Ρυθμίστηκαν τα Επαγγελματικά Δικαιώματα 13 ειδικοτήτων του επαγγέλματος του Μηχανικού

Ρυθμίστηκαν τα Επαγγελματικά Δικαιώματα 13 ειδικοτήτων του επαγγέλματος του Μηχανικού

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2018 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει την ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων 13 ειδικοτήτων.

Ο καθορισμος των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων αφορά τις πιο κάτω 13 ειδικότητες.

Για να δείτε τα επαγγελματικά δικαιώματα για την κάθε μια ειδικότητα πατήστε στους παρακάτω σχετικούς σύνδεσμο:

1. Επαγγελματικά δικαιώματα Πολιτικού Μηχανικού

2. Επαγγελματικά δικαιώματα Αρχιτέκτονα Μηχανικού

3. Επαγγελματικά δικαιώματα ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού

4. Επαγγελματικά δικαιώματα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

5. Επαγγελματικά δικαιώματα Αγρονόμου - Τοπογράφου Μηχανικού

6. Επαγγελματικά δικαιώματα Χημικού Μηχανικού

7. Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού Μηχανικού

8. Επαγγελματικά δικαιώματα Ναυπηγού Μηχανικού

9. Επαγγελματικά δικαιώματα Ηλεκτρονικού Μηχανικού

10. Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης

11. Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Περιβάλλοντος

12. Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Ορυκτών Πόρων

13. Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης

Γενικές Αρχές

1. Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, κατά ειδικότητα, επιτρέπεται μόνο:

α. Στους κατόχους διπλώματος Μηχανικού αντίστοιχου της ειδικότητάς τους, των πολυτεχνικών σχολών ή τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής κατόπιν τήρησης της διαδικασίας που προβλέπεται από το ν. 3328/2005 (Α’ 80),

β. σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α’ 78) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου2005», όπως ισχύει και κατά τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής αναγνώρισης.

2. Η σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος απονέμεται αποκλειστικά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (TEE), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν δε της αδειοδοτήσεως αυτής, ο μηχανικός καθίσταται υποχρεωτικά μέλος του και φέρει τον τίτλο του «Διπλωματούχου Μηχανικού - μέλους Τ.Ε.Ε.». Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων, με αρμοδιότητατην εξέταση ενστάσεων κατά των βλαπτικών αποφάσεων του TEE σχετικά με την απονομή άδειας άσκησης επαγγέλματος. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής, αρχίζει από την συγκρότησή της και λήγει την 31.12 του επόμενου ημερολογιακού έτους. Μετά τη λήξη της θητείας της και μέχρι την 31.3 του επομένου έτους συγκροτείται η νέα Επιτροπή. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η θητεία της συγκροτηθείσας Επιτροπής λήγει την 31.12.2019. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή Νομικό Σύμβουλο του Κράτους που υπηρετεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ωςΠρόεδρο, έναν υπάλληλο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών Π.Ε. Μηχανικό με βαθμό Α’, και ένανεκπρόσωπο του συλλόγου της αντίστοιχης ειδικότητας.

Εάν στο Υπουργείο υπηρετεί υπάλληλος Π.Ε. Μηχανικός με βαθμό Α’ αντίστοιχης ειδικότητας, τότε ως μέλος της επιτροπής ορίζεται αυτός. Τα ανωτέρω μέλη ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές. Ειδικώς τον Πρόεδρο, κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αρχαιότερος υπηρετών στο Υπουργείο Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίουτου Κράτους. Η ένσταση ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στα γραφεία του TEE ή στον σχετικό ιστότοπο και κατατίθεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο στο πρωτόκολλο του TEE. Ο ενιστάμενος λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης. Η απόφαση της Επιτροπής εκδίδεται εντός προθεσμίας 90 ημερών από την κατάθεση της ένστασης. Οι προθεσμίες άσκησης των κατά νόμο ενδίκων μέσων αναστέλλονται όσο διαρκεί η προθεσμία άσκησης της ένστασης και μέχρι την έκδοση απόφασης της Επιτροπής.

3. Τα μέλη του TEE εντάσσονται στις βασικές ειδικότητες, όπως εκάστοτε αυτές ισχύουν. Οι βασικές ειδικότητες δύνανται να τροποποιηθούν με προεδρικό διάταγμα και με τη διαδικασία που προβλέπεται στη διάταξη δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 1486/1984 (Α’ 18).

4. Σε κάθε βασική ειδικότητα αντιστοιχεί η πρόσβαση σε συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες, όπως κατωτέρω ορίζεται.

5. Ο διπλωματούχος μηχανικός, στον οποίο έχει αναγνωρισθεί αντίστοιχο επαγγελματικό δικαίωμα, αναλαμβάνει και την τεχνική ευθύνη, όσον αφορά τη μελέτη, το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, την επίβλεψη, την υλοποίηση, την αποτίμηση, την αξιολόγηση και την ολοκληρωμένη λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση των προϊόντων, υλικών, έργων, τεχνικών έργων, συστημάτων, εγκαταστάσεων, διεργασιών και δικτύων.

6. Η μελέτη και η εκτέλεση έργων επιπέδου διπλωματούχου μηχανικού δύναται, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, να υλοποιείται από διεπιστημονική ομάδα, υπό τον συντονισμό διπλωματούχου μηχανικού. Η κεντρικήευθύνη αναφορικά με την οργάνωση, επιμερισμό καθηκόντων, διοίκηση και συντονισμό εργασίας διεπιστημονικής ομάδας ειδικοτήτων διπλωματούχων μηχανικώνκαι άλλων, αναλαμβάνεται από τον συντονιστή διπλωματούχο μηχανικό.

7. Τα γνωστικά αντικείμενα των ειδικοτήτων των διπλωματούχων μηχανικών ορίζονται από τα Πολυτεχνεία,τις Πολυτεχνικές Σχολές ή τα Τμήματα της ημεδαπής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για την περίπτωσηισότιμης σχολής της αλλοδαπής, ως γνωστικό αντικείμενο ορίζεται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας διπλωματούχου μηχανικού, όπως αυτό προκύπτει από τοπρόγραμμα σπουδών της εν λόγω σχολής.

Άρθρο 2

Κοινές δραστηριότητες μηχανικής

Ο διπλωματούχος μηχανικός ασκεί τις εξής κοινές δραστηριότητες μηχανικής:

α. Επίβλεψη εφαρμογής/εκτέλεσης/υλοποίησης των μελετών, των οποίων έχουν το δικαίωμα εκπόνησης.

β. Ανάλυση και σχεδιασμός έργων/προϊόντων/συστημάτων.

γ. Σύνταξη φακέλου έργου.

δ. Έλεγχος, επιθεώρηση, λειτουργία και συντήρηση τεχνικών έργων/εγκαταστάσεων.

ε. Κατασκευή/υλοποίηση τεχνικών έργων/εγκαταστάσεων.

στ. Διοίκηση και διαχείριση έργων συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών.

ζ. Διοίκηση παραγωγής.

η. Συντονισμός ομάδας μελέτης/επίβλεψης/έργου.

θ. Εκπόνηση μελετών επιχειρησιακής οργάνωσης και έρευνας.

ι. Εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών/μελετών σκοπιμότητας/μελετών βιωσιμότητας/βελτιστοποίηση συστημάτων.

ια. Εκπόνηση και εφαρμογή μελετών χρονικού προγραμματισμού

και προγραμματισμός.

ιβ. Σχεδιασμός συστημάτων, διαχείριση και εφαρμογές ελέγχου ολικής ποιότητας υλικών, έργων και εργασιών.

ιγ. Διασφάλιση ποιότητας σε προϊόντα, διαδικασίες, συστήματα και έκδοση Σημάτων Ποιότητας και Λειτουργίας.

ιδ. Σχεδιασμός, εγκατάσταση, πιστοποίηση, διαχείρισηκαι επιθεώρηση συστημάτων ποιότητας.

ιε. Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης περιβάλλοντος, ενέργειας, ασφάλειας - υγιεινής.

ιστ. Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου και σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ.

ιζ. Υπηρεσία τεχνικού ασφάλειας της εργασίας.

ιη. Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων.

ιθ. Πραγματογνωμοσύνη, διαιτησία και διαμεσολάβηση.

κ. Εκτίμηση, παρακολούθηση, διαχείριση και αποτίμηση κινδύνου (φυσικές καταστροφές, βιομηχανικά ατυχήματα κ.λ.π.).

κα. Σχεδιασμός, ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή μεθόδων μη καταστροφικού ελέγχου σε πραγματική κλίμακα και πραγματικό χρόνο.

κβ. Εκπαίδευση - Διδασκαλία και Έρευνα.

κγ. Διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων.

κδ. Εκπόνηση τομεακών και κλαδικών αναπτυξιακώνμελετών.

κε. Εκπόνηση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων και προγραμμάτων.

κστ. Εκπόνηση και επίβλεψη μελετών αποξήλωσης/ καθαίρεσης/κατεδάφισης εξοπλισμού/εγκαταστάσεων/ κτηρίων.

Άρθρο 16

Καταργούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνταιοι διατάξεις:

α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του π.δ. 365/1993 (Α’ 156).

β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ. 240/1994 (Α’ 135).

γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του π.δ. 71/1995 (Α’  49) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 372/1997 (Α’ 243) και η παράγραφος 2 του άρθρου

2 του π.δ. 71/1995 (Α’ 49).

δ. Το άρθρο 2 του π.δ. 232/1995 (Α’ 134).

ε. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του π.δ. 372/1997 (Α’ 243) όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του π.δ. 67/2016 (Α’ 123).

στ. Η περίοδος «Οι πτυχιούχοι.... κινητά τηλεπικοινωνιακά συστήματα» στο στοιχείο α) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του π.δ. 82/2000 (Α’ 72).

ζ. Η τελευταία πρόταση με την συνακόλουθη ενδεικτική καταγραφή δραστηριοτήτων από (ι)-(χι) του στοιχείου α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 90/2000 (Α’ 74).

η. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα θέματα αυτά με άλλον τρόπο

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr