Διαδικασία ολοκλήρωσης εγγραφής και ελέγχου ταυτοπροσωπίας πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ολοκλήρωση Εγγραφών: Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι πρωτοετείς φοιτητές 2019-2020 του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου για την εγγραφή τους στο Τμήμα εισαγωγής. 

Πέρασες στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο; Κάνε LIKE στην σελίδα «Ενημέρωση Φοιτητών Χαροκόπειου Πανεπιστημίου» για να είσαι πάντα ενημερωμένος για όλα τα φοιτητικά νέα του Πανεπιστημίου!

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες ότι από τη Δευτέρα 30-09-2019 έως και την Τετάρτη 02-10-2019 και ώρες 10.30 - 14.00, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία ελέγχου ταυτοπροσωπίας. Για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας θα χρειαστεί οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας και να επιδείξουν την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο και ευκρινές αντίγραφο αυτών.
 • Εκτυπωμένη την αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής θα πρέπει να φέρει οπωσδήποτε το γνήσιο της υπογραφής).
 • 2 φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμες)
 • (Μόνο για άρρενες φοιτητές) Πιστοποιητικό γέννησης ή Οικογενειακής κατάστασης στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων.
 • Βεβαίωση από ΚΕΠ για τον αριθμό ΑΜΚΑ (Μόνο σε περίπτωση που οι εγγραφέντες έχουν προβεί σε διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων τους στο Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ)

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσκομιστεί εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης που η αυτοπρόσωπη παρουσία (των επιτυχόντων ή νομίμως εξουσιοδοτημένων από αυτούς προσώπων) δεν είναι δυνατή, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή, η εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής πρέπει να είναι επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής του επιτυχόντα.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 07/10/2019 (σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος).

Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής

Ενημερώνουμε τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες ότι από την Τετάρτη 25-09-2019 έως και την Παρασκευή 27-09-2019 και ώρες 11.00 έως 14.00, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία ελέγχου ταυτοπροσωπίας. Για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες θα χρειαστεί να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής και να επιδείξουν την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

• αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και ευκρινές αντίγραφο αυτών

• εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής η οποία φέρει, μετά την υποβολή της, αριθμό πρωτοκόλλου

• 2 φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμες)

• (μόνο για άρρενες φοιτητές) Πιστοποιητικό γέννησης ή Οικογενειακής κατάστασης στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων. 

Στην περίπτωση που οι εγγραφέντες έχουν προβεί σε διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων τους στο Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ θα πρέπει να προσκομίσουν και τη σχετική βεβαίωση από το ΚΕΠ.

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσκομιστεί εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης που η αυτοπρόσωπη παρουσία (των επιτυχόντων ή νομίμως εξουσιοδοτημένων από αυτούς προσώπων) δεν είναι δυνατή, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή, η εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής πρέπει να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής του επιτυχόντα.

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής

(Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα, κεντρικό κτίριο, 1ος όροφος)

Τμήμα Γεωγραφίας

Ενημερώνουμε τους/τις πρωτοετείς φοιτητές/τριες ότι από την Παρασκευή 27 έως και την Πέμπτη 03 Οκτωβρίου 2019 και ώρες 11.00 έως 14.00, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία ελέγχου ταυτοπροσωπίας. Για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες θα χρειαστεί να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωγραφίας και να επιδείξουν την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και ευκρινές αντίγραφο αυτών
 • εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής η οποία φέρει, μετά την υποβολή της, αριθμό πρωτοκόλλου
 • 2 φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμες)
 • (μόνο για άρρενες φοιτητές) Πιστοποιητικό γέννησης ή Οικογενειακής κατάστασης στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων.

Στην περίπτωση που οι εγγραφέντες έχουν προβεί σε διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων τους στο Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ θα πρέπει να προσκομίσουν και τη σχετική βεβαίωση από το ΚΕΠ.

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσκομιστεί εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης που η αυτοπρόσωπη παρουσία (των επιτυχόντων ή νομίμως εξουσιοδοτημένων από αυτούς προσώπων) δεν είναι δυνατή, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή, η εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής πρέπει να  είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής του επιτυχόντα.

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τη Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2019.

Γραμματεία Τμήματος Γεωγραφίας

(Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα, κτίριο Βιβλιοθήκης ισόγειο)

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές ότι κατά το διάστημα από Τετάρτη 25.09.2019 έως και Τετάρτη 02.10.2019 και ώρες 10.00 έως 13.00, θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία ελέγχου ταυτοπροσωπίας. Για τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας θα χρειαστεί οι πρωτοετείς φοιτητές να προσέλθουν στη Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ομήρου 9, Ταύρος, 2ος όροφος) και να επιδείξουν την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή διαβατήριο (και ευκρινές αντίγραφο αυτών)
 • Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής που φέρει, μετά την υποβολή της, αριθμό πρωτοκόλλου
 • 2 φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας (έγχρωμες)
 • Εκτύπωση του ΑΜΚΑ
 • (μόνο για άρρενες φοιτητές) Πιστοποιητικό γέννησης ή Οικογενειακής κατάστασης στο οποίο να αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων.

Στην περίπτωση που οι εγγραφέντες έχουν προβεί σε διόρθωση και ενημέρωση των λανθασμένων στοιχείων τους στο Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ θα πρέπει να προσκομίσουν και τη σχετική βεβαίωση από το ΚΕΠ.

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προσκομιστεί εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Μόνο για λόγους εξαιρετικής ανάγκης που η αυτοπρόσωπη παρουσία (των επιτυχόντων ή νομίμως εξουσιοδοτημένων από αυτούς προσώπων) δεν είναι δυνατή, τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή, η εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής πρέπει να είναι επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής του επιτυχόντα.

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019!

Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ομήρου 9, 17778 Ταύρος, 2ος όροφος)

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr