Διδακτορικές Υποτροφίες (2020-2021) από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να συνάψει συμβάσεις υποτροφίας και προσκαλεί υποψήφιους διδάκτορες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων 210 6478858, 210 6478857, ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να συνάψει συμβάσεις υποτροφίας και προσκαλεί υποψήφιους διδάκτορες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΑΜΟΙΒΗ / ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Οι υποτροφίες θα αντιστοιχούν θεματικά στα πεδία ερευνητικής δραστηριότητας του Ε.Ι.Π., η χρονική τους διάρκεια θα είναι έως δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έναρξης, ενώ το συνολικό κονδύλι θα ανέλθει σε 50.000€ για το έτος 2020 και θα καλυφθεί από τον Κωδικό 92.24.0004.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως τόπος απασχόλησης του υποτρόφου ορίζεται η έδρα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα, ή όπου αλλού απαιτήσουν οι ανάγκες υλοποίησης της διατριβής.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:2

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 1. Να είναι κάτοχοι Πτυχίου συναφούς γνωστικού αντικειμένου με πεδίο της ερευνητικής δραστηριότητας του Ε.Ι.Π.
 2. Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με θέμα που να εμπίπτει στα πεδία ερευνητικής δραστηριότητας του Ε.Ι.Π.
  Σε περίπτωση που οι ανωτέρω τίτλοι έχουν χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Να είναι εγγεγραμμένοι σε Πανεπιστήμιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,  μ ε θέμα που ν α εμπίπτει στα πεδία ερευνητικής δραστηριότητας του Ε.Ι.Π. και στην τριμελή επιτροπή π ρέπει να μετέχει Ερευνητής του Ε.Ι.Π.
 4. Καθ’ όλη την διάρκεια της υποτροφίας:
  α) Δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται για την Διδακτορική Διατριβή από άλλη πηγή (Υ.Δ.)
  β) Δεν θα πρέπει να εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας είτε στον Δημόσιο τομέα είτε στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα (Υ.Δ.)
 5. Για τους υποψήφιους διδάκτορες, των οποίων ο Επιβλέπων Ερευνητής είναι Α΄ ή Β΄, ισχύει η επιπλέον προϋπόθεση: ο υποψήφιος διδάκτορας να έχει ήδη ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο έτη εργασίας υπό την επίβλεψή του σε εργαστήριο του ΕΙΠ με αμοιβή.

Οι άνδρες μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, εφόσον:

 • έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή
 • έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτές, ή
 • έχουν αναβολή κατάταξης, που επαρκεί για την ολοκλήρωση των σπουδών τους, ή
 • είναι στρατευμένοι και η θητεία τους λήγει πριν από την προβλεπόμενη έναρξη της σύμβασης

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν κατόπιν αξιολόγησης, από επιτροπή:

Συνεκτιμώμενα Προσόντα

 • Βιογραφικό υποψηφίου διδάκτορα και ακαδημαϊκές επιδόσεις
 • Ανακοινώσεις σε Συνέδρια [προφορικές / poster]
 • Δημοσιεύσεις
 • Εμπεριστατωμένη έκθεση του περιεχομένου του διδακτορικού [στόχος / πρόοδος] – πρωτόκολλο

Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει υποψηφίους σε συνέντευξη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στο φάκελο υποβολής κάθε πρότασης θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 1. Αίτηση που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη
 2. Βιογραφικό Σημείωμα που να τεκμηριώνει και τα κριτήρια 2 και 3
 3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών
 4. Βεβαίωση του αρμοδίου Πανεπιστημιακού Τμήματος για τον Ορισμό Τριμελούς Επιτροπής, στην οποία πρέπει να συμμετέχει Ερευνητής του Ε.Ι.Π.
 5. Εμπεριστατωμένη έκθεση του περιεχομένου του διδακτορικού [στόχος / πρόοδος] – πρωτόκολλο
 6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι συντρέχουν οι “Απαιτούμενες Προϋποθέσεις 4α και 4β”

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης υποτροφίας στον τομέα της

.............................».

Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται.

Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπ’ όψιν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων 210 6478858, 210 6478857, ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από εξωτερική επιτροπή κρίσης, η οποία θα οριστεί με Απόφαση του Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, κατόπιν εισήγησης της Γενικής Διευθύντριας και του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου. Επί ποινή απορρίψεως της πρότασης, δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ 

βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Η εισήγηση της Επιτροπής προωθείται στη Διοίκηση του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μετά  την  έγκρισή  τους  από  τη  Διοίκηση  του  Ελληνικού  Ινστιτούτου  Παστέρ,  τα

αποτελέσματα της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

(w  ww.pasteur.gr).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα για την πλήρωση θέσης της παρούσας Πρόσκλησης

έχουν δικαίωμα:

 1. υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή τους προς το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ,
 2. πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή αίτησή τους που υποβάλλουν προς το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης των προβλεπόμενων στο με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της υπ’ αριθμ. 17/2002, 56/2003 και 40/2005 αποφάσεις αυτής και ειδικότερα σωρευτικά υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: α) Τα δεδομένα ζητούνται με νόμιμη διαδικασία, ήτοι υποβάλλεται έγγραφη, εμπρόθεσμη αίτηση με τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 5§2, στοιχείο ε, του Ν. 2472/1997. β) Η ανακοίνωση στοιχείων των υποψηφίων περιορίζεται στη χορήγηση εκείνων μόνο των στοιχείων που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης. γ) Τα στοιχεία που ανακοινώνονται δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εκτός αν αυτά αποτέλεσαν τη βάση αξιολόγησης των υποψηφίων και υπήρξε σύγκριση αυτών επί τη βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων

Οι αιτήσεις ένστασης υποβάλλονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται.

Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από το προσωπικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Για τους ενδιαφερομένους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, αυτοί πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
 2. Εφόσον προκύψει ανάγκη αντικατάστασης του προσώπου που έχει επιλεγεί σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση, η αντικατάσταση δύναται να πραγματοποιηθεί με την επιλογή του επόμενου υποψηφίου από το συντεταγμένο πίνακα κατάταξης.
 3. Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.
 4. Η συμμετοχή συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας Πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 5. H παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

(www.pasteur.gr), και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Το ΕΙΠ θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους υποψηφίους και περιλαμβάνονται στις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που καταθέτουν ή προκύπτουν από αυτά αποκλειστικά για τον σκοπό της επιλογής του υποψηφίου/ των υποψηφίων για την/τις υπό προκήρυξη θέση/ θέσεις και για την υποστήριξη των σχετικών διαδικασιών. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την κατά περίπτωση ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν διαβιβάζονται, κοινοποιούνται, ανακοινώνονται σε τρίτους και δεν καθίστανται προσβάσιμα σε αυτούς, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο ή είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση δημοσίου συμφέροντος ή για την ικανοποίηση υπέρτερου εννόμου συμφέροντος του τρίτου προσώπου. Ως τέτοιο δικαίωμα νοείται το δικαίωμα του τρίτου να ασκήσει, υπό την ιδιότητα του συνυποψηφίου, τα εκ του νόμου δικαιώματά του αναφορικά με την προσβολή των σχετικών αποφάσεων, πινάκων κ.α (π.χ. υποβολή ένστασης, άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κ.α.). Στην τελευταία περίπτωση η διαβίβαση, κοινοποίηση, ανακοίνωση ή παροχή πρόσβασης περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης των υποψηφίων για την κατάληψη της συγκεκριμένης/ των συγκεκριμένων προς πλήρωση θέσης/θέσεων. Πριν την ανακοίνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/ και στοιχείων συνυποψηφίων στον αιτούντα το ΕΙΠ θα ενημερώσει τα υποκείμενα των δεδομένων με τον κατά περίπτωση πρόσφορο τρόπο.

Το ΕΙΠ διατηρεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού της επεξεργασίας (ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής). Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά διατηρούνται και ύστερα από το διάστημα αυτό, εφόσον αυτό απαιτείται από διάταξη νόμου ή είναι απαραίτητο για τη θεμελίωση, άσκηση ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Οι υποψήφιοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματαδικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα της διόρθωσης κι επικαιροποίησης των δεδομένων υπό την αίρεση της μη ύπαρξης αντίθετης διάταξης νόμου όσον αφορά τις προθεσμίες κατάθεσης δεδομένων, στοιχείων και δικαιολογητικών, δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και την κατά περίπτωση σχετική εθνική νομοθεσία. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Περισσότερες θέσεις διδακτόρων ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr