Πληρωμή 30 ευρω για κάθε αίτηση ισοτιμίας τίτλου σπουδών

Πληρωμή 30 ευρω για κάθε αίτηση ισοτιμίας τίτλου σπουδών

Για κάθε εξεταζόμενο αίτημα ισοτιμίας τίτλου σπουδών εκτός απο την περίπτωση της ανώτατης εκπαίδευσης καθορίζεται ανταποδοτικό τέλος (παράβολο) το ύψος του οποίου είναι 30 ευρώ.

Ειδικοτερα σύμφωνα με απόφαση των υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών καθορίζεται ότι για την κάλυψη του συνόλου της δαπάνης που προκαλείται από τη διαδικασία ισοτιμίας των τίτλων σπουδών καταργημένων φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης, οι αιτούντες ισοτιμία τίτλου σπουδών καταργημένων φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης, καταβάλλουν σε λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για κάθε εξεταζόμενο αίτημα ισοτιμίας τίτλου σπουδών ανταποδοτικό τέλος, το ύψος του οποίου είναι 30 ευρώ.

Το ίδιο ανταποδοτικό τέλος καταβάλλεται και στην περίπτωση αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο επανεξέτασης της απόφασης ισοτιμίας του τίτλου σπουδών του. Η πληρωμή του παραβόλου γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

ΦΕΚ

Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για τη διαδικασία ισοτιμίας τίτλων σπουδών καταργημένων φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης.

Άρθρο 1

Ανταποδοτικά τέλη

Για την κάλυψη του συνόλου της δαπάνης που προκαλείται από τη διαδικασία ισοτιμίας των τίτλων σπουδών καταργημένων φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης, οι αιτούντες ισοτιμία τίτλου σπουδών καταργημένων φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της ημεδαπής ή φορέων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της αλλοδαπής, με εξαίρεση αυτών της ανώτατης εκπαίδευσης, καταβάλλουν σε λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για κάθε εξεταζόμενο αίτημα ισοτιμίας τίτλου σπουδών ανταπο- δοτικό τέλος, το ύφος του οποίου είναι 30 ευρώ.

Το ίδιο ανταποδοτικό τέλος καταβάλλεται και στην περίπτωση αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο επανεξέτασης της απόφασης ισοτιμίας του τίτλου σπουδών του.

Άρθρο 2

Πληρωμή Παραβόλου

Οι πόροι του άρθρου 1 κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 4 του υπ'αρ. ν. 4115/2013.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr