ΕΣΠΑ: Συχνές ερωτήσεις & απαντήσεις για τη δράση «Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Ανακοινώθηκαν οι πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις της δράσης «Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' Κύκλος)» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Με τις απαντήσεις που δίνει το υπουργείο Οικονομίας, έχει ως στόχο οι υποψήφιοι να κατανοήσουν ποια είναι τα όρια εισοδηματικών κριτηρίων στη δράση για κάθε κατηγορία ωφελουμένων, ποιο είναι το ύψος του προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου, ποια είναι η ημερομηνία έναρξης και λήξης επιλεξιμότητας δαπανών και όλα όσα απασχολούν κάποιον που θέλει να καταθέσει την πρότασή του για ένταξη στη συγκεκριμένη δράση.

ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της Δράσης;

2. Ποιοι είναι οι επιτρεπτοί συνδυασμοί ωφελούμενων για συνεργατικά σχήματα;

3. Ποια είναι τα όρια εισοδηματικών κριτηρίων στη Δράση για κάθε κατηγορία ωφελουμένων;

4. Ποιο ποσό αναφέρεται ως εισόδημα επιβολής εισφοράς στο εκκαθαριστικό σημείωμα;

5. Πού μπορώ να δω στο έντυπο Ε3 το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα;

6. Ποιο είναι το ποσοστό επιχορήγησης ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου στο πλαίσιο της Δράσης;

7. Ποιος είναι το ύψος του προϋπολογισμού κάθε επιχειρηματικού σχεδίου;

8. Ποια είναι η περίοδος υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων;

9. Ποια είναι η ημερομηνία έναρξης και λήξης επιλεξιμότητας δαπανών;

10. Ποια είναι η περίοδος υποβολής των προτάσεων;

11. Μπορεί κάποιος ενδιαφερόμενος επενδυτής να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης σε

12. Οι δυνητικοί δικαιούχοι που έχουν υποβάλει επιχειρηματικά σχέδια στον Α΄ Κύκλο για τους οποίους δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις ένταξης/απόρριψης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον Β΄ Κύκλο της Δράσης;

13. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων;

14. Πότε υποβάλλονται τα δικαιολογητικά;

15. Πώς γίνεται η καταβολή της χρηματοδότησης;

16. Σε περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου υπερβαίνει τα ανώτατα όρια δημόσιας χρηματοδότησης, μπορεί το επιχειρηματικό σχέδιο να ενταχθεί στη Δράση;

17. Είναι δυνατή η λήψη προκαταβολής από τη Δράση;

18. Επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων;

19. Από πότε μπορούν οι δικαιούχοι στην Κατηγορία Α να κάνουν έναρξη της επιχειρηματικής

20. α) Μπορεί ένας αυτοαπασχολούμενος να επιχορηγηθεί για άσκηση επαγγελματικής

21. Επιτρέπεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου να έχει ο

22. Επιτρέπεται η αλλαγή της κατηγορίας ωφελούμενου (ανέργου, μισθωτού ή αυτοαπασχολούμενου) που δηλώθηκε κατά την ηλεκτρονική υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου κατά το στάδιο της προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης;

23. Επιτρέπονται μεταβολές στην εταιρική σύνθεση της επιχορηγούμενης επιχείρησης;

24. Μετά την ένταξη στη Δράση, οι εταίροι μιας επιχείρησης μπορούν να αποκτήσουν μεταξύ τους συζυγική σχέση;

25. Πώς αποδεικνύεται η μισθωτή εργασία (π.χ. βεβαίωση εργοδότη, αναγγελία πρόσληψης, βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα);

26. Για δυνητικό ωφελούμενο, του οποίου η οικογενειακή κατάσταση άλλαξε το φορολογικό έτος 2015 από άγαμη σε έγγαμη, το ανώτατο όριο του μέσου όρου του εισοδήματος επιβολής εισφοράς της τριετίας (2013, 2014, 2015), βάσει ποιας οικογενειακής κατάστασης λαμβάνεται υπόψη;

27. Για δυνητικό ωφελούμενο του οποίου η οικογενειακή κατάσταση άλλαξε το φορολογικό έτος 2015 από έγγαμη σε άγαμη, το ανώτατο όριο του μέσου όρου του εισοδήματος επιβολής εισφοράς της τριετίας, βάσει ποιας κατηγορίας οικογενειακής κατάστασης λαμβάνεται υπόψη;

28.Μπορεί κάποιος αυτοαπασχολούμενος να συμμετάσχει σε συνεργατικό σχήμα και ταυτοχρόνως να διατηρήσει και την ατομική του επιχείρηση;

29. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό ή χονδρικό εμπόριο είναι επιλέξιμες στη Δράση;

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις θέσεις εργασίας για πτυχιούχους μπορείτε να την δείτε εδώ.

30. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μαζικής εστίασης είναι επιλέξιμες στη Δράση;

31. Ατομικός επιχειρηματίας ο οποίος διέκοψε την ατομική του επιχείρηση πριν την 01/01/2017 και συγκεκριμένα στις 31/12/2015 δύναται να υποβάλλει επιχειρηματικό σχέδιο με την ιδιότητα του ανέργου ή μισθωτού; Εμπίπτει στον περιορισμό της Πρόσκλησης περί συμμετοχής σε άλλη επιχείρηση από την 01/01/2015;

32. Ωφελούμενος που συμμετείχε ως εταίρος σε εταιρεία από το 2014 έως τα μέσα του 2015 μπορεί να συμμετάσχει ως άνεργος στη Δράση;

33. Δικαιούχος ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όμως συμμετέχει ως εταίρος σε Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στη Δράση;

34. Μπορεί κάποιος δικαιούχος να έχει χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από άλλες δράσεις;

35. Ενδιαφερόμενος εργάζεται ως μισθωτός από το 2007 με την ειδικότητα του Λογιστή. Παράλληλα, από το 2015 διατηρεί ατομική επιχείρηση (Συμβουλευτικών Υπηρεσιών). Σε ποια κατηγορία ωφελουμένων θα μπορούσε να λάβει μέρος;

36. Υφιστάμενος ατομικός επιχειρηματίας (αυτοαπασχολούμενος) που δεν έχει σχέση μισθωτής εργασίας κατά την υποβολή της αίτησης, δύναται να αποκτήσει σχέση μισθωτής εργασίας για το διάστημα μετά την υποβολή και μέχρι την καταληκτική προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών ένταξης ή/και ζητούμενων συμπληρωματικών στοιχείων από τον ΕΦ (ημερομηνία συμμόρφωσης με τις τυπικές προϋποθέσεις της Δράσης);

37. Ενδιαφερόμενος ο οποίος πληροί όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση ως άνεργος/μισθωτός, μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και έως την προσκόμιση των δικαιολογητικών ένταξης στη δράση, εφόσον εγκριθεί, μπορεί να δουλέψει ως μισθωτός;

38.Δυνητικός δικαιούχος έχει επιχορηγηθεί από το πρόγραμμα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων με απόφαση ένταξης το έτος 2012. Μπορεί να υποβάλει επιχειρηματικό σχέδιο στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης;

39.Μισθωτός μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ιδρύει την επιχείρηση μαζί με άνεργο (συνεργατικό σχήμα), αλλά συνεχίζει να είναι μισθωτός. Μέχρι πότε μπορεί να διακόψει την ιδιότητα του μισθωτού;

40. Μπορεί να συμμετάσχει στη Δράση Υφιστάμενος ατομικός επιχειρηματίας με:

i. έναρξη την 2/1/1996 ο οποίος δε διέθετε επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά του ΚΑΔ, τον οποίο πρόσθεσε την 1/1/2007;

ii. έναρξη την 2/1/1996 ο οποίος διέκοψε την δραστηριότητά του στις 10/11/2005 και έκανε επανέναρξη στις 2/2/2007 χωρίς να διαθέτει συναφή και επιλέξιμο ΚΑΔ;

iii. έναρξη την 6/3/1995, χωρίς επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά του ΚΑΔ, διέκοψε την δραστηριότητα του 31/12/2005 και έκανε επανέναρξη 1/6/2007 με επιλέξιμο και συναφή με τη ειδικότητα ΚΑΔ;

iv. έναρξη την 6/3/1995, χωρίς επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητά του ΚΑΔ, ο οποίος διέκοψε την δραστηριότητα του στις 31/5/2006 και έκανε επανέναρξη 1/6/2007, με επιλέξιμο και συναφή με τη ειδικότητα ΚΑΔ;

v. έναρξη εντός του 1996, σε επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα του ΚΑΔ, ο οποίος διέκοψε το 2007 και έκανε επανέναρξη το 2008 με επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα του ΚΑΔ;

vi. έναρξη εντός του 2007, σε επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα του ΚΑΔ;

41. Υφιστάμενες ατομικές επιχειρήσεις οι οποίες κατά την έκδοση του προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων δεν πληρούν τις κάτωθι τυπικές προϋποθέσεις: i) ύπαρξη υποκαταστήματος, ii) στέγαση σε οικία, iii) συστέγαση, iv) μη επιλέξιμοι ΚΑΔ. α) Μέχρι πότε είναι υποχρεωμένες να συμμορφωθούν με την Πρόσκληση της Δράσης; β) Από πότε είναι επιλέξιμες οι δαπάνες των εν λόγω επιχειρηματικών σχεδίων;

42. Μετά την τελική πληρωμή του έργου, επιτρέπεται η μεταφορά του τόπου υλοποίησης εκτός Νομού και εντός Περιφέρειας; Ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής επιτρέπεται η μεταφορά του τόπου υλοποίησης σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, εντός της Αττικής;

43. Ωφελούμενος ο οποίος είχε κάνει κατά το παρελθόν έναρξη και διακοπή ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και τώρα είναι άνεργος, είναι επιλέξιμος;

44. Η καταχώρηση των δαπανών πρέπει να γίνεται με επιμέρους ανάλυση (π.χ. δαπάνη ηλεκτρισμού, ύδρευσης, κτλ) ή με γενικό τίτλο, χωρίς περιγραφές;

45. Τα ποσά προηγούμενης ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες δαπάνες;

46. Ο εξοπλισμός που θα αγορασθεί μέσω της Δράσης μπορεί να είναι μεταχειρισμένος;

47. Μπορεί ο εργαζόμενος που θα προσληφθεί και θα επιδοτηθεί να έχει βαθμό συγγένειας με τον δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου;

48. Μπορεί δικαιούχος να διαθέτει και μη επιλέξιμους ΚΑΔ κατά την περίοδο υλοποίησης, αλλά το επιχειρηματικό σχέδιο του να αφορά μόνο στους επιλέξιμους;

49. Ανάλυση ΚΑΔ: Αν έχω τον ΚΑΔ 16.21 έχω δικαίωμα υποβολής ή κατά την υποβολή πρέπει να έχω τη μέγιστη δυνατή ανάλυση (π.χ. 16.21.11;)

50. Είναι δυνατή η διακοπή της λειτουργίας μιας επιχείρησης πριν από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και ποιες είναι οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που θα κάνουν χρήση της Κατηγορίας Δαπάνης 8 – Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας;

51. Υφιστάμενος ατομικός επιχειρηματίας, κάτοχος δύο τίτλων σπουδών, ο οποίος ασκεί και τις δύο αντίστοιχες δραστηριότητες, μπορεί να υποβάλει επιχειρηματικό σχέδιο που να αφορά και στις δύο δραστηριότητες;

52. Για το επάγγελμα των γιατρών ποιά ημερομηνία λαμβάνεται υπόψη του πτυχίου ή της ειδικότητας;

53. Γιατρός ενδιαφέρεται για τη δημιουργία υποκαταστήματος. Η ενέργεια αυτή είναι επιλέξιμη;

54. Μια υφιστάμενη επιχείρηση με ΚΑΔ 69.10 μπορεί να υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση;

55. Ειδικότητες όπως π.χ. του μηχανικού ή του δικηγόρου οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς τους φορείς, αλλά δεν έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., μπορούν να υποβάλλουν στη Δράση με την ιδιότητα του ανέργου;

56. Ενδιαφερόμενος, στου οποίου την ατομική επιχείρηση συμμετείχε για πρακτική άσκηση ωφελούμενος του Προγράμματος Κατάρτισης "Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών" και έπειτα τον προσέλαβε για άλλους 6 μήνες λαμβάνοντας επιχορήγηση για τις ασφαλιστικές του εισφορές για το χρονικό διάστημα απασχόλησής του, μπορεί να συμμετάσχει στη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»;

57. Υφιστάμενη ατομική επιχείρηση που λειτουργεί από το 2005 έως σήμερα με κύριο και μοναδικό ΚΑΔ τον δευτεροβάθμιο 71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών. Επιθυμεί να έχει ως ΚΑΔ επιχειρηματικού σχεδίου τον επιλέξιμο και συναφή ΚΑΔ 71.12.11 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού. Κρίνεται ότι πληρείται η προϋπόθεση στο σημείο 7 για την Κατηγορία Δικαιούχων Β; Συχνές Ερωτήσεις για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Β΄ Κύκλος» 15.

58. Υφιστάμενη ατομική επιχείρηση που λειτουργεί από το 2005 έως σήμερα με κύριο και μοναδικό ΚΑΔ σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, του οποίου η ανάλυση σε τριτοβάθμιο και τεταρτοβάθμιο περιλαμβάνει και μη επιλέξιμους για τη Δράση ΚΑΔ, θα πρέπει να δηλώσει κατά την υποβολή όσους υποκείμενους τριτοβάθμιους ή/και τεταρτοβάθμιους επιλέξιμους και συναφείς επιθυμεί να έχει ως ΚΑΔ επιχειρηματικού σχεδίου; Πότε πρέπει να διακόψει τον μη επιλέξιμο δευτεροβάθμιο;

59. Δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει στις 27/7/2017 στο πλαίσιο της 1ης περιόδου υποβολών, αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση με την ιδιότητα του υφιστάμενου ατομικού επιχειρηματία στην κατηγορία Δικαιούχων Β. Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης, ο Δυνητικός δικαιούχος περιλαμβάνεται στον προσωρινό κατάλογο και κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών ένταξης διαπιστώνεται ότι έχει προβεί σε αναδρομική έναρξη στη ΔΟΥ στις 26/7/2017 (ημερομηνία έκδοσης εγγράφου) με αναγραφόμενη ημερομηνία έναρξης ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας την 3/7/2017. Ο δυνητικός δικαιούχος είναι επιλέξιμος στη Δράση;

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr