Επαγγελματικά δικαιώματα Αρχιτέκτονα Μηχανικού

Επαγγελματικά δικαιώματα Αρχιτέκτονα Μηχανικού

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμάτων Αρχιτέκτονα Μηχανικού.

Επαγγελματικά δικαιώματα Αρχιτέκτονα Μηχανικού

1. Ως αρχιτέκτονας μηχανικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με τη μελέτη, το σχεδιασμό, τη σύνθεση, την κατασκευή, την αποτίμηση του δομημένου ή διαμορφωμένουπεριβάλλοντος, τη χωρική και περιβαλλοντική ένταξη και ενσωμάτωση μεμονωμένων κτηρίων και συνόλων, τον πολεοδομικό και χωρικό σχεδιασμό, την αποκατάσταση και ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονο- μιάς, το βιοκλιματικό σχεδιασμό, τη μελέτη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση κτηριακών έργων, εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Στο γνωστικό αντικείμενο του Αρχιτέκτονα Μηχανικού περιλαμβάνονται:

α. Ανάλυση, σύνθεση και σχεδιασμός του χώρου σε όλες τις κλίμακες: Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός, Σχεδιασμός Τοπίου και υπαίθριων χώρων, Αστικός Σχεδιασμός, αναπλάσεις, ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός κτηρίων, Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, Εκθέσεων, και Βιομηχανικών Αντικειμένων, Τεκμηρίωση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς (κτηρίων και συνόλων).

β. Ιστορία και Θεωρία: Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής και της Πόλης, Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και του Πολιτισμού, Χώρος και υλικός και άυλος Πολιτισμός, Γνώσεις Κοινωνιολογίας, Ανθρωπολογίας και Φιλοσοφίας, Γνώσεις Θεσμικού Πλαισίου Δόμησης και Κτηριολογικών Κανονισμών.

γ. Αναπαραστάσεις: Εικαστικές, Πλαστικές και Εφαρμοσμένες Τέχνες, Οπτικοακουστικές Τέχνες και Πολυμέσα, Οπτική Επικοινωνία και Σχεδιασμός, Διαδραστικός Ψηφιακός Σχεδιασμός, Παραμετρικός και Αλγοριθμικός Σχεδιασμός.

δ. Τεχνολογία: Δομική Μηχανική και Σχεδιασμός Κατασκευών, Οικοδομική Τεχνολογία και Δομικά Υλικά, Γνώσεις Μαθηματικών, Γεωμετρίας, Φυσικής Γνώσεις Τοπογραφίας/Αποτυπώσεις κτηρίων και συνόλων, Ενεργειακός - Βιοκλιματικός Σχεδιασμός και ΗΜ Εγκαταστάσεις.

2. Ο Αρχιτέκτονας Μηχανικός έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα:

α. Χωροθέτηση και περιβαλλοντική ένταξη και ενσωμάτωση κατασκευών.

β. Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτηριακών Έργων.

γ. Εκπόνηση Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών, ενδεικτικά: κτήρια σε παραδοσιακό οικισμό, παραδοσιακό ή ιστορικό τμήμα πόλης, οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, καθώς και για κηρυγμένα διατηρητέα κτήρια ή νεότερα μνημεία - Διαμορφώσεις και επεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, σε οικιστικά σύνολα όταν πρόκειται για παραδοσιακούς οικισμούς, κηρυγμένους διατηρητέους ή ιστορικά κέντρα πόλεων.

δ. Εκπόνηση μελετών Παθητικής Πυροπροστασίας Κτηριακών Έργων.

ε. Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων.

στ. Εκπόνηση μελετών ακουστικής κτηρίων και ηχομόνωσης.

ζ. Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων.

η. Εκπόνηση μελετών περιβάλλοντος χώρου.

θ. Εκπόνηση μελετών φωτισμού και ανάδειξης κτηρίων και συνόλων ως προς τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

ι. Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτηρίων και αρχιτεκτονικών συνόλων.

ια. Εκπόνηση Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών, Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων.

ιβ. Εκπόνηση μελετών Αστικού Σχεδιασμού, Αστικής αναζωογόνησης, Αστικής ανάπλασης και Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης.

ιγ. Εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου εκτός των μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.

ιδ. Εκπόνηση μελετών βιοκλιματικής ή περιβαλλοντικής αναβάθμισης, επανάχρησης και επανασχεδιασμού υφιστάμενων υπαίθριων χώρων και τμημάτων πόλης.

ιε. Εκπόνηση πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών, Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και άλλωναντίστοιχων πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών.

ιστ. Εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής Περιλαμβάνουν πολεοδομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής.

ιζ. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).

ιη. Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.

ιθ. Εκπόνηση κοινωνικών, οικονομικών και γεωγραφικών

κ. Σχεδιασμός επί υπάρχοντος τοπογραφικού διαγράμματος του προς αδειοδότηση κτηρίου και του περιβάλλοντοςχώρου για την έκδοση αδειών δόμησης.

κα. Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογήμεθόδων τηλεπισκόπησης (εκτός φωτογραμμετρικών) και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.

κβ. Εκπόνηση Στατικών μελετών πλην των ειδικών κατασκευών: ειδικές θεμελιώσεις, κελυφωτές κατασκευές προεντεταμένου σκυροδέματος, μεταλλικές κατασκευές,ξύλινες κατασκευές.

κγ. Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων και κυκλοφοριακών Μελετών. Μελετών με συνυπογραφή για τα ζητήματα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού όπου απαιτείται.

κδ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης).

κε. Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας.

κστ. Εκπόνηση μελετών υδραυλικών εγκαταστάσεων κτηρίων.

κζ. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης

και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους.

κη. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.

κθ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.

λ. Εκπόνηση μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και μελετών Έργων Πρασίνου

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr