Αναγνώριση Πτυχίων: Μέχρι τέλος του μήνα θα έχουν εξεταστεί από τον ΣΑΕΠ 3.000 πτυχία κολλεγίων

Αναγνώριση Πτυχίων: Μέχρι τέλος του μήνα θα έχουν εξεταστεί από τον ΣΑΕΠ 3.000 πτυχία κολλεγίων

Μέχρι τέλος του μήνα θα έχουν εξεταστεί από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) όλα τα πτυχία που κατέθεσαν οι απόφοιτοι Κολεγίων και ξένων Πανεπιστημίων για επαγγελματική αναγνώριση, τη χρονική περίοδο από το 2012 έως και το 2015.

Ειδικότερα αφορά 3.300  πτυχία των οποίων οι φάκελοι με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά ήταν σε εκκρεμμότητα αφου το ΣΑΕΠ καθυστερούσε να λειτουργήσει μέχρι και 6 μήνες .

Υπενθυμίζεται ότι από   την περασμένη Άνοιξη το υπουργείο Παιδείας για την  επαγγελματική  ισοδυναμία των  τίτλων σπουδών ζητά και τη συνεπικουρία, όπου αυτή απαιτείται,  των Επαγγελματικών Ενώσεων και Επιμελητηρίων.

Εν αναμονή υπογραφής υπουργικής απόφασης βρίσκονται οι πτυχιούχοι αμερικανικών Κολλεγίων προκειμένου να επιλυθεί ένα πρόβλημα που υπάρχει για τα προπτυχιακά.

Τι είναι το ΣΑΕΠ;

Ηδη το υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε επαφή με του εκπροσώπους αυτών των φορέων προκειμένου να δοθεί η σχετική λύση.

Η γραπτή δοκιμασία διενεργείται έως δύο φορές ετησίως, ημέρα Σάββατο ή/και Κυριακή. Η διεξαγωγή της προκηρύσσεται, το αργότερο τρεις μήνες πριν την κάθε εξεταστική περίοδο, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου.

Επίσης καταρτίζεται το πρόγραμμα διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας, το οποίο δημοσιοποιείται με την έκδοση σχετικού δελτίου Τύπου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Σε περίπτωση αποτυχίας ο ενδιαφερόμενος δύναται να συμμετάσχει στις επόμενες δύο γραπτές δοκιμασίες για το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση αποτυχίας του κατά την τρίτη εξεταστική περίοδο αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία και η αίτηση αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας απορρίπτεται από το ΣΑΕΠ.

Υποβολή νέας αίτησης αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας για τον ίδιο τίτλο είναι απαράδεκτη.

Η γραπτή δοκιμασία διεξάγεται στην Αθήνα, σε Εξεταστικά Κέντρα που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ, που κοινοποιείται στην Κ.Ε.

Οι υποψήφιοι προσέρχονται για εξέταση αποκλειστικά στο ορισμένο γι’ αυτούς Εξεταστικό Κέντρο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, υποψήφιος δύναται να εξετάζεται σε άλλο Εξεταστικό Κέντρο, ύστερα από αίτησή του προς την Κ.Ε., η οποία εξετάζει το αίτημα και αποφασίζει σχετικά.

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση της Προκήρυξης της διεξαγωγής της γραπτής δοκιμασίας, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν γραπτή αίτηση συμμετοχής για την αμέσως προσεχή εξεταστική περίοδο. Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο δεν επιστρέφεται, εκτός αν η γραπτή δοκιμασία δεν λάβει χώρα για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης συνεπάγεται αποκλεισμό του ενδιαφερομένου από την συγκεκριμένη εξεταστική περίοδο.

Περισσότερα νέα για το ΣΑΕΠ στην κατηγορία του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr