Τελευταία Φοιτητικά Νέα - Ροή Ειδήσεων

 Τι είναι το ΣΑΕΠ;

Τι είναι το ΣΑΕΠ;

Το ΣΑΕΠ συστάθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαγγελματική αναγνώριση των τίτλων σπουδών των κολεγίων.

Συγκεκριμένα στο ΦΕΚ 229 19-11-2012 άρθρο 7 αναφέρεται ότι:

α. Τα κολέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

β. Επίσης, περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (κολέγια) πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα προγράμματα σπουδών των οποίων οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης. Με απόφαση του υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίζονται οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης».

γ. Τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολέγια των στοιχείου α’ και β’ της παρούσας παραγράφου δύνανται της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί από τα παραπάνω κολέγια, δεν παρουσιάζουν καμία αντιστοιχία με αυτούς των δημόσιων ΑΕΙ ΤΕΙ ή ΙΕΚ. Παρόλα αυτά, όσοι επιλέξουν ένα κολέγιο που βρίσκεται σε συνεργασία με κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, αλλά όχι και ακαδημαϊκής, πράγμα που επιλαμβάνεται μόνο ο ΔΟΑΤΑΠ, ο οποίος επί σειρά χρόνων αρνούνταν την αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών κολεγίων με αυτούς που προέρχονται από τα ΑΕΙ, τα ΤΕΙ και τα ΙΕΚ. Πλέον, με την απλή αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων όσων έχουν αποκτήσει τίτλο από κολέγιο, τους δίνεται η ευκαιρία να κατέχουν τα ίδια εργασιακά δικαιώματα με τους κατόχους ελληνικών πτυχίων. Ακόμα, με τροπολογία της Βουλής των Ελλήνων, υπάρχει η δυνατότητα της διεκδίκησης θέσεων στο δημόσιο από άτομα που έχουν ήδη εξασφαλίσει την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων.

Το ΣΑΕΠ αναλαμβάνει την επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων που προέρχονται μόνο από κολέγια που συνεργάζονται με πανεπιστήμια των 28 μελών- κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας, Νορβηγίας, Λιχτενστάιν και Ελβετίας (βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ) προκειμένου να μπορεί να ασκήσει τα επαγγελματικά του προσόντα στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της πρόσφατης τροπολογίας που έγινε υπό τον πρώην Υπουργό Α. Λοβέρδο, με το άρθρο 49 του Ν. 4264/2014 διευρύνθηκε η αρμοδιότητα του ΣΑΕΠ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων), έτσι ώστε να συμπεριλάβει την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας ακόμη δύο κατηγοριών τίτλων σπουδών:

Πρώτον, τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης που απονέμουν ΑΕΙ όχι μόνον κοινοτικών αλλά και τρίτων χωρών που συνεργάζονται στην Ελλάδα με τα κολέγια του Ν. 3696/2008 και

δεύτερον, μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που απονέμονται από κολέγια του ως άνω νόμου, εφόσον αυτά έχουν λάβει πιστοποίηση από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr