Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προβλέπει τη ρύθμιση των Επαγγελματικά δικαιωμάτων Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης.

Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης

1. Ως Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης νοείται ο μηχανικός που ασχολείται με το σχεδιασμό, τη ρύθμιση, την ισόρροπη και βιώσιμη οργάνωση και ανάπτυξη του χώρου.

Στο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης περιλαμβάνονται:

α. Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός.

β. Αστική ανάπλαση, αστική αναζωογόνηση, ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις, αστικός σχεδιασμός καισχεδιασμός τοπίου.

γ. Σχεδιασμός μεταφορών και συγκοινωνιών, χωρική οργάνωση δικτύων υποδομής και υπηρεσιών.

δ. Χωρική ανάπτυξη (αστική, τοπική, περιφερειακή) και επιχειρησιακά προγράμματα.

ε. Διαχείριση, παρακολούθηση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων.

στ. Στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός και προγραμματισμός.

ζ. Οργάνωση και επιχειρησιακή έρευνα, χρονικός και οικονομικοτεχνικός προγραμματισμός έργων.

η. Περιβαλλοντικός σχεδιασμός, διαχείριση και αξιοποίηση φυσικών πόρων.

θ. Τοπογραφία - Οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών - εφαρμογές τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών - χαρτογραφία.

ι. Κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες.

ια. Διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων.

ιβ. Ενεργειακός σχεδιασμός και έλεγχος.

2. Ο Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης έχει τα εξής επαγγελματικά δικαιώματα:

α. Εκπόνηση Αρχιτεκτονικών Μελετών Κτηριακών Έργων για απλές αρχιτεκτονικές εργασίες και νέα κτηριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων εκτός κτηρίων ειδικών χρήσεων και έως 200 τ.μ..

β. Αποτύπωση υφιστάμενων κτηρίων εκτός κτηρίων ειδικών χρήσεων, μνημείων, κηρυγμένων διατηρητέωνκτηρίων, προστατευόμενων οικισμών και συνόλων.

γ. Εκπόνηση Χωροταξικών και Ρυθμιστικών μελετών, Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων και Περιφερειακών Ειδικών Πλαισίων.

δ. Εκπόνηση μελετών εδαφικής συνοχής.

ε. Εκπόνηση μελετών της δομής και της χωρικής οργάνωσης δικτύων υποδομής, υπηρεσιών και δικτύων κοινής ωφέλειας.

στ. Εκπόνηση μελετών Αστικού Σχεδιασμού, Αστικής αναζωογόνησης, Αστικής ανάπλασης και Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης.

ζ. Εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου εκτός των μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.

η. Εκπόνηση μελετών βιοκλιματικής ή περιβαλλοντικής αναβάθμισης, επανάχρησης και επανασχεδιασμούυφιστάμενων υπαίθριων χώρων και τμημάτων πόλης.

θ. Εκπόνηση Πολεοδομικών και Ρυμοτομικών μελετών, Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων και άλλων αντίστοιχων πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών.

ι. Εκπόνηση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής. Περιλαμβάνουν πολεοδομικό σχέδιο και πράξη εφαρμογής.

ια. Εκπόνηση μελετών χωροθέτησης κτηρίων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων επιχειρήσεων, ειδικών χρήσεων και οργανωμένων υποδοχέων και κατάρτιση γενικής διάταξης (Master Plan).

ιβ. Εκπόνηση μελετών χωρικής ανάπτυξης (τοπικής και περιφερειακής) και επιχειρησιακών προγραμμάτων.

ιγ. Εκπόνηση κοινωνικών, οικονομικών και γεωγραφικών μελετών.

ιδ. Σχεδιασμός επί υπάρχοντος τοπογραφικού διαγράμματος του προς αδειοδότηση κτηρίου και του περιβάλλοντος χώρου για την έκδοση αδειών δόμησης.

ιε. Εκπόνηση μελετών και έργων οργάνωσης και διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης (εκτός φωτογραμμετρικών) και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών.

ιστ. Εκπόνηση μελετών Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακών Μελετών.

ιζ. Διαχείριση και εκτίμηση (αξιών γης και λοιπών ακινήτων, τρωτότητας, διακινδύνευσης).

ιη. Εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης, αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας κτηριακού κελύφους για κτηριακά έργα ύψους μέχρι δύο ορόφων εκτός κτηρίων ειδικών χρήσεων και έως 200 τ.μ.

ιθ. Ενεργειακοί έλεγχοι/επιθεωρήσεις.

κ. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr