Ελέγχοι, 3.000 αιτήσεων, πτυχιούχων, αναγνώριση, επαγγελματικών προσόντων, επαγγελματικής ισοδυναμίας, τίτλων σπουδών, κολλέγια, πτυχία σπουδές Ελέγχοι 3.000 αιτήσεων πτυχιούχων για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων - επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών

Ταχύτατοι ελέγχοι 3.000 αιτήσεων πτυχιούχων (Κολλεγίων κλπ) για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών

Το έργο της νεοσυσταθείσας ομάδας Εργασίας- για τον έλεγχο 3.000 αιτήσεων πτυχιούχων (Κολλεγίων κλπ) για για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών- θα πρέπει να ολοκληρωθεί, το αργότερο, εντός ενός μηνός.

Πιο συγκεκριμένα μέσα σε ένα μήνα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από  την Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιωάννη Παντή, ο έλεγχος πληρότητας και η συμπλήρωση των φακέλων των αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης εξωτερικού, η ηλεκτρονική καταγραφή των φακέλων και των υποβληθέντων δικαιολογητικών και εγγράφων,καθώς και η κατηγοριοποίηση όλων των αιτήσεων ανά:

i. Νομοθετικό πλαίσιο (επαγγελματικά προσόντα ή ισοδυναμία τίτλων σπουδών)

ii. Γνωστικό πεδίο (επάγγελμα, ειδικότητα κ.λπ.)

iii. Εκπαιδευτικό Ίδρυμα χορήγησης τίτλων.

Στην απόφαση με θέμα " Σύσταση- Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τον έλεγχο πληρότητας και συμπλήρωση φακέλων αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών εξωτερικού" ορίζεται ότι από την ανάληψη της αρμοδιότητας και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, τα μέλη της ομάδας εργασίας θα εργάζονται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση του έργου σε καθημερινή βάση, εντός ή και εκτός ωραρίου εργασίας τους, προκειμένου να ανταποκριθούν με συνέπεια και ταχύτητα στα καθήκοντα που τους ανατίθενται με την παρούσα Απόφαση.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr