Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού Μηχανικού

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού Μηχανικού 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμάτων Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού Μηχανικού.

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Μεταλλείων και Μεταλλουργού Μηχανικού

1. Ως Μηχανικός Μεταλλείων και Μεταλλουργός Μηχανικός νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με την έρευνα, το σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη, τη λειτουργία, τον έλεγχο, τη συντήρηση, τη διοίκησηκαι τον οικονομοτεχνικό σχεδιασμό έργων, εγκαταστάσεων, συστημάτων και διεργασιών στα πεδία της μεταλλευτικής τεχνολογίας, τη μηχανικής πετρελαίου, της γεωτεχνολογίας - γεωτεχνικής μηχανικής, των γεωλογικώνεπιστημών, της περιβαλλοντικής μηχανικής, της  μεταλλουργίας και της τεχνολογίας υλικών. Στο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανικού Μεταλλείων - Μεταλλουργού Μηχανικού περιλαμβάνονται:

α. Βασικό επιστημονικό υπόβαθρο: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Μηχανική, Κρυσταλλογραφία, Γεωλογία, Κοιτασματολογία, Ορυκτολογία, Μεταλλογνωσία, Οικονομία και Διοίκηση, Προγραμματισμός και Εφαρμογές Η/Υ, Ανθρωπιστικές επιστήμες.

β. Έρευνα, εντοπισμός, εξόρυξη, παραγωγή και αξιοποίηση ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, ταμιευτήρων υδρογονανθράκων (πετρελαίου και φυσικού αερίου) και γεωθερμικών πεδίων.

γ. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων, λατομείων και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αξιοποιούν ορυκτές πρώτες ύλες, μαζί με τα βοηθητικά και συνοδευτικά αυτών έργα.

δ. Εντοπισμός και εκμετάλλευση, προστασία και απορρύπανση υπόγειων υδροφορέων.

ε. Γεωτεχνική Μηχανική.

στ. Περιβαλλοντική Μηχανική.

ζ. Μεταλλουργικές διεργασίες (εξαγωγικής και φυσικής μεταλλουργίας).

η. Μεταλλοτεχνία, μορφοποίηση μετάλλων και κραμάτων, συγκολλήσεις.

θ. Τεχνολογία κεραμικών, υάλου, ηλεκτρονικών υλικών.

ι. Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας.

ια. Διαχείριση της ποιότητας.

2. Ο Μηχανικός Μεταλλείων και Μεταλλουργός Μηχανικός έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα:

α. Εκπόνηση Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων για τις ορυκτές πρώτες ύλες.

β. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης μεταλλουργικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων εξόρυξης ορυκτών πρώτων υλών και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).

γ. Εκπόνηση μελετών μεταλλικών εγκαταστάσεων σε χώρους εξορυκτικής δραστηριότητας όπου δεν απαιτείται θεμελίωση και αντισεισμικός υπολογισμός.

δ. Εκπόνηση μελετών αντισεισμικής θωράκισης δικτύων, εγκαταστάσεων και συσκευών για τις οποίες είναιυπεύθυνοι.

ε. Εκπόνηση μελετών Υδρογεωλογίας και Υπόγειων Υδάτων.

στ. Εκπόνηση Γεωτεχνικών μελετών και Ερευνών.

ζ. Εκπόνηση μελετών υπόγειων Τεχνικών έργων.

η. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τρωτότητας, διακινδύνευσης).

θ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων διεργασιών της βιομηχανίας για εμπλουτισμό.

ι. Ανάπτυξη, σχεδιασμός υλικών και έλεγχος ποιότητας.

ια. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών κατεργασίας και μορφοποίησης μετάλλων και κραμάτων.

ιβ. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής και επεξεργασίας μεταλλουργικών κόνεων, σύνθετων και άλλων υλικών.

ιγ. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών παραγωγής πυρίμαχων υλικών, κεραμικών προϊόντων και προϊόντων υάλου, παραγωγής τσιμέντου, μονωτικών και πληρωτικών υλικών, κονιαμάτων, κ.λπ.

ιδ. Εκπόνηση μελετών μεταλλουργικών, μεταλλευτικών εγκαταστάσεων της μεταποιητικής βιομηχανίας.

ιε. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευμάτων πλην Ηλεκτρολογικών, Μηχανολογικών και Ναυπηγικών μελετών.

ιστ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου πλην ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών και ναυπηγικών μελετών.

ιζ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις συλλογής, επεξεργασίας και διάθεση απορριμμάτων, αποβλήτων και ανάκτησης υλικών.

ιη. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης επικίνδυνων υλικών καθώς και σε κρυογενικές εγκαταστάσεις.

ιθ. Εκπόνηση μελετών σε εγκαταστάσεις που υπόκεινται σε ακτινοβολία.

κ. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας εγκαταστάσεων (βιομηχανίες,κτήρια κ.λπ.).

κα. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.

κβ. Εκπόνηση μελετών και ερευνών γεωθερμικών πεδίων (χαμηλής, μέσης και υψηλής ενθαλπίας) καθώς καιενεργειακών συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας.

κγ. Εκπόνηση μελετών και εργασιών καθαρισμού και προετοιμασίας μεταλλικών ή μη μεταλλικών επιφανειών (αμμοβολή, ψηγματοβολή, υδροβολή κ.λπ.) και προστασίας αυτών από τη διάβρωση.

κδ. Εκπόνηση μελετών συγκολλήσεων και μηκαταστρεπτικού ελέγχου έργων, αγωγών, μεταλλικώνκατασκευών κ.ά.

κε. Εκπόνηση μελετών σχεδιασμού κατεργασιών (μεταλλουργικών, μεταλλοτεχνικών) και αξιοποίηση βιομηχανικών ορυκτών πρώτων υλών για τη δημιουργία τυποποιημένων βιομηχανικών υλικών και προϊόντων (κεραμικά πυρίμαχα, γυαλιά, κοντάματα κ.λπ.).

κστ. Εκπόνηση μελετών επιλογής καταλληλότητας μετάλλων, κραμάτων, υλικών για απαιτητικές χρήσεις και αντίξοες συνθήκες (πχ. έκθεση σε υψηλή πίεση, σε υψηλές ή εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, σε δυναμικές καταπονήσεις, για αντοχή σε περιπτώσεις σεισμών, κακόβουλων πράξεων, τρομοκρατικών ενεργειών κ.τ.λ.,κράματα με υπερυψηλή αντοχή, με αντοχή σε εκτριβή ή  έντονα αντιδιαβρωτική δράση κ.ά.)

κζ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.

κη. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης μετά από βιομηχανικά ατυχήματα και συναφείς καταστροφές (π.χ. απορρύπανση εδαφών, υπόγειων νερών, κ.ά.).

κθ. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους.

λ. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας από πυρκαγιές και εκρήξεις (όπως SEVESO, ΒΑΜΕ, ΑΤΕΧ).

λα. Εκπόνηση μελετών εγκαταστάσεων και δικτύων ενεργητικής πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.

λβ. Εκπόνηση Γεωλογικών και Γεωφυσικών Μελετών  και Ερευνών.

λγ. Εκπόνηση Μεταλλευτικών Μελετών και Ερευνών.

λδ. Εκπόνηση μελετών και ερευνών εκμετάλλευσης ταμιευτήρων υδρογονανθράκων και αξιοποίησης αυτών για αποθήκευση υδρογονανθράκων και διοξειδίου του άνθρακα.

λε. Εκπόνηση μελετών για ειδικά υπόγεια έργα όπως αποθηκευτικοί χώροι, δεξαμενές, χώροι διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.

λστ. Εκπόνηση μελετών για εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης, καταστροφής και διακίνησης εκρηκτικών υλών.

λζ. Εκπόνηση μελετών χρήσης εκρηκτικών υλών σε εξορυκτικά και τεχνικά έργα και καθαιρέσεις κατασκευών.

λη. Εκπόνηση μελετών βιομηχανιών για εγκαταστάσεις εμπλουτισμού, ή/και επεξεργασίας ορυκτών πρώτων υλών και δευτερογενών πρώτων υλών, αδρανών υλικών και άλλων δομικών υλικών και ασφαλτικών.

λθ. Εκπόνηση μελετών συγκολλήσεων και μη καταστρεπτικού ελέγχου έργων, αγωγών, μεταλλικών κατασκευών κ.ά.

μ. Εκπόνηση μελετών επιλογής καταλληλότητας μετάλλων,κραμάτων, υλικών για αντίξοες συνθήκες ή ειδικών  απαιτήσεων.

μα. Εκπόνηση Μελετών και Υλοποίηση Έργων πάσης φύσεως γεωτρήσεων.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr