Ποιοι φοιτητές συνεχίζουν την πρακτική τους άσκηση

Από 11.5.2020 δύναται να συνεχιστεί ή να ξεκινήσει η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξαγόταν ή πρόκειται να διεξαχθεί δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Σημειώνεται ότι έως σήμερα έχουν εκδοθεί η με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114/10.4.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄1780) και η με αριθμ. 17312/Δ9. 506 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες ορίζουν τα ειδικότερα μέτρα για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια σε χώρους εργασίας. Τα εν λόγω μέτρα εφαρμόζονται και για την πρακτική άσκηση φοιτητών στους εν λόγω φορείς.

Τα παραπάνω προβλέπει απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την συνέχιση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών.

Επίσης προβλέπει τη δυνατότητα έκδοσης νέων ρυθμίσεων για την πρακτική άσκηση

Με σκοπό την απρόσκοπτη και ομαλή ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, δεδομένου ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Α.Ε.Ι. περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις, όπως τον ελάχιστο αριθμό εβδομάδων διδασκαλίας, τη μέγιστη διάρκεια παράτασης του εξαμήνου, τη διενέργεια εξετάσεων αποκλειστικά μετά το πέρας της διδασκαλίας των μαθημάτων, η ενιαία εφαρμογή των οποίων πιθανότατα να δημιουργούσε πρόβλημα υπό τις κρατούσες συνθήκες σε ορισμένα προγράμματα σπουδών, παρασχέθηκε η δυνατότητα με την παράγραφο 3 του τριακοστού έκτου άρθρου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), να ρυθμιστούν τα ως άνω ζητήματα με την έκδοση σχετικής κανονιστικής απόφασης. Ειδικότερα, προβλέφθηκε ότι: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ρυθμίζονται θέματα κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, σχετικά με τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι), την παράταση της διάρκειας του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, τη δυνατότητα αναπλήρωσης διδακτικών ωρών για τη διενέργεια εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, τη δυνατότητα σύντμησης του εαρινού εξαμήνου σε λιγότερες από δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, την πρακτική άσκηση των φοιτητών, καθώς και ζητήματα σχετικά με τον χρόνο, τον τρόπο και τα μέσα διενέργειας των εξετάσεων των φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων α΄ και β΄ κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι..».


Πανεπιστημιακά Ιδρύματα με ανακοινώσεις τους σημειώνουν πως απαγορεύεται η προσέλευση των φοιτητών στα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης.


Ενημέρωση Υπουργείου Υγείας για την πρακτική άσκηση

Σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 28237/5-5-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1699 Β΄) οι υποψήφιοι προς απόκτηση βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος υγείας (Φαρμακοποιοί, Φυσικοί Νοσοκομείων- Ακτινοφυσικοί Ιατρικής) δύνανται να διεξάγουν πρακτική άσκηση από 11-5- 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία εκάστου επαγγέλματος υγείας σπουδών, εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους Βοηθούς Φαρμακείου και τους Βοηθούς Οδοντιατρείου.

Τυχόν χρόνος πρακτικής άσκησης που έχει πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα αναστολής, θα προσμετρηθεί στο σύνολο του χρόνου εκπλήρωσης της πρακτικής άσκησης.

Για ότι νεότερο θα υπάρξει σχετική ενημέρωση μέσα από τα «Φοιτητικά Νέα» μείνετε συντονισμένοι!

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr