Πτυχία Νομικής Κύπρου, Παρέμβαση  Υπουργού Δικαιοσύνης, προβληματική λειτουργία, Επιτροπής Αξιολόγησης, Δικηγορικών Συλλόγων, άρθ. 15 Κώδικα Δικηγόρων, πτυχία νομικής Παρέμβαση του υπουργού Δικαιοσύνης για τα πτυχία Νομικής από την Κύπρο

Πτυχία Νομικής από την Κύπρο: Παρέμβαση του Υπουργού Δικαιοσύνης στην προβληματική λειτουργία της Επιτροπής Αξιολόγησης των Δικηγορικών Συλλόγων (άρθ. 15 Κώδικα Δικηγόρων)

Τον περασμένο Νοέμβριο έγινε ευρέως γνωστό στον ελληνικό τύπο ότι οι απόφοιτοι των Νομικών Σχολών των Κυπριακών Πανεπιστημίων αντιμετωπίζουν υπέρμετρες καθυστερήσεις και σοβαρά προβλήματα εγγραφής τους στα μητρώα ασκουμένων δικηγόρων, από την νεοσυσταθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης του τροποποιημένου άρθ. 15 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).

Η εν λόγω Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία απαρτίζεται από τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων και της οποίας το πλαίσιο λειτουργίας ρυθμίζεται από την υπ’ αριθμόν 80423/30.10.2014 (ΦΕΚ 2923 Β’) Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επικαλούμενη διάφορα επιχειρήματα αρνείται μέχρι και σήμερα να αξιολογήσει και να εγγράψει στα μητρώα ασκουμένων απόφοιτους, οι οποίοι:

α) κατέχουν πτυχίο Νομικής από εγνωσμένου κύρους Πανεπιστήμια της Κύπρου,

β) έχουν αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά δικαιώματα από τον ΔΟΑΤΑΠ, ήτοι πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής κι επίσης,

γ) βεβαιωμένα επαγγελματικά προσόντα από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Να σημειωθεί ότι, οι ως άνω τρεις προϋποθέσεις προβλέπονταν ρητά στον αρχικό Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013) προκειμένου να μπορεί ο πληρών αυτές να εγγράφεται απρόσκοπτα ως ασκούμενος δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο της επιλογής του, όπως άλλωστε προβλέπει το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Ύστερα από νομοθετικές τροποποιήσεις, η Επιτροπή Αξιολόγησης συστήθηκε προκειμένου να αξιολογεί τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου Νομικής της αλλοδαπής, που επιθυμεί να ασκηθεί στην Ελλάδα, πλην όμως το πλαίσιο λειτουργίας της είναι ασαφές, πλημμελώς προσδιορισμένο και πάντως χρήζει βελτίωσης.

Στις ανωτέρω διαπιστώσεις προέβη ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθηγητής κος Νίκος Παρασκευόπουλος, με τις υψηλής ποιότητος, πρωτοφανείς για τα ελληνικά κοινοβουλευτικά δεδομένα, υπ’ αριθ. πρωτ. 488, 496 και 497 από 08.01.2016 απαντήσεις του σε συναφούς περιεχομένου ερωτήσεις βουλευτών όλων των κομμάτων.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, λαμβάνοντας υπ’ όψη το από 26.11.2015 Υπόμνημα προς τον ίδιο, την από 01.12.2015 Καταγγελία στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για μη τήρηση κοινοτικού δικαίου και την από 04.12.2015 Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής που κατέθεσε ο Σύλλογος Αποφοίτων μας, καθώς και τη σχετική επιστολή του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Κατερίνης, κου Μπρουσκέλη και την Καταγγελία του συναδέλφου, κου Παπαναστασίου, εξέδωσε τρεις ομοειδείς απαντήσεις, σύμφωνα με τις οποίες: «...Κρίνεται πάντως ότι, ήδη, από την Υπουργική Απόφαση 80423/2014 προκύπτουν προβλήματα...».

Συνοπτικά, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αφού περιγράφει το πρόβλημα με βασικά νομοθετικά και νομολογιακά δεδομένα, επισημαίνει ότι:

α) κρίνεται νομοθετικά επιβεβλημένη μία διάκριση ανάμεσα στα ελάχιστα αναγκαία-βασικά δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται ότι πληρούνται τα προσόντα για την άσκηση των καθηκόντων του ασκουμένου και σε δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύονται πρόσθετα προσόντα,

β) η ενδεχόμενη αναγνώριση του τίτλου σπουδών (Πράξη ΔΟΑΤΑΠ) πρέπει να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη διερεύνηση και κρίση περί της αντιστοιχίας και του ισοδύναμου των γνώσεων που κατέχει ο ενδιαφερόμενος αναφορικά με τα επαγγελματικά του προσόντα, και όχι απλώς να «συνεκτιμάται», και τέλος,

γ) ότι το πλαίσιο ελέγχου των δικαιολογητικών από τους αξιολογητές της Επιτροπής Αξιολόγησης χρήζει βελτίωσης μέσω της συνεργασίας της Επιτροπής Αξιολόγησης με επιστήμονες με τεκμηριωμένη γνώση στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (E.C.T.S.).

Τέλος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβεβαιώνει ότι εξετάζονται παρεμβάσεις όπως οι ανωτέρω, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και για περαιτέρω αλλαγές, για την αποκρυσταλλωμένη αντιμετώπιση των ζητημάτων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Επιτροπή Αξιολόγησης οφείλει να αναμένει τις σχετικές επικείμενες νομοθετικές παρεμβάσεις και πάντως να συμμορφωθεί με το πνεύμα της ευκρινούς διάθεσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου στέλνει ελπιδοφόρα μηνύματα χρηστής διοίκησης.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr