Χορήγηση (10) διδακτορικών υποτροφιών από το ΑΠΘ

Χορήγηση (10) διδακτορικών υποτροφιών από το ΑΠΘ

Χορήγηση δέκα (10) διδακτορικών υποτροφιών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για το ακαδ. έτος 2018-2019. Δείτε μέσα από τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr αναλυτικά τις πληροφορίες:

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Διδακτορική Υποτροφία (ΠΕ Γεωλογίας)

Ένα άτομο Διδάκτορας/ έως 34.650.ευρώ / έως 28/06/2021 κατά τα ανωτέρω

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η αναλυτική διερεύνηση των κυριοτέρων γεωχημικών και θερμοδυναμικών μεταβλητών, που επηρεάζουν τη διαδικασία της σερπεντινίωσης και η ανάπτυξη και εφαρμογή μιαςαντίστροφης διαδικασίας, αναπαριστώντας κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερα τις συνθήκες πουεπικρατούσαν κατά την αρχική σερπεντινίωση. Με τη διαδικασία αυτή αναμένεται να ελαττωθεί το % κ.ό.ποσοστό σερπεντίνη του βιομηχανικού στερεού αποβλήτου, έτσι ώστε το ποσοστό σε ολιβίνη να ανέλθειάνω του 80% κ.ό., δηλαδή το εξαλλοιωμένο άχρηστο πέτρωμα θα μπορέσει να μετατραπεί εκ νέου σε(χρήσιμο) δουνίτη. Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη της κατάλληλης μεθοδολογίας (σεεργαστηριακή και σε βιομηχανική κλίμακα) της μετατροπής του βιομηχανικού αποβλήτου που παράγεταικατά τον εμπλουτισμό του μαγνησίτη σε προϊόν με προστιθέμενη αξία. Η αξιοποίηση αυτού του τύπουμεταλλευτικών αποβλήτων είναι ουσιώδους σημασίας για τα μεταλλεία μαγνησίτη, καθόσον τομεταλλευτικό απόβλητο μετά την προτεινόμενη διαχείρισή του (δηλαδή το μετασχηματισμό του) θαμπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε μια άλλη βιομηχανική δραστηριότητα (π.χ. για την παραγωγή πυρίμαχωνυλικών).

Τα παραπάνω αντικείμενα θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του έργου:

 • Ενότητα Εργασίας 1 Προετοιμασία – Ανασκόπηση.
 • Ενότητα Εργασίας 2 Χαρτογράφηση - Δειγματοληψία.
 • Ενότητα Εργασίας 3 Εργαστηριακές δοκιμές και αξιολόγηση.
 • Ενότητα Εργασίας 4 Εργαστηριακή ανάπτυξη πυρίμαχων προϊόντων με χρήση μετασχηματισμένου σερπεντίτη.
 • Ενότητα Εργασίας 5 Βιομηχανικές δοκιμές.
 • Ενότητα Εργασίας 6 Μελέτη σκοπιμότητας - Βιωσιμότητας

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2 Διδακτορικές Υποτροφίες (ΠΕ Φυσικής)

(Α) Ένα (1) άτομο / έως 19.200 € / έως 03/06/2021 κατά τα ανωτέρω

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Α)

Το έργο αφορά την παραγωγή καινοτόμων σωλήνων χαμηλού κόστους αλλά υψηλής ενεργειακής απόδοσης και προστιθέμενης αξίας από πολυαιθυλένιο με την προσθήκη διαφόρων τύπων νανοσωματιδίων γραφενίου για τη χρήση τους σε συστήματα γεωθερμικών εφαρμογών θέρμανσης και δροσισμού. Θα παραχθούν σε εργαστηριακό επίπεδο με την τεχνική ανάμιξης τήγματος νανοσύνθετα υλικά από PEX και PE-RT με διαφορετικά είδη γραφενίου και θα μελετηθούν οι ιδιότητες των υλικών με μια πληθώρα πειραματικών τεχνικών. Ειδικότερα, ο υποψήφιος πρόκειται να ασχοληθεί με τον δομικό χαρακτηρισμό του αποφυλλοποιημένου γραφενίου/ΗBPE χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της περίθλασης ακτίνων Χ (XRD), της Φασματοσκοπίας Φωτοηλεκτρονίων Ακτίνων Χ (XPS) και της Φασματοσκοπίας Υπερύθρου με μετασχηματισμό Fourier (FTIR). Επίσης, θα ασχοληθεί με τη σύνθεση των νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών που αναφέρονται στις παρακάτω ενότητες εργασίας και στα αντίστοιχα παραδοτέα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ανάμιξης τήγματος:

 • ΕΕ1: Σύνθεση-Χαρακτηρισμό αποφυλλοποιημένου γραφενίου/ΗBPE και υποστυλωμένου γραφενίου
 • ΕΕ2: Σύνθεση-Χαρακτηρισμός νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών PEX/γραφένιο, PEX/γραφενίου/ΗΒPE και ΡΕΧ/υποστηλωμένων γραφενίων με τη μέθοδο ανάμιξης τήγματος
 • ΕΕ3: Παραγωγή σωλήνων PEX τριών διαμέτρων με νανοεγκλείσματα γραφενίου
 • ΕΕ4: Σύνθεση-Χαρακτηρισμός των νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών PE-RΤ/γραφενίου, PERT/γραφενίου/ΗΒPE και PE-RΤ/υποστυλωμένο γραφένιο με τη μέθοδο ανάμιξης τήγματος
 • ΕΕ5: Παραγωγή σωλήνων PE-RT τριών διαμέτρων με νανοεγκλείσματα γραφενίου

Οι παραπάνω εργασίες αναφέρονται στις ενότητες εργασίας 1 έως 5 του έργου και στα αντίστοιχα παραδοτέα. Για τις παραπάνω εργασίες προβλέπεται συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου καθώς και με τουλάχιστον άλλους δύο Φυσικούς και έναν χημικό.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Πτυχίο ΠΕ Φυσικού
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με αντικείμενο τηv Επιστήμη Υλικών
 • Υποψήφιος/α Διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με την Επιστήμη των πολυμερών, των νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών και τον φυσικοχημικό χαρακτηρισμό τους (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)
 • Τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)
 • Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού εργαστηριακού οργάνου περίθλασης ακτίνων-Χ (XRD)

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1 Διδακτορική Υποτροφία (ΠΕ Ιατρικής)

Ένα άτομο/Υποψήφιος Διδάκτορας /έως 24.750 ευρώ κατά τα ανωτέρω / έως 08/07/2021

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το άτομο θα εργαστεί στο πακέτο εργασίας ΠΕ 3 « Ερευνητικές Προσεγγίσεις στο αντικείμενο της LV και στο Πακέτο εργασίας ΠΕ 4 (συμμετοχή στις πιλοτικές δοκιμές). Συγκεκριμένα θα συμμετέχει στη σύνταξη, εφαρμογή και δημοσίευση του ερωτηματολογίου. Παράλληλα θα συμμετέχει στις δοκιμές του χρωματικού test και τη δημοσίευση του χρωματικού test, στις δοκιμές του βοηθήματος μακρινής όρασης αλλά και στις πιλοτικές δοκιμές του πακέτου εργασίας 4 (ΠΕ 4), στην επιλογή ασθενών, στην ανάλυση δεδομένων, στη σύνταξη εγχειριδίου και στις ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Ιατρικής
 • Υποψήφιος Διδάκτορας στην Ιατρική Επιστήμη (η ιδιότητα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το τμήμα)
 • Τουλάχιστον μια ανακοίνωση σε επιστημονικά συνέδρια σχετική με χαμηλή όραση
 • Τουλάχιστον μια δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά σχετικά με την Οφθαλμολογία
 • Καλή γνώση στην Αγγλική Γλώσσα (Β2)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 • Επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία στην εκπαίδευση και διαχείριση ασθενών με χαμηλή όραση
 • Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια σχετικά με την οφθαλμολογία
 • Πρόσθετες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σχετικά με την οφθαλμολογία
 • Επιπλέον Γνώση αγγλικής γλώσσας

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1 Διδακτορική Υποτροφία (ΠΕ Χημείας ή Χημικού Μηχανικού)

Ένα άτομο Διδάκτορας/ έως 34.650.ευρώ / έως 27/06/2021 κατά τα ανωτέρω

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η διερεύνηση της ανάπτυξης και η δοκιμαστική εφαρμογή μιαςαποτελεσματικής και οικονομικά αποδοτικής μεθόδου απομάκρυνσης των μικρορύπων και του διαλυτού μη-βιοδιασπάσιμου υπολειμματικού οργανικού φορτίου (DOC) σε πραγματικές συνθήκες από την εκροή μιαςεγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Ειδικότερα, οι επιμέρους δράσεις περιλαμβάνουν:

 • Τη διερεύνηση των κυριότερων παραμέτρων που επηρεάζουν τη διεργασία αυτή (π.χ. συγκέντρωση όζοντος, είδος καταλύτη, pH, θερμοκρασία) για τη βελτιστοποίηση της διεργασίας.Την εύρεση/παραγωγή νέων εναλλακτικών υλικών χαμηλού κόστους, που θα μπορούν ναχρησιμοποιηθούν ως καταλύτες στον ετερογενή καταλυτικό οζονισμό.
 • Το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες «πεδίου» μιαςπρωτότυπης μονάδας προ-βιομηχανικής κλίμακας συνεχούς λειτουργίας για την αποτελεσματική και μεσχετικά χαμηλό κόστος απομάκρυνση (από τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα) του μη-βιοδιασπάσιμου παραμένοντος οργανικού φορτίου (DOC), καθώς και ορισμένων χαρακτηριστικών μικρορύπων, που χαρακτηρίζονται ως «ρύποι προτεραιότητας», όπου το όζον θα προστίθεται μέσω κατάλληλων μεμβρανώνμε διάχυση χωρίς (κατά το δυνατόν) τη δημιουργία φυσαλίδων.
 • Την αποτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και όλων των άλλων κρίσιμων παραμέτρων, σεσχέση με την εφαρμοζόμενη σήμερα τεχνολογία και διεργασίες σεπαρόμοιες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ή υγρών αποβλήτων.
 • Την(τεχνικο-οικονομική) διερεύνηση των επιπτώσεων στη συνολική λειτουργία μιας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων από την εφαρμογή της προτεινόμενης τεχνολογίας.

Τα παραπάνω αντικείμενα θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του έργου:

Ενότητα Εργασίας 1: Βιβλιογραφική ανασκόπηση, επιλογή πιθανών χημικών ενώσεων που θα εξεταστούν ως καταλύτες.

Ενότητα Εργασίας 2: Παρακολούθηση της εκροής της εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων για τον εντοπισμό των μικρορύπων.

Ενότητα Εργασίας 3: Σχεδιασμός, Κατασκευή και Λειτουργία της προ-βιομηχανικής Μονάδας για την Απομάκρυνση του DOC και των Μικρορύπων.

Ενότητα Εργασίας 4: Μελέτη Απομάκρυνσης του DOC καθώς και επιλεγμένων μικρορύπων σε εργαστηριακή κλίμακα (ασυνεχή πειράματα).

Ενότητα Εργασίας 5: Έλεγχος των πλέον αποτελεσματικών καταλυτών σε συνθήκες συνεχούς (εργαστηριακής) λειτουργίας.

Ενότητα Εργασίας 6: Απομάκρυνση του DOC και των μελετώμενων (χαρακτηριστικών) μικρορύπων σε προβιομηχανική κλίμακα-Βελτιστοποίηση των διεργασιών του bubble-lessozonation και του Ετερογενούς Καταλυτικού Οζονισμού.

Ενότητα Εργασίας 7: Σχέδιο εμπορικής αξιοποίησης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα Χημείας ή Χημικού Μηχανικού.

2. Διδακτορικός τίτλος Σπουδών, στη Χημεία ή στη Χημική Μηχανική, στο γνωστικό πεδίο «Τεχνολογίες απομάκρυνσης ανεπιθύμητων συστατικών / ρύπων από το νερό ή τα απόβλητα».

3. Αποδεδειγμένη γνώση σύνθεσης/αξιολόγησης υλικών για περιβαλλοντικές χρήσεις .

Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετική διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και εφόσον από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία θα συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών) ή με σχετική δημοσίευση.

4. Εμπειρία ερευνητική τουλάχιστον 30 μηνών στις τεχνολογίες απομάκρυνσης ανεπιθύμητων συστατικών / ρύπων από το νερό ή τα απόβλητα, σε συνχρηματοδοτούμενα έργα.

5. Τουλάχιστον 6μήνες ερευνητικής ή/και επαγγελματικής εμπειρίας στην παρακολούθηση και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.

6. Τουλάχιστον τρεις (3) δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές στο πεδίο των τεχνολογιών απομάκρυνσης ανεπιθύμητων συστατικών / ρύπων από το νερό ή τα απόβλητα.

7. Τουλάχιστον τρεις (3) ανακοινώσεις σε εθνικά ή/και διεθνή συνέδρια στο πεδίο των τεχνολογιών απομάκρυνσης ανεπιθύμητων συστατικών / ρύπων από το νερό ή τα απόβλητα.

8. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1).

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1. Επιπλέον δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές στο πεδίο των τεχνολογιών απομάκρυνσης ανεπιθύμητων συστατικών / ρύπων από το νερό ή τα απόβλητα.

2. Επιπλέον ανακοινώσεις σε εθνικά ή/και διεθνή συνέδρια στο πεδίο των τεχνολογιών απομάκρυνσης ανεπιθύμητων συστατικών / ρύπων από το νερό ή τα απόβλητα.

3. Επιπλέον γνώση της αγγλικής γλώσσας.

4. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

5 Διδακτορικές Υποτροφίες (ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός, ΠΕ Χημικός)

Α. 1 διδάκτορας / αρχιτέκτονας μηχανικός Π.Ε / έως 8250€ / έως 3/10/2020

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Α)

Ο / Η υποψήφιος / -α θα ασχοληθεί με τη διερεύνηση της ηχοπροστατευτικής απόδοσης του δομικού στοιχείου και τα φυσικής του κτιρίου, καθώς και με τη μελέτη των κτιριακών μονάδων με ενεργειακά κριτήρια (Πακέτο εργασίας 2 και 3 αντίστοιχα).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1. Δίπλωμα Πανεπιστημίου Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

2. Μεταπτυχιακός τίτλος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης στο αντικείμενο της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.

3. Διδακτορικός τίτλος σπουδών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με ειδίκευση στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων και κτιριακών συνόλων.

4. Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών στο αντικείμενο της ενεργειακής συμπεριφοράς δομικών στοιχείων και κτιρίων.

5. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε αντικείμενα αρχιτέκτονα μηχανικού.

6. Καλή γνώση αγγλικών (Επίπεδο Β2).

7. Τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές στο αντικείμενο της ενεργειακής συμπεριφοράς και της φυσικής του κτιρίου.

8. Τουλάχιστον 3 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές της ενεργειακής συμπεριφοράς και της φυσικής του κτιρίου.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1. Πρόσθετη ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο του ενεργειακού σχεδιασμού.

2. Γνώση γαλλικής γλώσσας.

3. Σεμινάρια - επιμορφώσεις στο αντικείμενο της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.

4. Διοργάνωση συνεδρίων.

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr