Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

Ρύθμιση για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι

Νομοσχέδιο (ΤΕΛΙΚΟ): Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 23/4 η ψήφιση από την ολομέλεια της Βουλής του Νομοσχεδίου του ΥΠΠΕΘ με τίτλο «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις». 

Το άρθρο 257 του πολυνομοσχεδίου προβλέπει: «Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι..»

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν το τελικό κείμενο για το άρθρο 257 όπως ψηφίστηκε.

Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 257 για τις «Σχολές Μηχανικών Πανεπιστημίων» ορίζει τα εξής:

Άρθρο 257 

1. α) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τμημάτων Μηχανικών ΤΕ των Τ.Ε.Ι.. 

β) Με απόφαση των Υπουργών της περίπτωσης α ́ συστήνεται και συγκροτείται εννεαμελής επιτροπή εκπόνησης σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης παραγράφου. Με την ίδια ή όμοια απόφαση, και εντός της ίδιας προθεσμίας, συστήνονται και συγκροτούνται τριμελείς ομάδες έργου, μία ανά ειδικότητα Μηχανικών ΤΕ, που υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση δ ́. 

γ) Η εννεαμελής επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται από τακτικά με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και αποτελείται από: αα) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ββ) δύο (2) μέλη της ομάδας έργου της περίπτωσης δ ́, εκ των οποίων έναν (1) εκπρόσωπο του συλλόγου μηχανικών ΤΕ και έναν (1) εκπρόσωπο των Πολυτεχνείων/ Πολυτεχνικών Σχολών της βασικής ειδικότητας μηχανικού της οποίας το αντικείμενο επεξεργάζεται, γγ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, δδ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και εε) έναν (1) εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχει άνευ ψήφου εκ- πρόσωπος από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Σε περίπτωση που οι φορείς της περίπτωσης ββ ́ δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση, η Επιτροπή συμπληρώ- νεται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρμόδιους Υπουργούς. Έργο της Επιτροπής είναι η εκπόνηση και υ- ποβολή προς τους συναρμόδιους Υπουργούς σχεδίου πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της περίπτωσης α ́. Για την υλοποίηση του έργου της λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα των ομάδων έργου της περίπτωσης δ ́ ή, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβο- λής τους, λαμβάνει υπόψη της, μεταξύ άλλων, τα πρακτι- κά των συνεδριάσεων των ομάδων έργου, την επιστημο- νική περιοχή, τα επαγγελματικά περιγράμματα, τη διε- θνή εμπειρία και τα προγράμματα σπουδών. Η Επιτροπή υποχρεούται να παραδώσει το σχέδιο πρότασης στους συναρμόδιους Υπουργούς εντός πέντε (5) μηνών από τη συγκρότησή της. Η Επιτροπή εκκινεί τις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου της, άμεσα από τη συγκρότη- σή της, παράλληλα με τις εργασίες των Ομάδων Έργου. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα σε τόπο και χώρο που ορίζεται από τον εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, που εκτελεί χρέη Προέδρου. Η σύνθεσή της μεταβάλλεται, ως προς τη συμμετοχή των μελών της ομάδας έργου, ανάλογα με την ειδικότητα, το αντικείμενο της οποίας συζητείται. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της πέντε (5) από τα εννέα (9) μέλη της εκ των οποίων πρέπει να παρίστανται υποχρεωτικά δύο (2) από τα τέσσερα (4) μέλη από τα Υπουργεία και έ- να (1) μέλος από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού. Στην Επιτροπή συμμετέχουν, ως παρατηρητές, οι Συντο- νιστές των λοιπών ομάδων έργου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η Επιτροπή δεν υποβάλλει το σχέδιο πρότασής της ή αυτό είναι ελλιπές ως προς μία ή περισ- σότερες ειδικότητες εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το προεδρικό διάταγμα της περίπτωσης α ́ εκδίδεται υ- ποχρεωτικά με πρόταση των συναρμόδιων Υπουργών, για την οποία λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής της παρού- σας παραγράφου, τα πορίσματα και τα πρακτικά των συ- νεδριάσεων των ομάδων έργου της περίπτωσης δ ́, άλ- λως, σε περίπτωση έλλειψης πρακτικών και πορισμάτων για μία ή περισσότερες ειδικότητες, λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική περιοχή και τα επαγγελματικά περιγράμ- ματα, όπως οι έννοιες αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 29 του ν. 4439/2016 (Α ́ 222), η διεθνής εμπειρία και τα προγράμματα σπουδών, 

δ) Οι ανά ειδικότητα, τριμελείς ομάδες έργου της περί- πτωσης β ́, υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής της προηγούμενης περίπτωσης και οφείλουν, εντός δύο (2) μηνών από τη συγκρότησή τους να υποβάλουν προς την Επιτροπή, ανά ειδικότητα, πόρισμα μη δεσμευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή θα συντάξει για όλες τις ειδικότητες το σχέδιο πρότασης για την έκ- δοση του προεδρικού διατάγματος της περίπτωσης α ́. Καθεμία τριμελής Ομάδα Έργου ανά ειδικότητα συγκρο- τείται με τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και αποτελείται από: αα) δύο (2) εκπροσώπους Πολυτεχνεί- ων/Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής αντίστοιχης βα- σικής ειδικότητας, εκπροσωπώντας το σύνολο των Σχο- 

λών της ειδικότητας και ββ) έναν (1) εκπρόσωπο από το σύλλογο μηχανικών ΤΕ της αντίστοιχης ειδικότητας. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο ένας εκ των εκπροσώπων των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Αν οι φορείς δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους στην αντίστοιχη ομάδα έρ- γου εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημε- ρών από τη σχετική πρόσκληση, οι ομάδες έργου συ- μπληρώνονται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρ- μόδιους Υπουργούς. Η μη υποβολή πορίσματος από τις Ομάδες Έργου, εντός της δίμηνης προθεσμίας, δεν κωλύει την Επιτροπή να υποβάλει το σχέδιο πρότασής της άνευ αυτών. Η επιτροπή λαμβάνει υπόψη, εφόσον υπάρ- χουν και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των ομάδων έρ- γου. Η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη την εισήγηση της οικείας επιτροπής των παραγράφων 3 και 4 του άρ- θρου 46 του ν. 4485/2017. 

ε) Τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, και Παι- δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διασφαλίζουν τη στή- ριξη της λειτουργίας της Επιτροπής της περίπτωσης β ́ και των ομάδων έργου της περίπτωσης δ ́ μέσω της παροχής της αναγκαίας υποδομής, γραμματειακής και νομικής υποστήριξης. 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr