Υπ. Παιδείας, ΓΛΚ, δυνατότητα αναγνώρισης, συναφών μεταπτυχιακών Υπ. Παιδείας: Ζητήθηκαν διευκρινίσεις από το ΓΛΚ για τη δυνατότητα αναγνώρισης συναφών μεταπτυχιακών

Υπ. Παιδείας: Ζητήθηκαν διευκρινίσεις από το ΓΛΚ για τη δυνατότητα αναγνώρισης συναφών μεταπτυχιακών

Το ΥΠΠΕΘ, με έγγραφο-ερώτημά του προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης συναφών μεταπτυχιακών τίτλων ανεξαρτήτως του εάν αποτελούν προσόν πρόσληψης. Το ερώτημα αφορά τόσο τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσελήφθησαν πριν την εφαρμογή του Ν.4354/2015, όσο και εκείνους οι οποίοι προσελήφθησαν μετά τη 1-1-2016 και εκκρεμεί η απάντησή του.

Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Νίκος Φίλης, εκτός από το πιο πάνω γνωστοποιεί γραπτώς ότι η με αρ.πρωτ.2/2015/ΔΑΠ/5-1-2016 εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους απεστάλη ηλεκτρονικά στις Περιφερειακές, στις Δ/νσεις Π.Ε. και Δ/νσεις Δ.Ε. όλης της χώρας στις 11-2-2016, και παρείχε οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 τ.Α΄). Σαφώς, στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του εν λόγω νόμου, συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο άρθρο 9 του εν λόγω νόμου, το οποίο αφορά στα μισθολογικά κλιμάκια και την κατάταξη των υπαλλήλων, περιγράφεται ότι η κατάταξη κάθε υπαλλήλου γίνεται στην κατηγορία που αντιστοιχούν τα τυπικά του προσόντα και συγκεκριμένα, στην παρ.3 ορίζεται ότι οι κάτοχοι των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. (δηλ.4 χρόνια) στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι(6) Μ.Κ. (δηλ.12 χρόνια), μόνο εφόσον το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το υπηρεσιακό συμβούλιο ή το αρμόδιο προς διορισμό όργανο στην περίπτωση απουσίας υπηρεσιακού συμβουλίου, ενώ τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρμόδιες υπηρεσίες Διοικητικού/Προσωπικού.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr