Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ Στέγασης "Αθηνά" για Πρωτοετείς

Πρωτοετείς Φοιτητές 2019-2020: Η ΧΕΝ Ελλάδος συνεχίζει να ανταποκρίνεται στην οικονομική κρίση και υλοποιεί για 7η συνεχή χρονιά (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) το Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ στο διεθνών προδιαγραφών Πολυκέντρο «ΑΘΗΝΑ» στην Ηλιούπολη.

Το δωρεάν πρόγραμμα στέγασης αφορά φοιτήτριες, σε Σχολές Πανεπιστημίων και πρώην ΤΕΙ της Αθήνας και του Πειραιά, από την περιφέρεια, οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν το δικαίωμα ισότιμης πρόσβασής τους στην ανώτατη εκπαίδευση.

Η επιλογή των επωφελούμενων γίνεται με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Την ενημερωτική σελίδα των Πρωτοετών Φοιτητών 2019-2020 μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Η ΧΕΝ Ελλάδος στο ιδιόκτητο κτίριό της «Πολυκέντρο «ΑΘΗΝΑ»,στην Ηλιούπολη, σε ένα σύγχρονο χώρο 3000 τ.μ. και σε εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών παρέχει αξιοπρεπή και ασφαλή διαμονή σε φοιτήτριες διασφαλίζοντας το δικαίωμά τους στην γνώση.

Μέχρι σήμερα πάνω από 70  νέες γυναίκες έχουν φιλοξενηθεί σε ένα ζεστό και ασφαλές περιβάλλον. Μέσα από το πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα ομαδικών δραστηριοτήτων και πρόσβασης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες της ΧΕΝ Ελλάδος, όπως το Κέντρο Συμβουλευτικής Απασχόλησης από όπου έχουν τη δυνατότητα, όσες εξυπηρετούμενες το επιθυμούν, να αντλήσουν υποστήριξη στην προετοιμασία τους για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Η παροχή αξιοπρεπούς και ασφαλούς στέγασης δεν αποτελεί για τη ΧΕΝ Ελλάδος μια καινούρια υπηρεσία. Από το 1960 στην Ηλιούπολη, αλλά και στην Αμερικής 11 οι Ξενώνες της ΧΕΝ έχουν δώσει ασφαλή στέγη σε εκατοντάδες γυναίκες.

Ειδικότερα, το κτίριο «Αθηνά» φιλοξένησε προγράμματα αποκατάστασης προσφύγων υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, προγράμματα ενδυνάμωσης και ασφαλούς στέγασης ελληνίδων, αλλά και αλλοδαπών γυναικών που ανήκαν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η ΧΕΝ Ελλάδος, στο ιδιόκτητο κτίριο «Αθηνά» στην Ηλιούπολη, υλοποιεί για 7η συνεχή χρονιά (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) το «Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ — δωρεάν στέγαση για φοιτήτριες» από την περιφέρεια σε σχολές της Αττικής. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτές φοιτήτριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις μπορούν να ενταχθούν σπουδάστριες δημοσίων ΙΕΚ, οι οποίες πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

Το πρόγραμμα δωρεάν στέγασης για φοιτήτριες αποτελεί εξειδικευμένη υπηρεσία της ΧΕΝ Ελλάδος και ανταποκρίνεται στις άμεσες ανάγκες του γυναικείου πληθυσμού, όπως διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

α. Η ενδιαφερόμενη και η οικογένειά της να μην διαθέτουν τόπο μόνιμης κατοικίας εντός Αττικής (από ενοικίαση, παραχώρηση ή ιδιοκατοίκηση).

β. Η ενδιαφερόμενη οφείλει να υποβάλει, απαραιτήτως, έγγραφο αίτημα συνοδευόμενο από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά.

γ. Η ενδιαφερόμενη, που δεν πληροί κάποια ή κάποιες από τις προϋποθέσεις, μπορεί να υποβάλλει έγγραφο αίτημα, συνοδευόμενο από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και συμπληρωματικά έγγραφα που αποδεικνύουν την ανάγκη πρόσβασης στο πρόγραμμα. Το αίτημα θα εξετάζεται από την Επι- τροπή Ξενώνα και με βάση την εισήγησή της, θα εγκρίνεται ή όχι από το Προεδρείο της ΧΕΝ Ελλάδος.

2. ΔIKAIOΛOΓHTIKA (1)

Το έντυπο της αίτησης μπορείτε να το κατεβάσετε πατώντας εδώ. Επίσης χορηγείται από τα γραφεία της ΧΕΝ Ελλάδος (Αμερικής 11, Αθήνα & Μαρίνου Αντύπα 81, Ηλιούπολη). Το αίτημα υποβάλλεται πρωτότυπο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.

2. Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος: α. Της ιδίας, εφόσον υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης

β. Του/των γονέα/ων, κηδεμόνα/ων, επιτρόπου/ων της φοιτήτριας/σπουδάστριας, που έχει/ ουν την επιμέλειά της

Σε περίπτωση που οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, υποβάλλονται υποχρεωτικά τα εκκαθαριστικά σημειώματα και των δύο.

γ. Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι αυτό θα προσκομισθεί το συντομότερο δυνατό και πάντως μέχρι την ημε- ρομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων.

3. Έγγραφα που να αποδεικνύουν και να ενημερώνουν για την ύπαρξη ειδικών λόγων (πολυτεκνία, αδελφός/η φοιτητής/τρια ή στρατιώτης, απώλεια γονέα, ανεργία γονέα, γονείς σε διάσταση ή δια- ζευγμένοι, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή μελών της οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια κλπ.).

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5. Βεβαίωση τμήματος για τη φοίτηση ή την εγγραφή.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά, κατατίθενται ή αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη ΧΕΝ Ελλάδος στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Αμερικής 11 – 106 72, Αθήνα με την ένδειξη «Προς την Επιτροπή Ξενώνα».  

(1) «Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση, συλλέγονται στο πλαίσιο επιλογής και ένταξης εξυπηρετούμενων στο "Πρόγραμμα Αθηνά - δωρεάν στέγαση για φοιτήτριες" της ΧΕΝ Ελλάδος. Πρόσβαση στα δεδομένα έχουν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του Ιδρύματος και η Επιτροπή Ξενώνα με σκοπό την επιλογή και ένταξη των εξυπηρετούμενων με βάση τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια επιλογής που θέτει το Πρόγραμμα. Τα έντυπα των αιτήσεων, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τα συνοδεύουν ή τα συμπλη- ρωματικά που τυχόν ζητηθούν, τηρούνται με ασφάλεια στα γραφεία της ΧΕΝ Ελλάδος. Σε περίπτωση ένταξης στο πρόγραμμα τα στοιχεία αυτά τηρούνται με ασφάλεια για ένα διάστημα πέντε (5) ετών από την τελευταίο ακαδημαϊκό έτος ένταξης και στην συνέχεια ανωνυμο- ποιούνται και καταστρέφονται. Σε περίπτωση απόρριψης η ενδιαφερόμενη έχει δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως να παραλάβει τα στοιχεί- α που έχει καταθέσει οποτεδήποτε στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους που υπέβαλλε το αίτημα ένταξης της. Σε διαφορετική περίπτω- ση τα στοιχεία αυτά ανωνυμοποιούνται και καταστρέφονται το αργότερο έως τα τέλη Ιουλίου του έτους που υπέβαλλε το αίτημα ένταξης.

Σε περίπτωση που κάποια υποψήφια προς ένταξη ή κάποια εξυπηρετούμενη θέλει να έχει πρόσβαση στην αίτηση και τα υποβληθέντα απαιτούμενα ή συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή να ασκήσει τα δικαιώματά της (σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊ- κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - GDPR), μπορεί να επικοινωνεί με την κα Ελένη Σταμέλου, στο τηλέφωνο 210 36 24 291 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου που εφαρμόζει η ΧΕΝ Ελλάδος μπορείτε να επισκεφθείτε την επίση- μη ιστοσελίδα της www.xen.gr»

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η Επιτροπή Ξενώνα εξετάζει την πληρότητα των φακέλων και αξιολογεί τα αιτήματα. Για πρώτη χρονιά φέτος, ως μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης θα συμπεριληφθεί και μια προσωπική επι- κοινωνία είτε δια ζώσης είτε μέσω skype με μέλη της Επιτροπής. Στη συνέχεια αποφασίζει για την κατανομή των διαθέσιμων θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενες. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά έγγραφα και δικαιολογητικά.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συντάσσει τον κατάλογο αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και των επιλαχουσών, εφόσον υπάρξουν. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι ενδιαφερόμενες ενημερώνονται τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά για την τύχη του αιτήματός τους.

Η Επιτροπή Ξενώνα θα συνεδριάσει στις 23 Σεπτεμβρίου 2019, για να εξετάσει τα αιτήματα που θα έχουν παραληφθεί έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2019.

Σε όσες φοιτήτριες γίνουν δεκτές θα ζητηθεί να προσκομίσουν πιστοποιητικά υγείας από δημόσιο φορέα ΠΕΔΥ ή Νοσοκομείο, και συγκεκριμένα δερματολογική εξέταση & ακτινογραφία θώρακος).

Η μη προσκόμιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα, για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας.

ΑΙΤΗΣΗ

Πληροφορίες: Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00 – 16:00) στα τηλέφωνα

210.3624291 - 3606530 (Δ. Παναγοπούλου) & 210.9932820 (Σ. Ιωάννου)

 

Ειδικές φοιτητικές προσφορές στους Πρωτοετείς για μετακομίσεις και μεταφορές

SOS συμβουλές για πρωτοετείς φοιτητές ενόψει αναζήτησης φοιτητικής στέγης

Την ενημερωτική σελίδα των Πρωτοετών Φοιτητών 2019-2020 μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα που αφορούν τους Πρωτοετείς Φοιτητές.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr