξαιρετικά μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων, ή για άλλο πολύ σοβαρό λόγο.

7.6 Τα ονόματα των βραβευθέντων, θα ανακοινωθούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) και θα κοινοποιηθούν στην Ένωση Γραφιστών Ελλάδας, στην Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και στον Σύνδεσμο Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος (Σ.Ε.Μ.Ε.Ε.) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία (Fax).

8. Βραβεία:

8.1. Οι έξι διακριθέντες διαγωνιζόμενοι θα λάβουν πιστοποιητικό διάκρισης. Επιπλέον θα χορηγηθούν ως συμβολικά βραβεία έργα που τυπώθηκαν στο Εθνικό Τυπογραφείο, ως εξής:

1. Α΄ = βραβείο, το Χρηστικό Λεξικό της  Νεοελληνικής  Γλώσσας της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 2014.    

2. Β΄ και Γ΄ βραβείο: Δύο (2) Λευκώματα.   

3. Α΄, Β΄ και Γ΄ έπαινος:  Ένα (1) Λεύκωμα.    

8.2 Η απονομή των βραβείων και των επαίνων θα γίνει σε ειδική τελετή. Η ημερομηνία και ο χώρος της τελετής θα γνωστοποιηθούν έγκαιρα στους ενδιαφερομένους.

8.3 Σε όλους τους συμμετέχοντες που πληρούν τους τυπικούς όρους της προκήρυξης θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

9. Πνευματική Ιδιοκτησία Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό περιέρχονται στην πλήρη και αποκλειστική χρήση και εκμετάλλευση του Εθνικού Τυπογραφείου το οποίο έχει το δικαίωμα: α) να εκθέσει δημόσια τις προτάσεις των διαγωνισθέντων (το σύνολο ή μερικών εξ αυτών) β) να χρησιμοποιήσει την πρόταση ενός εκ των βραβευθέντων προκειμένου να αλλάξει τη μορφή της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Σε κάθε περίπτωση θα αναφερθεί το όνομα του δημιουργού στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Σημειώνεται ότι το Εθνικό Τυπογραφείο και το αρμόδιο Υπουργείο δεν υποχρεούται να προβεί σε αναμόρφωση του τυπογραφικού σχεδιασμού της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Η αναμόρφωση μπορεί να γίνει, εφόσον κριθεί σκόπιμο κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α΄).

10. Λοιπά Στοιχεία/Πληροφορίες

10.1 Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα κοινοποιηθεί στην Ένωση Γραφιστών Ελλάδος, στην Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και στον Σύνδεσμο Εκτυπωτικών Μέσων Επικοινωνίας Ελλάδος (Σ.Ε.Μ.Ε.Ε.) για να ανακοινωθεί στα μέλη τους.

10.2 Τυχόν ερωτήσεις και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την 19/12/2015. Οι απαντήσεις θα αναρτώνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο διαδικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου.

10.3. Στην ιστοσελίδα του Ε.Τ. και ειδικότερα στη διαδρομή http://www.et.gr/index.php/ethinko‐typografeio/history/typography‐history μπορείτε να δείτε την ιστορική εξέλιξη της μορφής του ΦΕΚ

Παραρτήματα

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου: www.et.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr