Όροι Χρήσης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα (stegastiko.minedu.gov.gr)

Φοιτητικό - Στεγαστικό Επίδομα 2018-2019: Όροι Χρήσης των Πληροφοριακών Υποδομών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ηλεκτρονική Αίτηση για την Παροχή Στεγαστικού Επιδόματος στους Δικαιούχους Φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης».

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2018-2019: Δικαιούχοι, Προϋποθέσεις, Διαδικασία & Δικαιολογητικά

Όροι Χρήσης stegastiko.minedu.gov.gr 

1. Κάθε χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν από την χρήση των πληροφοριακών υποδομών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ηλεκτρονική Αίτηση για την Παροχή Στεγαστικού Επιδόματος στους Δικαιούχους Φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» και σε περίπτωση διαφωνίας, να απόσχει. Η χρήση των υποδομών του έργου συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης.

Την ενημερωτική σελίδα για όλα τα τελευταία νέα του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

2. Ο χρήστης αποδέχεται ότι τα στοιχεία που δηλώνει στο πρόγραμμα είναι αληθή και επίκαιρα και ότι κάθε δήλωσή του στο πρόγραμμα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν.1599/1986.

3. Ο χρήστης των υποδομών της δράσης «Ηλεκτρονική Αίτηση για την Παροχή Στεγαστικού Επιδόματος στους Δικαιούχους Φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» δηλώνει και αποδέχεται ρητά και χωρίς καμία επιφύλαξη, ότι κάθε δραστηριότητά του στα Πληροφοριακά Συστήματα του Έργου και η χρήση αυτών, θα υπακούει στους παρόντες όρους χρήσης και στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

4. Οι εκάστοτε χρήστες υποχρεούνται να αναλαμβάνουν οποιαδήποτε αξίωση προβληθεί κατά του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και να απαλλάξουν το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τους διευθυντές, υπαλλήλους, εργαζομένους και αντιπροσώπους της από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων και των ευλόγων δικαστικών εξόδων), δικαστικές αποφάσεις και άλλες δαπάνες ή απαιτήσεις τρίτων που τυχόν προέλθουν από παραβιάσεις: δικαιωμάτων τρίτων, όπως ενδεικτικά των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων κ.α. σύμφωνα με το ν.2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να μείνετε ενημερωμένοι για όλες τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε μετά την ηλεκτρονική αίτηση για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα, πατήστε ΕΔΩ.

5. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε χρήστη υπόκεινται στους παρόντες όρους, καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου για την εν γένει προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών, όπως ερμηνεύονται με τις αποφάσεις των αρμόδιων Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών. Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών µέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δεν εμπλέκεται σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο σε οποιαδήποτε τυχόν διένεξη μεταξύ τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων που συμμετέχουν είτε στη δράση «Ηλεκτρονική Αίτηση για την Παροχή Στεγαστικού Επιδόματος στους Δικαιούχους Φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης». Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ν. 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τα δεδομένα συλλέγονται για τους σκοπούς της παροχής της υπηρεσίας, για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και την ενημέρωση τους για ζητήματα που σχετίζονται με την υπηρεσία αυτή. Με την παροχή της συγκατάθεσης στο παρόν, ο χρήστης παρέχει και τη συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν κατά τα οριζόμενα στο ν. 2472/97, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τηρεί το απόρρητο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει και επεξεργάζεται για λογαριασμό του έργου «Ηλεκτρονική Αίτηση για την Παροχή Στεγαστικού Επιδόματος στους Δικαιούχους Φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» και δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σε τρίτους με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στο παρόν. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η χρήση των υποδομών του έργου «Ηλεκτρονική Αίτηση για την Παροχή Στεγαστικού Επιδόματος στους Δικαιούχους Φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης»συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του χρήστη για καταχώριση των προσωπικών του στοιχείων σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά και την επεξεργασία τους από Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση της παρούσας δράσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως έχει τροποποιηθεί ισχύει. Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων που δηλώνουν οι χρήστες και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει χωρίς τη συναίνεση τους σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές. Ο εγγεγραμμένος χρήστης αποδέχεται ότι ο φορέας υλοποίησης της δράσης δεν φέρει καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία του, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης επεξεργασίας επιφέρουσας περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη στα υποκείμενά τους, λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο του φορέα υλοποίησης της δράσης.

7. Ο φορέας υλοποίησης της δράσης δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» ο παρών δικτυακός τόπος, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά τη χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιασδήποτε μορφής δέσμευση για το φορέα υλοποίησης της δράσης.

8. Σε κάθε περίπτωση το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παρόντων όρων χρήσης χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, αναρτώντας σχετική ενημέρωση στον παρόντα ιστότοπο, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά που κάνουν χρήση των υποδομών να παρακολουθούν τις σχετικές ενημερώσεις και, εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους.

9. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους όρους συμμετοχής κριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο ως άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός, αυτός ο όρος θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί, ενώ οι υπόλοιποι όροι δεν θα πάσχουν ακυρότητας συνεπεία αυτού του γεγονότος. Η ενδεχόμενη αδράνεια του φορέα υλοποίησης της δράσης να επιβάλει συμμόρφωση με τους παρόντες όρους δε θα εκλαμβάνεται ως παραίτηση από τους όρους αυτούς.

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2018-2019, μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Μείνετε Συντονισμένοι στα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr, το Μεγαλύτερο Φοιτητικό Portal της χώρας και για ότι ΝΕΟΤΕΡΟ σχετικά με το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα θα σας ενημερώσουμε πρώτοι εδώ!

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr